တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက ႏိုင္ငံတကာတြင္ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆး ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈ ျမႇင့္တင္မည္

中方促进中医药国际合作

2020-07-28

 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ပရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ႕မ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္း တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆး (TCM) ေကာလိပ္မ်ားမွတစ္ဆင့္ TCM ၌ ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ 

 

ႏိုင္ငံေပါင္း ၇၈ ႏိုင္ငံရွိ ကြန္ျဖဴးရွပ္အင္စတီက်ဴ႕ ၂၄၀ ေက်ာ္တြင္ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလမွစ၍ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးမ်ားႏွင့္ ထိုက္ခ်ိ သင္ခန္းစာမ်ားကို ထည့္သြင္းသင္ၾကားခဲ့ၿပီး ေက်ာင္းသား ၃၅,၀၀၀ ခန႔္ မွတ္ပုံတင္ရန္ စြဲေဆာင္ထားႏိုင္ခဲ့ၿပီး ၊ ၁၈၅,၀၀၀ ခန႔္မွာ ဆက္စပ္ေသာလႈပ္ရွားမႈမ်ား၌ ပါဝင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အမ်ိဳးသား တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနမွ အခ်က္အလက္မ်ားအရ သိရသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ တစ္ဝန္းရွိ ျပည္တြင္း TCM ေကာလိပ္မ်ားတြင္လည္း ႏွစ္စဥ္ ပ်မ္းမွ် ႏိုင္ငံျခားသား ေက်ာင္းသား ၁၀,၀၀၀ ေက်ာ္က TCM ကို အဓိကဘာသာရပ္အျဖစ္ သင္ၾကားလ်က္ရွိေၾကာင္း အမ်ိဳးသား တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆး စီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနက ဆိုသည္။ 

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ရပ္ဝန္းႏွင့္ ပိုးလမ္းမ အဆိုျပဳခ်က္တြင္ ပါဝင္ေဖာ္ေဆာင္ေနေသာႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံရပ္ျခားစင္တာ ၃၀ ကို ထူေထာင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး ယင္းႏိုင္ငံမ်ားအား တ႐ုတ္အပ္စိုက္ကုထုံးကဲ့သို႔ ေရာဂါကုထုံးမ်ားကိုလည္း ေဆာင္ၾကဥ္းေပးလ်က္ရွိသည္။ 

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလအထိ ႏိုင္ငံေပါင္း ၉၀ နီးပါးတြင္ TCM ပူးေပါင္းေဆာင္႐ြက္မႈစီမံကိန္း ၃၈၈ ခုကို စတင္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း အမ်ိဳးသား တ႐ုတ္တိုင္းရင္းေဆးစီမံခန႔္ခြဲမႈဦးစီးဌာနအရ သိရသည္။  (Xinhua) 

 

Top