အမႈိက္မွလွ်ပ္စစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံနန္ဟိုင္စတိုင္သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စံနမူနာျဖစ္လာ

生活垃圾变成电 中国南海模式成“样板”

2016-12-18

 

  ႏွစ္ဝက္မွ်ၾကာၿပီးေနာက္ နာမည္ႀကီးေနေသာတရုတ္ႏိုင္ငံ နန္ဟိုင္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ား ရွင္းလင္းျခင္းပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးစက္မႈဥယ်ာဥ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံရွိ ျပည္နယ္ အသီးသီး၏ ေလ့လာေရးအဖြဲ႕မ်ား လာေရာက္ေလ့လာရန္ ဆြဲေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ အမႈိက္ရွင္းလင္းသည့္နန္ဟိုင္စတိုင္သည္ ေနရာေဒသအသီးသီးမွ အေတြ႔အႀကံဳယူရန္ ဆြဲ ေဆာင္ ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ပါသည္။ နန္ဟိုင္စတိုင္ကို တရုတ္ႏိုင္ငံတစ္ဝန္းတြင္ ပံုေဖာ္ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရသည္။တရုတ္ႏိုင္ငံ၊ နန္ဟိုင္စစ္ဆန္းၿမိဳ႕တြင္တည္ရွိေသာ နန္ဟိုင္ အစိုင္အခဲစြန္႔ပစ္ပစၥည္း ရွင္းလင္းျခင္း ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ စက္မႈဥယ်ာဥ္သို႔ ျပည္သူ မ်ား ဝင္ေရာက္လာခ်ိန္၌ ၄င္းစက္မႈဥယ်ာဥ္သည္ သန္႔ရွင္း သပ္ရပ္ေနၿပီး ပတ္ဝန္းက်င္ သာယာလွပေနသည္ကို ေတြ႔ျမင္ခဲ့ၾကရပါသည္။

  ၄င္းစက္မႈဥယ်ာဥ္သည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ Hanlan Environment ကုမၸဏီလီမိတက္ လက္ ေအာက္ရွိ နန္ဟိုင္ အစိမ္းေရာင္လွ်ပ္စစ္ျပန္လည္ ျပည့္ၿဖိဳးၿမဲစြမ္းအင္ကုမၸဏီလီမိတက္၏ တည္ ေဆာက္စီမံခန္႔ခြဲလည္ပတ္ေနေသာ ဥယ်ာဥ္ဇုန္ျဖစ္ၿပီး အမႈိက္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္အျဖစ္ ေျပာင္းလဲေစ ႏိုင္သည္သာမက အနံ႔မရွိ၊မီးခိုးတိတ္၊ ညစ္ညမ္းေရေျမသို႔မက်သည္အထိျပဳလုပ္ႏိုင္ေၾကာင္း သိရွိခဲ့ ပါသည္။ ဥယ်ာဥ္ဇုန္ေနရာတြင္ လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္ေနေသာ ထိန္းခ်ဳပ္ခန္း၏ ဖန္သားျပင္ႀကီး အတြင္း မီးရႈိ႕ဖ်က္ဆီးေနေသာပံုကို လက္ေတြ႔ ျမင္ေတြ႔ခဲ့ကာ သက္ဆိုင္ရာ အခ်က္အလက္မ်ား သည္လည္း ဖန္သားျပင္ေပၚတြင္ေပၚထြက္ေနၿပီး အမႈိက္မီးရႈိ႕ျခင္းမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္သည့္ျဖစ္ စဥ္အားလံုးကို digital အျဖစ္လုပ္ေဆာင္ေနသည္ကို ေတြ႕ရွိခဲ့ရပါသည္။

  လက္ရွိတြင္ စုစုေပါင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈပမာဏယြမ္ေငြ (၇၇၉)သန္းရွိကာ တိုးခ်ဲ႕ျပဳျပင္ တည္ ေဆာက္ထားေသာ ဟိုင္နန္အမႈိက္မီးရႈိ႕ျခင္းမွ လွ်ပ္စစ္ထုတ္လႊတ္စက္ရံု၏ လုပ္ကိုင္ႏို္င္စြမ္းသည္ တစ္ရက္လွ်င္ (၁၅၀၀) တန္ျဖစ္သည္။ ထိုေနာက္ တရုတ္ႏိုင္ငံ ေဖာ္ဆန္းၿမိဳ႕၏ အမႈိက္မ်ားသည္ အေျခခံအားျဖင့္ ဇုန္အသီးသီးသို႔ေရာက္ရွိလာၿပီး ေျဖရွင္းလုပ္ရမည့္ ပစ္မွတ္ျဖစ္လာေတာ့မည္ျဖစ္ ပါသည္။

  (ကြမ္က်ိဳးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top