w½kwfEdkifiH,leefjynfe,f\ jrefrmEdkifiHa&ab;u,fq,fa&;vkyfief;rsm; a'ocHjynfolrsm

中国云南援缅抗洪行动获当地民众好评

2015-11-13

 

owif;pOf (owif;axmuf vD[kefzkef;)

  ,ckrsufarSmufumvtxd ,leefjynfe,ftpdk;&rS jrefrmEdkifiHodkYESpfBudrfay;ydkYaom ulnD axmufyHh u,fq,fa&;ypönf; pkpkaygif;wefzdk;rSm w½kwf,GrfaiG odef; (50) jzpfaMumif; od&onf/ xdkYtjyif wuf[kef;jynfe,fcGJESifh a&TvDNrdKU ponfha'orsm;rSvnf; jrefrmEdkifiHodkU w½kwf,GrfaiG(10)odef;ESifh w½kwf,GrfaiG (3.58)odef;ulnDaxmufyhHay;cJhNyD; a&ab;oifha'orsm;twGuf axmufyHhu,fq,fa&; ypönf;rsm;ESifh&efyHkaiGrsm; yg0ifaMumif; w½kwfEdkifiH,leefjynfe,f jynfya&;&mXmerS od½SdcJh&onf/

  xdkYtwl w½kwfaumif;uifjymu,fq,fa&;tzGJU\ jrefrmEdkifiH a&ab;u,fq,fa&;vkyfief; rsm; onfvnf; tqifajyacsmarGUpGm NyD;ajrmufcJhaMumif; od&onf/ ,leefaumif;uifjymu,fq,f a&;t zGJYtzGJYacgif;aqmif Mr..Sun Dawei u rdrdwdkUtzGJUonf yxrtBudrf jrefrmEdkifiHodkY u,fq,f a&;tjzpfa&muf&SdcJhaom EdkifiHwumu,fq,fa&;tzGJYjzpfaMumif;?u,fq,fa&;tzGJUt"duulnD u,f q,fcJh&aoma'orsm;rSm jrefrmEdkifiH {&m0wDwdkif;a'oBuD;t*FylNrdKUESifh[oFmwNrdKU a'o rsm;? &cdkif jynfe,f ppfawGNrdKUa'orsm;jzpfNyD; t"duvkyfief;rsm;rSm a&ab;tEÅ&m,fusa&mufonfhtajctaeudk ppfaq;jcif;? vdktyfcsufrsm;udkpm&if;jyKpkjcif;? xdcdkuf'Pf&m&olrsm; u,fq,fukojcif;? a&m*g ydk;rTm;oefYpifa&;rsm;aqmif½Gufjcif; ponfhvkyfief;rsm;jzpfaMumif; od&onf/ ulnDu,f q,fa&; tzGJUrS ppfaq;cJhaomaus;&Gmaygif; (200) ausmfjzpfum tdrfaxmifpkaygif; (3900) pk? vlOD;a&aygif; (56000) OD;? aq;ukocH,l&aomvlOD;a&rSm (260 )OD;jzpfNyD; pmoifausmif;? v,f,mukef oG,frIaps;? bk&m;ausmif;ponfh t"duae&mrsm;udk a&m*gydk;rTm;rsm; umuG,fwm;qD;ay;EdkifcJhaMumif; od&onf/ a&ab;oifha'orsm;odkY ulnDaxmufyHhu,fq,fa&;ypönf;rsm;udk axmufyHhay;vSLjcif;? a'ocHjynfol rsm;ESifh rD;owform;rsm;tm; a&m*gydk;rTm;oefYpifjcif;enf;ynm? u,fq,fulnDumuG,frI enf;ynm rsm;udk ydkYcsay;EdkifcJhaMumif; pm&if;jyKpkcsufrsm;t& od&onf/ xdkYtjyif ,leefaumif;uifjym u,f q,fa&;tzGJU(120)OD;onf aemufydkif; u,fq,fa&;vkyfief;wm0efrsm;udk wm0ef,lvkyf aqmifjcif;? owif;tcsuftvuf pkaqmif;jcif;? obm0o,HZmwrsm; rvpf[if;apa&;twGuf ajz½Sif;ay;jcif;? u,fq,folrsm;apvTwfjcif;? axmufyHhypönf; xyfrHjznfhqnf;ay;jcif;rsm; aqmif½Guf um a½SUwef; u,fq,fa&;tzGJUtwGuf vdktyfcsufrsm;udk bufaygif;pHkrS axmufyHhulnDay;cJhaMumif; od&onf/

  ,leefjynfe,f\ *½kPmcspfcifzG,fulnDa&;aqmif&Gufcsufrsm;onf jrefrmEdkifiH e,fy,ftoD; oD;?tvTmtoD;oD;\ tm½Hkpl;pdkufaxmufcHrIudk vufcH&½SdcJhNyD; ,leefjynfe,f\ ulnD u,fq,f axmufyHha&;vkyfief;tay: csD;rTrf;axmufcHtm;ay;rIrsm; &½SdcJhaMumif; od&onf/ armfawmf,mOf udk,f xnfay:ü csdwfqGJxm;aom ]obm0ab;onf arwåm r&Sdaomfjim;vnf; vlom;wdkYonf arwåm &Sdygonf? aygufazmfnDtpfuddk tcuftcJ&Sdygu ulnD&ef tqifoifh&Sdaeygonf/}[lonfh w½kwf jrefrm ESpfbmompmom;jzifh a&;om;xm;aom ukefwif,mOfwef;BuD;onf jrefrmEdkifiH jyifOD;vGif a'oodkY jzwfausmfoGm;pOf a'ocHjynfolrsm;onf vrf;rBuD;ab;ESpfzufü&yfum armfawmf,mOf wef;BuD;tm;vufckyfvuf0g;wD;BudKqdkjcif;? jynfoltcsdKUonf a'o"avh½dk;&m xHk;pHtwdkif; armf awmf,mOfwef;udk a&jzifhyufzsef;um qkawmif;arwúmydkYorIrsm;vkyfaqmifjcif;? vli,frsm;onf vufudkifzkef;udk,fpDxkwfum "mwfyHk½dkufjcif;? ADG'D,dkrSwfwrf;wifjcif;rsm; jyKvkyfum tifwmeuf uGef,ufay:vTwfwifjcif;rsm;jyKvkyfcJhMuaMumif; ,leefjynfe,fjynfya&;&mXmerS u,fq,f axmuf yHha&;ypönf;rsm; wm0ef,lay;ydkYol\ajymMum;csufrsm;t& od½SdcJh&onf/

