၂၀၁၇ တရုတ္ႏို္င္ငံလန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားႏွင့္စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းျပပြဲ

2017廊坊国际农业机械及零部件展览会邀请函

2017-01-11

  ၂၀၁၇ လန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရား ႏွင့္ စက္ကိရိယာ အပိုပစၥည္းျပပြဲကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ မတ္လ၊ ၄ရက္ေန႔ မွ ၅ရက္ေန႔အထိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပပြဲစင္တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ လန္ဖန္ၿမိဳ႔ သည္ ပီကင္းႏွင့္ထ်န္းက်င္း ၿမိဳ႔(၂)ၿမိဳ႔ၾကားတြင္တည္ရိွၿပီး ပီကင္းတီအန္မင္ရင္ျပင္ႏွင့္ (၄၀)ကီလို မီတာ၊ ထ်န္းက်င္းၿမိဳ႔ႏွင့္ (၆၀)ကီလို မီတာ၊ ပီကင္းၿမိဳ႔ေတာ္ႏွင့္ထ်န္းက်င္းေလဆိပ္(၂)ခုႏွင့္ (၇၀)ကီလိုမီတာခန္႔အကြာအေ၀းတြင္ တည္ရွိပါသည္။ အဆိုပါျပပြဲတြင္ ေအာက္ပါ အခန္းက႑မ်ား ျဖင့္ ခင္းက်င္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ၁။စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားမ်ား။ လယ္ထြန္စက္ႏွင့္ အျခားဆက္စပ္စက္ကိရိယာမ်ား၊ ထြန္ယက္စိုက္ပ်ိဳးမႈဆုိင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား၊ သစ္ပင္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္မႈဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာ မ်ား လယ္ယာရိတ္သိမ္းမႈ ဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား၊ သီးႏွံပင္မ်ားမွက်န္ရိွေသာပင္႐ိုး (ေကာက္႐ိုး) မ်ားကို အေထြေထြအသံုးခ် စက္ကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးစက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းမ်ိဳးစံုတို႔ပါ ၀င္ ပါသည္။

