တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနေဖာ္ျပ

德宏州上半年农业经济呈现良好态势

2018-08-03

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရးမွာ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနတြင္ ေဖာ္ျပလ်က္ရိွၿပီး စားေသာက္ကုန္သီးႏွံထြက္ႏႈန္းတိုးျမႇင့္လ်က္ရိွကာ ေမြးျမဴထုတ္လုပ္မႈက႑မွာလည္း တည္ၿငိမ္စြာျမႇင့္တက္လ်က္ရိွပါ သည္။ ကနဦးခန္႔မွန္းခ်က္အရ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၂.၄)ဘီလီယံရိွၿပီး ၆.၂% ျမႇင့္တက္ခဲ့ သည္။ ေမြးျမဴေရးထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုးမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ (၁.၅)ဘီလီယံရိွၿပီး ၅.၄%ခန္႔ ျမႇင့္တက္ခဲ့သည္။ ေႏြရာ သီ ရိတ္သိမ္းေသာ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေျခအေနမွာလည္း ေကာင္းမြန္ခဲ့ကာ ေႏြရာသီစားေသာက္ကုန္ စု စု ေပါင္းဧရိယာ (၃.၉၇)သိန္းမိုရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ထက္ ၀.၆%ျမႇင့္တက္ခဲ့ကာ စုစုေပါင္းထုတ္လုပ္တန္ခ်ိန္ (၁.၁၈)သိန္း ခန္႔ရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၅.၂% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ယခုႏွစ္ ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး၏ ပဲႏွင့္အာလူးမ်ိဳးႀကဲမႈ ဧ ရိယာ ျမႇင့္ တက္လ်က္ရိွၿပီး ရာသီဥတုအေျခအေနေၾကာင့္ သီးႏွံႀကီးထြားမႈမွာ ယခင္ႏွစ္ထက္ သိသိသာသာေကာင္းမြန္ လာခဲ့ ပါသည္။ ေႏြရာသီစားေသာက္ကုန္ အထြက္တိုးလာခဲ့ၿပီး ထိုအနက္ ပဲအမ်ိဳးအစား မ်ိဳးေစ့ႀကဲမႈဧရိယာ တိုးျမႇင့္လာခဲ့ကာ ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး ပဲအမ်ိဳးအစားမ်ိဳးႀကဲမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၇၂၀၀၀)ရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၄.၉% ျမႇင့္တက္ ခဲ့ကာ စုစုေပါင္းထြက္ရိွမႈတန္ခ်ိန္ (၈၀၀၀)ရိွၿပီး ၁၅.၄% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ အာလူးအမ်ိဳးအစား ဧရိယာမ်ားျပားလာၿပီး ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး အားလံုးအမ်ိဳးအစားစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၂.၃၁)သိန္းရိွကာ ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၁၂.၄% ျမႇင္တက္ခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္းထြက္ရိွမႈပမာဏတန္ခ်ိန္(၈၄၀၀၀) ရိွကာကာလတူထက္ ၁၆.၇% တိုးမ်ားခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  စီးပြားျဖစ္သီးႏွံထုတ္လုပ္မႈမွာမူ က်ဆင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ဆီထြက္သီးႏွံစိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာေလ်ာ့နည္းလာၿပီး ျပည္ နယ္ခြဲတစ္ခုလံုး ဆီထြက္သီးႏွံမ်ိဳးႀကဲမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၆၆၀၀၀)ရိွကာ ကာလတူထက္ ၂၇.၂% က်ဆင္းခဲ့ၿပီး စုစုေပါင္း ထြက္ရိွမႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၇၀၀၀)ရိွကာ ကာလတူထက္ ၂၅.၆% က်ဆင္းခဲ့ပါသည္။ ေဆးရြက္ႀကီးမ်ိဳးႀကဲမႈဧရိယာ က်ဆင္းလာၿပီး ျပည္နယ္ခြဲတစ္ခုလံုးမ်ိဳးႀကဲမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၁.၉၇)သိန္းရိွကာ ကာလတူထက္ ၃.၄% ေလ်ာ့နည္းခဲ့ ၿပီး စုစုေပါင္းတန္ခ်ိန္(၂၂၀၀၀)ရိွကာ ကာလတူထက္ ၂၃.၆% က်ဆင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ပထမႏွစ္ဝက္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ႏွင့္ စားသံုးမိႈစုိက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာ မိုေပါင္း(၃.၂၃)သိန္းရိွၿပီး ယခင္ႏွစ္ကာလတူထက္ ၇.၆%ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ထြက္ရိွမႈတန္ခ်ိန္ (၂.၇၇)သန္းရိွၿပီး ကာလတူထက္ ၁၁.၈% ျမႇင့္တက္ခဲ့ပါသည္။ ကန္စြန္း ဥစိုက္ပ်ိဳးမႈမွာ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားေရး အဆက္မျပတ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္း၏ အဓိကျဖစ္လာခဲ့ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးေတာင္သူမ်ား ႂကြယ္ဝခ်မ္းသာလာျခင္း၏ အေရးပါေသာ အရင္းအျမစ္ျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top