ယူနန္ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္မႈစနစ္က်င့္သံုး

云南瑞丽口岸基本实现通关无纸化

2016-12-28

  ေအာက္တိုဘာလ၊ ၂၁ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ စုေပါင္းစစ္ေဆးေရး ၀န္ေဆာင္မႈစင္တာ၏ အေကာက္ခြန္ခန္းမတြင္ အခြန္လာေရာက္ေပးေဆာင္ေလွ်ာက္ထားသူမ်ား နည္းပါးလ်က္ရွိၿပီး ယခင္ကဲ့သို႔ တန္းစီေစာင့္ဆိုင္းေနေသာအေျခအေနကို မေတြ႔ရေတာ့ေပ။ စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာ အခြန္ေပးေဆာင္မႈစနစ္ကို ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးလိုက္ၿပီးေနာက္ တခ်ိဳ႔ ေသာ အခြန္ေပးေဆာင္မႈစာရင္းစစ္ေဆးရန္မွအပ အျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွာ ျပင္ပသို႔သြားစရာ မလိုအပ္ေတာ့ဘဲ အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္မႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႔ ႏိုင္ငံေတာ္စီးပြားေရး ဖြံၿဖိဳးတိုးတက္မႈ စမ္းသပ္ေရးဇုန္ တည္ေဆာက္မႈ တစ္ျဖည္းျဖည္း တိုးတက္လာသည္ႏွင့္အမွ် ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္၏ ကုန္သြယ္ေရး ပမာဏ သည္လည္း လ်င္ျမန္စြာျမႇင့္တက္လ်က္ရွိပါသည္။ ကုန္သြယ္ေရး ပိုမိုအဆင္ ေျပေစရန္ အတြက္ ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ေမလမွစတင္၍ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီ အေကာက္ခြန္႐ံုးသည္ စာရြက္စာတမ္း မလိုအပ္ေသာ အခြန္ေပးေဆာင္သည့္စနစ္ကို စတင္ေျပာင္းလဲက်င့္သံုးခဲ့ၿပီး ယခုႏွစ္ ကုန္အထိ စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္မႈစနစ္ျဖင့္ ေပးေဆာင္သည့္ႏႈန္းထားမွာ ၇၅.၉% ရိွ ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ၉၇.၃၅%အထိတိုးမ်ားလာခဲ့ရာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီလမွစက္တင္ ဘာလ အတြင္းရိွ ေပးေဆာင္သည့္ႏႈန္းထားမွာ ၉၇.၈၄%အထိတိုးျမႇင့္ခဲ့ေသာေၾကာင့္ စာရြက္စာတမ္း မလိုအပ္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္သည့္စနစ္ တရား၀င္ စတင္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီ ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာအခြန္ေပးေဆာင္သည့္စနစ္ကို က်င့္သံုးသြားမည့္အျပင္ ယူနန္ ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႔ အေကာက္ခြန္ဦးစီးဌာနႏွင့္ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီၿမိဳ႔ ျပည္၀င္ျပည္ထြက္ အရည္ အေသြးစစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ ေရးဦးစီးဌာနတို႔မွ ထုတ္ျပန္ေၾကညာမႈတစ္ႀကိမ္၊ စစ္ေဆးမႈ တစ္ႀကိမ္၊ လႊတ္ၿငိမ္းေပးမႈတစ္ႀကိမ္ စသည္ျဖင့္ အေကာက္ခြန္ဂိတ္စစ္ေဆးမႈ သံုးခုကို လုပ္ေဆာင္ ခဲ့ၿပီး လုပ္ငန္းအတြက္ "ခန္႔မွန္းႏိုင္ေသာ၊ ကုန္က်စရိတ္နည္းေသာ၊ အဆင္ေျပ လ်င္ျမန္ေသာ" စသည့္အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္သည့္ပတ္၀န္းက်င္ျဖစ္ရန္ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္ သြားမည္ျဖစ္ ၿပီး လုပ္ငန္းမ်ား၏ အစီရင္ခံစာတင္ျပမႈစီမံကိန္းမွာ ၃၀%ေလ်ာ့နည္းလာကာ အစီရင္ခံစာ တင္ျပမႈ အခ်ိန္မွာ ၃၀%ခန္႔ သက္သာေစလာၿပီး စစ္ေဆးသည့္အခ်ိန္မွာလည္း တစ္၀က္ ခန္႔ေလ်ာ့နည္း သြားေၾကာင္း သိရပါသည္။ နယ္စပ္ဂိတ္၏အခြန္ေပး ေဆာင္မႈကို အဆင္ေျပေစရန္ ေျပာင္းလဲလုပ္ ေဆာင္ၿပီးေနာက္ အေကာက္ခြန္စနစ္မွာလည္း တစ္ဆင့္ပိုမိုတိုးတက္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (ဆင္ဟြာသတင္းကြန္ယက္မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top