ယူနန္ကုမၸဏီႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာဥယ်ာဥ္ဇုန္တည္ေဆာက္မည

云企将与缅甸合建科技园区

2018-07-17

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဝန္ႀကီးဌာနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္အစိုးရအဖြဲ႔တို႔မွပူးေပါင္းက်င္းပေသာ တတိယ အႀကိမ္ေျမာက္ တ႐ုတ္-ေတာင္အာရွ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈႏွင့္ ပူးေပါင္းတီထြင္ဆန္းသစ္မႈဖုိရမ္ကို ကူမင္းၿမိဳ႕၌္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ အဆိုပါဖြင့္ ပြဲအခမ္းအနားတြင္ နည္းပညာ လႊဲေျပာင္းမႈစီမံကိန္းမ်ားအတြက္ လက္မွတ္ ေရးထိုးႏုိင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ေသာစီမံကိန္းမ်ားမွာ တ႐ုတ္ႏို္ငံ သိပၸံႏွင့္နည္းပညာေကာလိပ္ဘန္ေကာက္ ထီထြင္ ဆန္းသစ္မႈ ဗဟုိဌာန၊ကူမင္းသံမဏိႏွင့္သံအစုရွယ္ယာကုမၸဏီ၊ ယူနန္ျပည္နယ္သိပၸံႏွင့္နည္းပညာဌာနတို႔မွ ေတာင္အာရွ-အေရွ႕ ေတာင္အာရွ နည္းပညာလြဲေျပာင္းမႈအေျခစိုက္စခန္း ပူးေပါင္းတည္ေထာင္ျခင္း၊ ယူနန္ျပည္နယ္ ဆန္းသစ္တီထြင္မႈ ဇီဝ ထုတ္ ကုန္လုပ္ငန္းသားေပါက္စက္စီမံခန္႔ခြဲမႈကုမၸဏီႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးဝန္ႀကီးဌာနဆန္းသစ္တီထြင္မႈဌာန သိပၸံ နည္းပညာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုန္တည္ေဆာက္ျခင္း၊ နည္းပညာလႊဲေျပာင္းျခင္းႏွင့္ ရလဒ္ေျပာင္းလဲျခင္း၊ အိႏၵိယ အေျခခံ အေဆာက္အဦးတည္ေဆာက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ႏွင့္ ယူနန္ရန္ကြမ္းလမ္းမႏွင့္တံတားကုမၸဏီတို႔မွ တ႐ုတ္- အိႏၵိယ လမ္းမတည္ေဆာက္မႈႏွင့္ နည္းပညာစုစည္းမႈစီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း၊ တ႐ုတ္-ေတာင္အာရွနည္း ပညာလႊဲေျပာင္းမႈစင္တာႏွင့္ တင္ဟုန္ဗဟုသုတထုတ္လုပ္မႈအခြင့္အေရးအုပ္စုတို႔မွတ႐ုတ္-ေတာင္အာရွ၊ အေရွ႕ေတာင္ အာရွနည္းပညာလႊဲေျပာင္းမႈကုန္သြယ္ေရးကြန္ယက္ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္ျခင္းတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံတြင္ က်င္းပမည့္ ေတာင္အာရွ လူငယ္သိပၸံပညာရွင္ နည္းပညာတီထြင္ ဆန္းသစ္လႈပ္ရွားမႈကို ေတာင္အာရွလူငယ္သိပၸံပညာရွင္ (၂၁)ဦးျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းကာ ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႕ရွိ တကၠသိုလ္မ်ား နည္း ပညာဥယ်ာဥ္ဇုန္မ်ားသို႔ သြားေရာက္ကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏွင့္ ေတာင္အာရွႏုိင္ငံရွိ လူငယ္သိပၸံပညာရွင္အၾကား လူသား ဆုိင္ရာဖလွယ္မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစင္ျမင့္သစ္ကို တည္ေဆာက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top