  ၂။ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးေလယာဥ္ကိရိယာမ်ား - လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရး လုပ္ငန္းသံုးေလယာဥ္ႏွင့္ အေသးစားေမာင္းသူမဲ့ေလယာဥ္မ်ား၊စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေလေၾကာင္းေဆးျဖန္းမႈနည္းပညာႏွင့္ ပက္ျဖန္းစက္ကိရိယာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေလေၾကာင္းထိန္းခ်ဳပ္မႈနည္းပညာမ်ား၊ စိုက္ပ်ိဳး ေရးလုပ္ငန္းသံုး ေလေၾကာင္းပ်ံသန္းမႈ လံုၿခံဳေရးဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား၊ မ်ိဳးေစ့ႀကဲေလယာဥ္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုး ေလေၾကာင္းစမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈစက္ကိရိယာမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၃။ ေရေခၽြတာသံုးစြဲႏုိင္သည့္ေရသြင္းစက္ကိရိယာဒီဇိုင္းသစ္မ်ား။ ဖ်က္ျဖန္းမႈႏွင့္ အစက္ခ် စိုက္ပ်ိဳး မႈစက္ကိရိယာမ်ား၊ သဲကႏၲာရကာကြယ္ထိန္းခ်ဳပ္သည့္ ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာ စက္ကိရိယာ မ်ား၊တြင္းေရ သြင္းစိုက္ပ်ိဳးေဒသ ေရတြင္းကြန္ယက္၏ ေ၀းကြာရွည္လ်ားေသာ အလိုအေလ်ာက္ စမ္းသပ္စစ္ေဆးထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ ေရေခၽြတာသံုးစြဲသည့္ေရသြင္းစိုက္ပ်ိဳးမႈဆိုင္ရာစက္ကိရိယာ အ စိတ္အပိုင္းမ်ားႏွင့္ အလိုအေလ်ာက္ထိန္းခ်ဳပ္မႈစနစ္၊ အေသးစားပက္ျဖန္းမႈစက္ကိရိယာ၊ ဆည္ ေျမာင္းႏွင့္ေရႏုတ္ေျမာင္းေဆာက္လုပ္မႈဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား၊စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္သံုးေရပန္႔စက္ မ်ိဳးစံု၊ ကိရိယာတန္ဆာပလာမ်ား၊ လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးေရေခၽြတာမႈ နည္းပညာႏွင့္ လယ္ကြက္၊ ဆည္ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၄။ စိုက္ပ်ိဳးေရးဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား။ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊ ဥယ်ာဥ္ႏွင့္ ပလက္စတစ္ အလံုအိမ္သံုး စက္ကိရိယာမ်ား၊ ဖန္လံုအိမ္သံုးစက္ကိရိယာမ်ားႏွင့္ကုန္ၾကမ္းမ်ား၊ ပ်ိဳးပင္ေပါက္စိုက္ပ်ိဳးမႈ စက္ ကိရိယာမ်ား၊ အတြင္း ေလာင္ကၽြမ္းစက္ႏွင့္ အင္ဂ်င္စက္စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၅။ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား။ - ျမက္ခင္းျပင္ေဆာက္လုပ္စက္ကိရိယာ၊ တိရစၧာန္ အစားအစာ ထုတ္လုပ္သည့္စက္ကိရိယာႏွင့္ ခ်ည္ေႏွာင္စက္၊ တိရစၧာန္အစားအစာ (ျမက္)ကုန္ ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာႏွင့္ စက္ပစၥည္းအစိတ္အပိုင္းမ်ား၊ တိရစၧာန္အေဆာက္အအံုေဆာက္ လုပ္ေရးႏွင့္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာမႈစက္ကိရိယာမ်ား၊ ဥေဖာက္စက္ႏွင့္ဥေရြးခ်ယ္စုစည္း စက္ ကိရိယာမ်ား၊ တိရစၧာန္အညစ္အေၾကးရွင္းလင္းဖယ္ရွားစက္ကိရိယာတို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၆။ လယ္ယာထြက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာမ်ား။ အစားအစာကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈကိရိ ယာ၊ အေျခာက္ခံမႈစက္ကိရိယာ၊ ဆန္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာ၊ ဂ်ံဳမႈန္႔၊ အာလူးကစီဓာတ္၊ အစားအစာ၊ ဆီ ထြက္ကုန္၊ ၀ါဂြမ္း၊ လက္ဖက္ေျခာက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာ၊ အသား၊ ၾကက္ဥႏွင့္ ႏြားႏို႔ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာ၊ ဟင္းသီးဟင္းရြက္၊အစားအစာႏွင့္ စားသံုး ႏိုင္ေသာမိႈသန္႔ရွင္းေဆးေၾကာကုန္ေခ်ာထုတ္စက္ကိရိယာ၊သားသတ္ျခင္းႏွင့္ကုန္ေခ်ာထုတ္စက္၊ အေအးခန္းသိုေလွာင္ျခင္းႏွင့္ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ သိုေလွာင္ေရးစက္၊ လယ္ယာထြက္ကုန္ အရည္ အေသြး ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈစစ္ေဆးေရးစက္ကိရိယာ၊ ထုပ္ပိုးသို ေလွာင္မႈစက္ကိရိယာ၊ မ်ိဳးေစ့ ကုန္ ေခ်ာထုတ္စက္၊ စားသံုးဆီကုန္ေခ်ာထုတ္စက္ႏွင့္ ၀ါဂြမ္း ဂုန္ေလွ်ာ္ကုန္ ေခ်ာ ထုတ္စက္စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၇။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးအထူးစက္ကိရိယာမ်ား - ဟင္းသီးဟင္းရြက္ထုတ္စက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ ထုတ္စက္၊ အရည္အေသြးျမင့္မုန္ညင္းထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာ၊ စားသံုးမိႈထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာ၊ ျမက္ႏုတ္စက္၊ ငါးလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာ၊ ေရလုပ္ငန္းေမြးျမဴေရးသံုးစက္ကိရိယာ၊ ေအာက္ဆီဂ်င္ ျဖည့္စက္ မ်ိဳးစံု၊ အစာေကၽြးစက္ကိရိယာ၊ ေသာင္တူးစက္၊ ပဲ့ခ်ိတ္အင္ဂ်င္ေမာ္တာစက္စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၈။ ဥယ်ာဥ္သံုးစက္ကိရိယာမ်ား။ ျမက္ရိတ္စက္၊ ေျမတူးစက္၊ ျဖတ္ေတာက္ သယ္ယူ ပို႔ေဆာင္စက္ ကိရိယာ၊ ကာကြယ္တားဆီးေစာင့္ေရွာက္မႈစက္ကိရိယာ၊ ရိတ္သိမ္းစက္၊ အပူခ်ိန္ထိန္းသိမ္းမႈ ႏွင့္ ကာဗြန္ဒိုင္ေအာက္ဆိုက္ဓာတ္ေငြ႔ထိန္းညိႇစက္ကိရိယာ၊ သစ္ေတာလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာမ်ား၊ သစ္ကုန္ၾကမ္းကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈစက္ကိရိယာစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

  ၉။ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစက္ကိရိယာ။ အေသးစားကုန္တင္ကား၊ ပစ္ကပ္ထရပ္ ကား(Pick Up Truck)၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးသံုးကုန္တင္ကား၊ ပံုေျပာင္းေထာလာဂ်ီလယ္ထြန္စက္၊ စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေလယာဥ္ ႏွင့္ စက္ကိရိယာမ်ားစသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

၁၀။ စုိက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးေဆာက္လုပ္ေရးဆိုင္ရာစက္ကိရိယာမ်ား။ ေျမတူးစက္၊ ကုန္တင္စက္၊ ေျမထိုးစက္၊ Dumper၊ ျမစ္ေခ်ာင္းေသာင္တူးေဖာ္စက္၊ ကမ္းပါးသဲေသာင္တူးစက္ကိရိယာ ဆည္ ေျမာင္းတာတမံလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာ၊ ေရအားစက္ကိရိယာ၊ ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ ကိရိယာ၊တြင္ခံုစက္ႏွင့္အျခားစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ကိရိယာအစိတ္အပိုင္းမ်ိဳးစံု စသည္တို႔ ပါ၀င္ပါသည္။

Top