ယူနန္ျပည္နယ္တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ေငြေၾကးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေရႊလီ-မူဆယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပး ေဆာင္

云南德宏沿边金融改革推动瑞丽—木姐跨境经济合作区建设

2016-12-28

  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇြန္လ၊ ၂၄ ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ နယ္စပ္ေဒသ တစ္ေလွ်ာက္ေငြေၾကးဆိုင္ရာဘက္စံုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈစီမံကိန္း"ကိုအေကာင္အထည္ေဖာ္က်င့္သံုး လုပ္ ေဆာင္သြားရန္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ ေငြေၾကးဆိုင္ရာ ဘက္စံုျပဳျပင္ ေျပာင္းလဲစမ္းသပ္ေရးဇုန္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။"ပထမဆံုးေသာ ပုဂၢလိက ေငြေၾကးဆိုင္ရာတီထြင္စမ္းသပ္ေရးဇုန္တည္ေဆာက္ႏိုင္ေသာ ျပည္နယ္ခြဲ" ျဖစ္သည့္ တက္ဟုန္း ျပည္နယ္ခြဲသည္ က႑အသီးသီးအား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္မႈနည္းလမ္းမ်ိဳးစံုျဖင့္ စီးပြားေရး ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္၏ တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပးျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသည္ ပထမဆံုးေသာ ျပည္နယ္ခြဲအေသးစားေငြေခ်းလုပ္ငန္း (ပုဂၢလိက ေငြေၾကးလုပ္ငန္း) အသင္းအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းႏိုင္ခဲ့သည့္အျပင္ အေသးစား ေငြေခ်း ကုမၸဏီ အမ်ိဳးအစားခြဲျခားသတ္မွတ္မႈစနစ္ကိုလုပ္ ေဆာင္ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ပုဂၢလိက ရွယ္ယာတန္ဖိုး ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေထာက္ပံ့ေငြျဖင့္ စစ္ေဆးခြင့္ျပဳမႈမ်ားရရိွခဲ့ေသာ ပထမဆံုး ျပည္ နယ္ခြဲလည္းျဖစ္ပါသည္။ အလတ္ စားႏွင့္အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား၏ေငြေၾကးစုစည္းေထာက္ပံ့မႈစနစ္ကိုတီထြင္လုပ္ေဆာင္ရန္ေထာက္ ခံသြားမည္ျဖစ္ၿပီးေငြေၾကးအဖြဲ႔အစည္းမွစီရင္အုပ္ခ်ဳပ္ေသာေဒသမ်ား၏အဓိကအလတ္စား၊ အေသး စားလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ ေခ်းေငြေထာက္ပံ့ေပးရန္ အားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲအေျခစိုက္ဘဏ္လုပ္ငန္းအသီးသီးမွ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တ႐ုတ္ေငြေၾကးရွင္း လင္းတြက္ခ်က္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ကုမၸဏီ(၄)ခုမွ လည္း ခြင့္ျပဳ ခ်က္ရရိွ၍ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈအထူး လုပ္ပိုင္ခြင့္ကိစၥရပ္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ ရိွပါသည္။ ပုဂၢလိကႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈအထူးခြင့္ျပဳမႈမ်ားကို တိုးခ်ဲ႔ အေကာင္အထည္ ေဖာ္ လ်က္ရွိၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးတြက္ခ်က္မႈ အြန္လိုင္းဘဏ္လုပ္ငန္း၊ ျမန္မာေငြ လဲလွယ္မႈလုပ္ငန္းကိုလည္း ဆက္လက္တိုးခ်ဲ႔လ်က္ရိွျခင္း၊ ေငြသားမဟုတ္ေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ ေငြေၾကးတြက္ခ်က္၀န္ေဆာင္မႈ၊ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြႏွင့္ျမန္မာက်ပ္ေငြကုန္သြယ္ေရးစသည့္ စမ္းသပ္မႈေနရာ မ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈစင္တာ ကိုထူေထာင္ခဲ့ကာ "ေရႊလီအညႊန္းကိန္းဂဏန္း"ကို ထုတ္ျပန္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ နယ္စပ္ေဒသတြင္ လိုအပ္ေနေသာ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္စာရင္း တြက္ ခ်က္၀န္ေဆာင္မႈေနရာမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ နယ္စပ္ျဖတ္ ေက်ာ္ တြက္ခ်က္မႈပမာဏႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကးလဲလွယ္မႈကိစၥမ်ားတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ ပထမ ေနရာအျဖစ္ ႏွစ္ေပါင္း မ်ားစြာဆက္တိုက္ေနရာ ရယူထားလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (163.comမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top