ယူနန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တက္

滇缅经贸合作势头喜人

2018-07-17

  ယူနန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈအလားအလာသည္ တစ္ေန႔တစ္ျခား တိုးတက္ ေကာင္းမြန္လာလ်က္ရွိပါသည္။ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ယူနန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၆.၃)ဘီလီယံရိွၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈပမာဏ၏ ၄၈% ခန္႔ ေနရာယူထားပါသည္။ ထုိအနက္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ပို႔ကုန္မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၇)ဘီလီယံရိွၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၃.၆)ဘီလီယံရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဇန္နဝါရီလမွ မတ္လအတြင္း ယူနန္ျပည္နယ္ႏွင့္ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား ကုန္သြယ္မႈမွာ အေမရိကန္ ေဒၚလာ (၁.၈၆)ဘီလီယံရွိၿပီး ကာလတူထက္ ၂၈.၃% တိုးျမင့္ခဲ့သည္။ပို႔ကုန္မႈပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ သန္း (၇၃၀) ရွိကာ ကာလတူထက္ ၂၃.၈% တိုးျမင့္ခဲ့ၿပီး သြင္းကုန္ပမာဏ အေမရိကန္ေဒၚလာ(၁.၁၂)ဘီလီယံရွိကာ ကာလတူ ထက္ ၃၁.၄% တိုးျမင့္ခဲ့ပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔ပိုက္လိုင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံ စိမ္းပိုက္လိုင္းသည္ ယမန္ႏွစ္က ကူမင္းၿမိဳ႕အထိေရာက္ရွိခဲ့ပါသည္။ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၊ ဧၿပီလ၊ ၃၀ရက္ေန႔ အထိ တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံ၏ျမန္မာႏုိင္ငံ၌ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၁၉.၉၄၁၄၅၈)ဘီလီယံရွိၿပီး စု စုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈ၏ ၂၆.၃၇% ရွိပါသည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍႏွင့္ပတ္သက္၍ ကူမင္း-ေရႊလီအေဝးေျပးလမ္းမႀကီးမွာ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ စတင္ေျပးဆြဲႏိုင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ တာ့လီၿမိဳ႕သို႔သြား ေရာက္ေသာတစ္နာရီျမန္ ႏႈန္း (၂၀၀)ကီလို မီတာျမန္ႏႈန္းရထားမွာလည္း ယခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လ၊ (၁)ရက္ေန႔က စတင္ေမာင္းႏွင္ႏုိင္ခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။ တာ့လီၿမိဳ႕မွ ေရႊလီ သို႔သြားေရာက္ေသာ ရထားလမ္းမွာ ၂၀၂၂ ခုႏွစ္တြင္ တည္ေဆာက္္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္၍ ထိုအခါ ကူမင္းၿမိဳ႕မွ ေရႊလီၿမိဳ႕ သုိ႔သြားေရာက္ပါက (၅)နာရီခန္႔သာ ၾကာျမင့္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္-ျမန္မာရထားလမ္း ဒုတိယ လမ္းျဖစ္သည့္ မန္စီမွ ထိန္ခ်ံဳးဟုန္ေခ်ာင္ဂိတ္၊ တတိယလမ္းျဖစ္သည့္ လင္ခ်န္းမွ ခ်င္းေရႊေဟာ္ဂိတ္ ရထားလမ္း(၂) လမ္းမွာလည္း ႀကိဳ တင္ျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနၿပီျဖစ္၍ မၾကာမီ စတင္ေဆာက္လုပ္သြားႏိုင္ေတာ့မည္ဟု ေမွ်ာ္ လင့္ေန ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top