အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္

极端天气催热全球农产品价格

2018-09-04

  ယခုႏွစ္ေႏြရာသီဝင္ခ်ိန္မွစ၍ ကမာၻေျမာက္ဘက္ျခမ္း၊ အာရွ၊ ဥေရာပ၊ ေျမာက္အေမရိကစသည္တို႔တြင္ အပူခ်ိန္စံ ခ်ိန္တင္ျမင့္တက္ခဲ့သည္။ ျမင့္မားေသာ အပူခ်ိန္သည္ လူတို႔၏ေန႔စဥ္လူေနမႈဘဝကို ထိခိုက္ေစ႐ံုသာမက လယ္ယာ ထြက္ကုန္ႀကီးထြားမႈကိုလည္း ထိခိုက္ေစခဲ့သည္။ လက္ရိွအခ်ိန္အထိ ဥေရာပမွ ေျမာက္အေမရိကအထိ ႏိုင္ငံအမ်ားစု မွာ ယခုႏွစ္ ဂ်ံဳထြက္ႏႈန္းသည္ သမိုင္းတစ္ေလွ်ာက္ ပွ်မ္းမွ်အဆင့္ထက္ နိမ့္က်ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဇူလိုင္လ တစ္လလံုး ကမၻာ့ေျမာက္ဘက္ျခမ္းမွာ အလြန္ပူျပင္းေသာ၊ မိုးေခါင္ေသာ၊ ေဘးအႏၲရာယ္ျဖစ္ေစသည့္ မိုး ျပင္းထန္စြာရြာသြန္းျခင္းစသည့္ရာသီဥတုမ်ားကို ႀကံဳေတြေနခဲ့ရပါသည္။ ထိုေနာက္ခံအေျခအေနေအာက္တြင္ အဖြဲ႔အ စည္းအမ်ားစုမွာ ခန္႔မွန္းဂ်ံဳထြက္ႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္သီးႏွံကုမၸဏီမွ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အီးယူဂ်ံဳထြက္ ႏႈန္းခန္႔မွန္းမႈပမာဏကို ေလွ်ာ့ခ်ခဲ့ပါသည္။ ခန္႔မွန္းထားေသာတစ္ႏွစ္ဂ်ံဳထြက္ႏႈန္း တန္ခ်ိန္(၁၃၀)သန္းခန္႔ပင္မရိွပါ။ ထို ထြက္ႏႈန္းမွာ (၆)ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သို႔ေရာက္ရိွခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံတကာသီးႏွံေကာင္စီ၏စာရင္းခန္႔မွန္းမႈအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တစ္ကမၻာလံုးဂ်ံဳထြက္ႏႈန္းမွာ (၅)ႏွစ္အတြင္း အနိမ့္ဆံုးအဆင့္သုိ႔ က်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ဆင္ဟြာ သတင္းဌာန မွ အထူးဖိတ္ေခၚထားေသာ စီးပြားေရးအေျခအေနသံုးသပ္ပညာရွင္က ထိုအနက္ ထြက္ႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ အမ်ားဆံုးမွာ ဂ်ံဳျဖစ္ပါသည္။ တစ္ကမၻာလံုးဂ်ံဳထြက္ႏႈန္းမွာ ၃.၁၉%ခန္႔ ေလ်ာ့နည္းႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းခဲ့ ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ဥေရာပႏွင့္႐ုရွားဂ်ံဳအဓိကထြက္ရိွေသာႏို္ငငံမ်ားမွာလည္း ထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့နည္းလ်က္ရိွ ေသာ ေၾကာင့္ တစ္ကမၻာလံုးဂ်ံဳေစ်းႏႈန္းမွာ တစ္ႏွစ္တာအတြင္း အျမင့္ဆံုးသို႔ ေရာက္ရိွသြားႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.comnews.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top