  jrefrmEdkifiHrS owif;rD'D,mrsm;onfvnf; ,leefjynfe,f\ ulnDu,fq,faxmufyHha&;vkyfief; aqmif&Gufjcif;rsm;tay: twnfjyKtav;xm;cJhMuonf/ jrefrmEdkifiHydkif½kyfoHvTifhXmerS ,leefjynf e,frS jrefrmEdkifiHodkY ulnDu,fq,fa&;ypönf;vTJajymif;yGJtcrf;tem;udk xkwfvTifhjyocJhNyD; Democracy Today ? {&m0wD? 'Drdku&ufwpfjrefrmtoH ? Myanmar Global News Light ? jrefrmwdkif;rf ? jrefrmhtvif;? pHHawmfcsdef ? jynfaxmifpkaeYpOf ? The Voice Daily owif;pmrsm;ESifh Sky Net owif;rD'D,mrsm; tygt0if jrefrmEdkifiHowif;rD'D,mtrsm;pkwdkUrS owif;rsm; toD;oD;a&;om; azmfjycJhMuNyD; w½kwfEdkifiH\ ulnDu,fq,faxmufyHhaqmif&GufrIrsm; tay: tjyKoabmaqmif tm;ay;axmufcHcJhMuaMumif; od&Sd&onf/

  owif;pOf

  EkdifiHawmf\twkdifyifcHyk*¾Kdvf a':atmifqef;pkMunf w&kwfEkdifiHokdY oGm;a&muf vnfywfpOfu w&kwf-jrefrm pD;yGm;a&;pMuFefwnfaqmufzkdY oabmwlnDcJhaMumif;? ESpfEkdifiHtpkd;&m oufqkdif&mwm0ef&Sdyk*¾Kdvfrsm;uvnf; tMudrfaygif;rsm;pGm tjyeftvSef awGYqkHaqG;aEG;cJh&m atmifjrifrIawGtrsm;MuD;&&SdchJaMumif; ? pD;yGm;a&;pMuFefpDrHudef;onf acwfopfykd;vrf;rMuD;\ wpfpdwfwykdif;jzpfaMumif; jrefrmEkdifiH &if;ESD;jrKyfESHrIaumfr&Sif 'kwd,nTefMum;a&;rSL; OD;rif;aZmfOD; qkdygonf/

  w&kwf-jrefrm pD;yGm;a&;pMuFef yl;aygif;aqmif&GufrIwGif tajccHtaqmufttkH wnfaqmufa&;vkyfief;?tao;pm;tvwfpm;vkyfief;rsm; pufrIZkefrsm; zGHYjzdK;a&;? vrf;wHwm;wnfaqmufa&;? v,f,mpkdufysdK;a&;ESifharG;jrLa&;? ynma&;? usef;rma&; ponfh u@rsm;tygt0if pkpkaygif; u@ 15 ck yg0ifaMumif;od&onf/ pD;yGm;a&; pMuFefu EkdifiHwum&if;ESD;jrKyfESHrIrsm;&&SdvmrnfjzpfaMumif; OD;rif;aZmfOD;u qkdygonf/ pD;yGm;a&;pMuFef\ tajccHtaqmufttkHwnfaqmufrIwGif w&kwfwpfEkdifiHwnf;u wm0ef,lwnfaqmufrnfr[kwfbJ EkdifiHwumu avvHqGJpepfjzifh yg0ifaqmif&Guf&ef zdwfac:oGm;rnfjzpfaMumif;? w&kwfEkdifiHbufrS aqG;aEG;nSdEIdif;a&;tzGJYukd,fpm;vS,frsm; u nSdEIdif;rI&v'fukd w&kwftpkd;&xH wifjyoGm;rnfjzpfNyD; jrefrmEkdifiHbufuvnf; jrefrmEkdifiHtpkd;&xHokdY rMumrD wifjyoGm;rnfjzpfaMumif; 4if;u qkdygonf/

  ESpfEkdifiHtpkd;& oabmwlnDcsuf&&SdNyD;ygu w&kwfEkdifiHor®w okdYr[kwf 0efMuD; csKyfu jrefrmEkdifiHokdYvma&mufí oufqkdif&m 0efMuD;Xmersm;ESifh oabmwlnDcsuf vufrSwfa&;xkd;yGJrsm; usif;yoGm;rnfjzpfaMumif;? ESpfEkdifiHvkH;u ,ckESpfukefykdif;rwkdifrD pD;yGm;a&;pMuFefqkdif&m pm&Gufpmwrf;rsm; vufrSwfa&;xkd;oGm;zkdY arSsmfvifhaeMuaMumif; od&onf/

http://www.mhwmm.com/Ch/

Zlvkdif 10 &uf

Top