တ႐ုတ္အာလူးအဓိကစားကုန္မ်ားအား လယ္ယာထြက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၃၀၀)ဘီလီယံခန္႔အထိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္

中国马铃薯主食产品有望带动农产品加工业增值3000亿

2016-12-21

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေကာလိပ္တြင္ က်င္းပျပဳလုပ္ေသာ "စိုက္ ပ်ိဳးေရးသိပၸံဖိုရမ္" အထူးေဆြးေႏြးပြဲတြင္ အာလူးအဓိကစားကုန္မ်ားကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ ေလ့လာ ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွေသာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးသိပၸံေကာလိပ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္ ေလ့လာမႈဌာနသုေတသနပညာရွင္၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ အာလူးအဓိကစား ကုန္အမ်ိဳးအစားေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ရိွၿပီျဖစ္ကာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳး တိုးတက္မႈအလားအလာ က်ယ္ျပန္႔ေကာင္းမြန္လ်က္ရွိၿပီး ၂၀၂၄ ခုႏွစ္တြင္ အဓိကစားကုန္မဟာဗ်ဴဟာတြင္ အာလူး ထုတ္လုပ္မႈတန္ခ်ိန္ သန္း(၂၂၀)ခန္႔အထိျမႇင့္တင္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လယ္ယာထုတ္ကုန္ေခ်ာ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းတန္ဖိုးပမာဏသည္ ယြမ္ေငြ(၃၀၀)ခန္႔အထိ ျမႇင့္တက္လာႏိုင္ဖြယ္ရွိသည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္လ်က္ရွိေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာလူးအဓိကထုတ္လုပ္သည့္ႏိုင္ငံ ျဖစ္ၿပီး ထုတ္လုပ္မႈပမာဏမ်ားျပားေသာ္လည္း ၀ယ္ယူမႈ နည္းပါးေသာေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ အာလူးအဓိကစားကုန္ထုတ္လုပ္မႈမဟာဗ်ဴဟာကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူ မ်ားကို အာဟာျပည့္၀ၿပီး က်န္းမာေရးအတြက္ ေကာင္းမြန္သည့္ အာလူးကို အဓိကစားကုန္အျဖစ္ စားသံုးၾကရန္ ႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ အာလူးေစ်း ကြက္ကိုလည္း တက္ႂကြစြာ ပ်ိဳးေထာင္ တိုးခ်ဲ႔သြား မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အာလူးကိုအဓိကစားကုန္အျဖစ္ ဘက္ေပါင္း စံုမွ ျမႇင့္တင္ေပးသည့္ျဖစ္စဥ္မွာ အေရး ႀကီးေသာစီမံကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာၿပီး လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္၊ ေျပာင္းလဲတိုးတက္ရန္ ဦးေဆာင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းဖြံၿဖိဳးတိုးတက္လာမႈပံုစံကိုေျပာင္းလဲေပးႏိုင္မည္ ျဖစ္ၿပီး ေခတ္မီလယ္ယာ စိုက္ပ်ိဳးေရး ဖြံၿဖိဳး တိုးတက္မႈအရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး၊ စက္မႈလုပ္ငန္း ႏွင့္ ၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကိုလည္း ေပါင္းစပ္လုပ္ေဆာင္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ စီမံခန္႔ခြဲမႈအရ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးဧက(၁)မိုလွ်င္ အျမတ္ေငြ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၃၀၀)ခန္႔ျမႇင့္တက္လာႏိုင္မည္ဟုခန္႔မွန္းထားခ်က္အရစိုက္ပ်ိဳးဧကေပါင္းသန္း(၁၅၀) မိုလွ်င္ အာလူးစိုက္ပ်ိဳးသူမ်ား၏ အသားတင္အျမတ္ေငြမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၄၅)ဘီလီယံခန္႔အထိ ျမႇင့္တက္လာႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ အာလူးမွာ အေအးဒဏ္၊ အပူဒဏ္၊ ေျမၾသဇာမေကာင္းျခင္း၊ ေျမဆီလႊာပါးလႊာျခင္းတို႔ကို ခံႏိုင္ရည္ရိွေသာေၾကာင့္ အာလူးကို မ်ားမ်ားစိုက္ပ်ိဳးျခင္းအားျဖင့္ ေျမ ဆီလႊာအရင္းအျမစ္၏ အက်ိဳးရိွစြာအသံုးခ်ႏိုင္မႈႏႈန္းထားကို ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  (ဆင္ဟြာသတင္းကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top