စက္႐ုပ္မ်ားတိုးတက္လာမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားေနရာ အစားထိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတိုးပြားလာႏိုင္

机器人将夺走发展中国家工人“饭碗”

2017-01-11

ကုလသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံတြင္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစက္႐ံုမ်ားစြာရိွၿပီး ယခုလက္ရိွစက္႐ုပ္မ်ား၏ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအေျခအေနအရ အနာဂတ္တြင္ စက္႐ုပ္မ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းရွိလုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္ေနရာႏွင့္ တာ၀န္မ်ားကို လုယူသြားႏိုင္ေသာေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ရရိွမႈအခြင့္အလမ္းမ်ားသည္ ျပသာနာတစ္ခုသဖြယ္ ျဖစ္ လာႏိုင္ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအခ်ိန္အထိ အလိုအေလ်ာက္စက္ကိရိယာမ်ားမွာ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္၊ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္းႏွင့္ အီလက္ထရြန္နစ္စက္ မႈလုပ္ငန္းက႑တြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းဦးေဆာင္လႊမ္းမိုးလာၿပီး ဤသည္မွာ မကၠဆီကိုႏွင့္အျခားအာရွဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားရိွ လစာနိမ့္လုပ္သားမ်ား အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္ လာႏိုင္ေစရန္ၿခိမ္းေျခာက္မႈတစ္ခုျဖစ္လာေၾကာင္း သိရပါသည္။ ေျမာက္အေမရိကတိုက္ ႏွင့္အျခား ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲေဒသမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္ပတ္၀န္းက်င္သည္လည္း ထိခိုက္မႈရိွလာခဲ့ပါသည္။ ဖြံ႔ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံ မ်ား၏ လုပ္ငန္းခြင္ သံုးပံုႏွစ္ပံုခန္႔သည္ မၾကာခင္ဆံုး႐ံႈးသြားႏိုင္မည့္အေျခအေနသို႔ ေရာက္ရိွေန သည့္အျပင္ စက္႐ုပ္လႊမ္းမိုးမႈမရိွေသးေသာ လုပ္ငန္းက႑အခ်ိဳ႔တြင္လည္း အလုပ္သမား ေခါင္းပံု ျဖတ္မႈအႏၲရာယ္မ်ားကို ရင္ဆိုင္ႀကံဳေတြ႔ႏိုင္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အသစ္ထြက္ရိွေသာ အစီရင္ခံစာရလဒ္မွာ ကုလသမဂၢ ကုန္သြယ္ေရး ႏွင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ မႈညီလာခံမွျဖစ္ၿပီး နည္းပညာ၏ အရိွန္အဟုန္လ်င္ျမန္စြာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈမွာ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ႏွင့္ စြန္႔စားမႈမ်ားကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ပါသည္။ ဖြံ႔ ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ နည္းပညာပါ၀င္မႈနည္းပါးေသာ လုပ္ငန္းအမ်ားအျပားမွာ ေပ်ာက္ဆံုးလ်က္ရိွၿပီး အလိုအေလ်ာက္စနစ္ႏွင့္ နည္းပညာပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္ျမႇင့္တက္လာမႈမွာ အလုပ္အကိုင္မ်ားအေပၚ ပိုမိုႀကီးမားေသာထိခိုက္မႈမ်ား ျဖစ္ေပၚလာ ေစႏိုင္မည္ျဖစ္ပါသည္။ စက္႐ုပ္သည္ လူသားလုပ္အားမ်ား၏ တန္ဖိုးကို ေလ်ာ့ခ်လ်က္ရိွပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ စက္႐ုပ္မွာ လုပ္သားမ်ား၏လုပ္အားကို အစားထိုးလာၾကၿပီး လုပ္သား အမ်ားအျပားကို အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္လာေစခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ထို႔အတူ ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အလုပ္လက္မဲ့ျဖစ္မႈမွေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အလုိအေလ်ာက္ စနစ္ေၾကာင့္ လုပ္သားမ်ားမွာ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္းကဲ့သုိ႔ေသာ စက္႐ုပ္သိမ္းပိုက္လႊမ္းမိုးျခင္း မရိွေသးေသာလုပ္ငန္းက႑မ်ားကို မျဖစ္မေနရွာေဖြလုပ္ ကိုင္ေနၾကရပါသည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ ဆိုေသာ္ လုပ္သားသိပ္သည္းမႈမ်ားျပားေသာလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အလိုအေလ်ာက္ စနစ္ျဖင့္ ထုတ္လုပ္ အသံုးျပဳရန္ မသင့္ေတာ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ လက္ေတြ႔အေျခအေနမွာ စက္႐ုပ္မ်ား ၏လုပ္ခမွာ ေစ်းႏႈန္းပိုမိုခ်ိဳသာၿပီး လက္ရိွဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ အဓိကစိန္ေခၚမႈမွာ ကၽြမ္းက်င္နည္း ပညာတက္ေျမာက္မႈ နည္းပါးေသာလုပ္သားမ်ားအတြက္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ဖန္တီးေပး မႈပင္ ျဖစ္ပါသည္။

  (huanqiu.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top