w&kwf&Sef[dkif;-jrefrm&efukefwdkuf½dkufavaMumif;vdkif; ysHoef;ajy;qGJ

中国东方航空开辟上海——仰光直飞航线

2019-08-09

  jrefrmowif;rD'D,mazmfjycsuft& China Eastern Airlines rS &Sef[dkif;-&efukefwdkuf½dkuf avaMumif;vdkif;udk ZGefv? 19 &ufaeYu w&m;0ifajy;qGJysHoef;cJhaMumif; &efukefavaMumif;ukrÜPD ( Yangon Aerodrome Company Limited)rS ZGefv? 19-&ufaeYu þyxrqHk;ysHoef;ajy; qGJrIowif;udk xkwfjyefcJhaMumif; od&ygonf/

  China Eastern Airlines \&Sef[dkif;-&efukefwdkuf½dkufysHoef;avaMumif;vdkif;twGuf toHk; jyKaom av,mOftrsdKk;tpm;rSmAirbus 320 jzpfNyD; ,cktywfrSpwifNyD; wpfywfvQif oHk;BudrfysH oef;rnfjzpfonf/ þonfrSm w½kwf-jrefrmESpfEdkifiHtMum;wdkuf½dkufysHoef;aom (9)ckajrmufav aMumif;vdkif;jzpfNyD; ,ckavaMumif;vdkif;rSm w½kwf-jrefrmc&D;onfyrmPtrsm;qHk;aom avaMumif; vdkif;wpfcktjzpf wdk;wufzG,f jzpfvmEdkifaMumif; od&ygonf/

  &efukefNrdKUonf jrefrmEdkifiH\tBuD;qHk;NrdKUjyESifhpD;yGm;a&;NrdKUawmfwpfckjzpfygonf/ &Sef[dkif;NrdKU onf w½kwfEdkifiH\tBuD;qHk;NrdKUjyESifhpufrItav;ay;NrdKYwpfckjzpfygonf/ vuf&dSþNrdKUBuD;ESpfckudk qufoG,frnfhavaMumif;vdkif;zGifhvSpfvdkufNyDjzpfum ysHoef;rIMumcsdefrSm (4)em&DESifh rdepf(50) om &dS aMumif; od&ygonf/ jrefrmEdkifiHrSc&D;onfrsm;onf ,ckavaMumif;vdkif;jzifh pD;eif;vdkufygNyD; &Sef[dkif;odkYa&muf&dSNyD;aemuf tjcm;urÇmhEdkifiHESifha'orsm;odkY jyefvnfxGufcGmysHoef;&efvnf; vG,ful tqifajyrnfjzpfonf/ (Oyrm *syefEdkifiHwdkusdKNrdKU?udk&D;,m;EdkifiHqdk;vfNrdKUwdkYjzpfygonf/) China Eastern Airlinesonf 2019-ckESpfumvtwGif; ,ckavaMumif;vdkif;wGif c&D;onfaygif; (3.6)odef;OD;udkt&nftaoG;jrifh0efaqmifrIrsm;ay;tyfoGm;Edkifrnf[karQmfrSef;xm;aMumif;od&ygonf/

Top