ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းအတြက္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ ပိုးမွ်င္ေကာင္ထုတ္လုပ္လုပ္ငန္း လက္မွတ္ေရးထိုး

芒市签约蚕桑产业种植助力脱贫攻坚项目

2018-09-04

  ဇူလိုင္လ၊ ၃၁ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ မန္စီၿမိဳ႕ ပိုးမွ်င္ေကာင္ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမွ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရး စီမံကိန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစာခ်ဳပ္ လက္မွတ္ေရးထိုးအခမ္းအနားကို မန္စီၿမိဳ႕အစိုးရ ပထမအစည္းအေဝးခန္းမတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ မန္စီၿမိဳ႕ပါတီေကာ္မတီ အၿမဲတမ္းေကာ္မတီဝင္၊ ျပည္သူ႔အစိုးရဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ မစၥတာ ရန္ ေဆာက္ကမ္းမွ ျပည္သူ႔အစုိးရကိုယ္စား ေဟာင္ေကာင္ေကာ္ေဖ့ပိုးမွ်င္ကုမၸဏီလီမိတက္၊ ဆူးက်ိဳးဝူက်န္းဖူခ်န္းပိုးမွ်င္ ထုတ္လုပ္ေရးကုမၸဏီလီမိတက္တို႔ႏွင့္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့ပါသည္။ စီမံကိန္းစုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံ မႈပမာဏမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၃၀)သန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ထိုစီမံကိန္း၏ ပိုးမွ်င္ေကာင္ေမြးျမဴေရးအေျခစိုက္စခန္းမွာ မန္စီၿမိဳ႕ရိွ ေက်းလက္၊ၿမိဳ႕နယ္အသီးသီးရိွ ေတာင္ တန္းေဒသ၊ ေတာင္လယ္ေဒသလယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးေျမယာစသည့္ေဒသမ်ားတြင္ျဖစ္သည္။ တည္ေဆာက္မည့္ သက္ တမ္းကာလမွာ ၂၀၂၀ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၃၁ ရက္ေန႔မတိုင္ခင္အထိ ပိုးမွ်င္ေကာင္ေမြးျမဴေရးအေျခစိုက္စခန္း မိုေပါင္း (၁၀၀၀၀)ေက်ာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ရာ သားေပါက္ေမြးျမဴစခန္း၊ ပိုးအိမ္စခန္းစသည့္တို႔ကို လုပ္ေဆာင္သြားရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  စီမံကိန္းသေဘာတူစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုၿပီးေနာက္ ကုမၸဏီမွ ေတာင္သူမ်ားကို မ်ိဳးေကာင္းပိုးမွ်င္ေကာင္မ်ားအခမဲ့ ေပး အပ္သြားမည္ျဖစ္သည့္အျပင္ ကၽြမ္းက်င္နည္းပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ေက်းရြာ၊ ၿမိဳ႕နယ္၊ ေက်းရြာအုပ္စုသို႔ေစလႊတ္ ကာ နည္းပညာသင္ၾကားေစမည္ျဖစ္ၿပီး ေငြေၾကးႏွင့္ နည္းပညာဆိုင္ရန္ျပႆနာမ်ားတြင္ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ေဒသႏၲရအစိုးရ၏ သတ္မွတ္ေစ်းႏႈန္းျဖင့္ ပိုးအိမ္မ်ားဝယ္ယူၿပီး ေတာင္သူမ်ားကို ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈမွ လြတ္ကင္း ေစကာ တိက်ေသာခ်ာေသာ ဆင္းရဲႏြမ္းပါးမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးလုပ္ငန္းကုိ ဆက္လက္ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  weimeimangshi မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top