ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စူပါမားကတ္ေဖာ္ေဆာင္

公安交管自助便民超市落户德宏

2018-08-20

  တ႐ုတ္ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာန ယာဥ္ထိန္းရဲဌာန၏ ဝန္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားအဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ျပည္ သူ႔လံုၿခံဳေရးဌာန ယာဥ္ထိန္းရဲအဖြဲ႔မွ ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳဝန္ေဆာင္မႈ အေၾကာင္းအရာႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားကို အျပဳသေဘာေဆာင္ဆန္းသစ္စူးစမ္းလုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဌာန ဝန္ေဆာင္မႈ၏ စံခ်ိန္စံညႊန္းျဖစ္မႈ၊ ကြန္ယက္နည္းပညာ၊ ဥာဏအဆင့္အတန္း ျမင့္တင္ႏိုင္မႈမ်ားကို တိုးတက္ေစရန္အတြက္ ႀကိဳးပမ္း လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ အေစာပိုင္းကာလတြင္ အေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ၊ ပစၥည္းကိရိယာဝယ္ယူမႈ၊ ဆိပ္ကမ္းမွတ္ပံုတင္မႈႏွင့္ ခ်ိဳ႕ယြင္းခ်က္မ်ား ရွာေဖြျပဳျပင္ထိန္းညိႇမႈစသည့္လုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ၿပီးေနာက္ တက္ဟုန္း ျပည္နယ္ခြဲအစိုးရဝန္ေဆာင္မႈစင္တာတြင္ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔ဌာနမွ ႀကီးၾကပ္သည့္ အလိုအေလ်ာက္ အမ်ားျပည္သူအဆင္ေျပေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာစူပါမားကတ္ကို ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး ၾသဂုတ္လ၊ ၁ ရက္ ေန႔တြင္ တရားဝင္အသံုးျပဳမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဌာနႀကီးၾကပ္ေသာ အလိုအေလ်ာက္အမ်ားျပည္သူအဆင္ေျပေစမည့္ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ေသာ စူပါမားကတ္၏ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အမ်ားျပည္သူအတြက္ One Stop Service၊ (၂၄)နာရီဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္သြားရန္ ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူမ်ားကို တစ္ႀကိမ္တည္းမွာပင္ ရဲတပ္ဖြဲ႔ဆိုင္ရာလုပ္ငန္းမ်ားကို တစ္ေနရာထဲမွာပင္ ေလွ်ာက္ ထားလုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအလိုအေလ်ာက္ ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္း သည့္ Terminalမွာ တစ္ေနကုန္(၂၄)နာရီ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားေမးျမန္းမႈ၊ ယာဥ္စည္း ကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္မႈျဖစ္စဥ္မွန္ကန္ျခင္းရိွမရိွကို အတည္ျပဳျခင္း၊ ဒဏ္ေငြခ်မွတ္၊ ဒဏ္ေငြေပးေခ်မႈဆိုင္ရာ One Stop Service ဝန္ ေဆာင္မႈမ်ားကို ေပးအပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထိုပအတူ Wechat ၊ Alipayႏွင့္ ဘဏ္ကဒ္စသည့္နည္းလမ္း (၃) မ်ိဳးျဖင့္ ေငြေပးေခ်ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူမွ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈဆိုင္ရာ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ မ်ား အားလံုးကို ေပါင္းစပ္ထားေသာ စက္ကိရိယာတြင္ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈႏွင့္ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈ ကိုင္ တြယ္ေျဖ ရွင္းမႈလုပ္ငန္းစဥ္၊ အသံုးျပဳျခင္းမရိွေသာ(၃)မွတ္ေအာက္အေသးစားေမာ္ေတာ္ယာဥ္၏ ျဖစ္ပြားေနရာတြင္ ေျဖရွင္းစံုစမ္း ျခင္းမရိွေသာ ယာဥ္စည္းကမ္းခ်ိဳးေဖာက္မႈအျပဳအမူမ်ားကို အလိုအေလ်ာက္ေျဖရွင္းျခင္း၊ ဒဏ္ေငြေပး ေခ်ျခင္းစသည္ တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ထိုသုိ႔လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ျခင္းအားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူကို ယာဥ္ စည္းကမ္းခ်ိဳး ေဖာက္မႈေျဖရွင္းရာတြင္ ပိုမိုအဆင္ေျပေစလာသည့္အျပင္ ေလွ်ာက္ထားရာတြင္ တန္းစီရျခင္း၊ ေစာင့္ ဆိုင္းခ်ိန္ၾကာျခင္း စသည့္ ျပႆနာမ်ားကို ထိေရာက္စြာေျဖရွင္းေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ အီလက္ထေရာနစ္ ရဲတပ္ ဖြဲ႔တာဝန္ထမ္းေဆာင္ျခင္း၏ အားသာခ်က္ကို အျပည့္အဝအသံုးခ်သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးႏွင့္လူမႈေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈကို ျမႇင့္တင္ရန္၊ အမ်ားျပည္သူလုပ္ငန္းတီထြင္လုပ္ကိုင္မႈအတြက္ အရည္အေသြးပိုမိုေကာင္းမြန္ ေသာဝန္ ေဆာင္မႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ အတြက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ အမ်ားျပည္သူကို ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ဌာနျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲမႈမွ ရရိွေသာ ေကာင္း က်ိဳးမ်ားကို ခံစားသြားေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ဒီဂ်စ္တယ္ျဖင့္ပိုမိုလုပ္ေဆာင္ အမ်ားျပည္ သူသြားလာေလွ်ာက္ထားမႈသက္သာျခင္းကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေတာ့ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

Top