တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္

中国老挝铁路举行全线开工仪式

2017-03-12

  တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္းစတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္းအခမ္းအနားကို ၿပီးခဲ့သည့္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၅ ရက္ေန႔က လာအို ေျမာက္ပိုင္း ေလာင္ပလာဘန္ျပည္နယ္၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ -လာအိုမီးရထားလမ္းသည္ တရုတ္၊ လာအို ပါတီႏွစ္ခု၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ေခါင္းေဆာင္ႀကီးမ်ား၏ အေျမာ္အျမင္ ႀကီးမားသည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်မွတ္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့သည့္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈစီမံကိန္း ျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္၊လာအို မီးရထားလမ္းသည္ Pan-Asian ရထား လမ္း၏ အေရးပါေသာ အပိုင္းက႑ တစ္ခုျဖစ္ၿပီး တရုတ္-လာအို ႏွစ္ႏိုင္ငံကို ဆက္သြယ္ရာတြင္ အေရးႀကီးေသာ အေျခခံအေဆာက္အအံုျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

  တရုတ္၊လာအို မီးရထားလမ္းစီမံကိန္းသည္ ႏွစ္ႏိုင္ငံဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သမိုင္းဝင္ မွတ္တိုင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး လာအိုႏိုင္ငံ၏ လူမႈ႕စီးပြားေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ အေရးႀကီးေသာ က႑အျဖစ္ ေဖာ္ေဆာင္ လ်က္ရွိပါသည္။ ထို႔အတူ လာအို၊တရုတ္ႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး၊ ကုန္သြယ္ေရး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ၊ ခရီးသြား လာေရးစသည့္ အပိုင္းက႑မ်ား၏ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တိုးခ်ဲ႕ျခင္းႏွင့္ ျမွင့္တင္ျခင္းမ်ားကို ျပဳလုပ္မည္ျဖစ္ၿပီး တရုတ္- အာဆီယံ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္အတြင္းရွိ စီးပြားေရးခ်ိတ္ဆက္မႈကို ထပ္ဆင့္တိုးျမွင့္သြားရန္ ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

  တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း ေျမာက္ပိုင္း ႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ေဒသ၌ ေမာ္ဟန္႔-ေမာ္တင္ဂိတ္စခန္း၊ ေတာင္ပိုင္း တြင္ ဗီယန္က်င္းၿမိဳ႔ ရွိၿပီး အရွည္ ၄၀၀ ကီလိုမီတာေက်ာ္ျဖစ္ကာ ၄င္းတို႔အထဲတြင္ ၆၂.၇ % ႏွင့္ အထက္လမ္းပိုင္းသည္ တံတားႏွင့္ ဥမင္လိုဏ္ေခါင္းမ်ား ျဖစ္ၿပီး ဒီဇိုင္းပံုေရးဆြဲထားသည့္ ျမန္ႏႈန္းမွာ (၁၆၀) ကီလို မီတာ၊ ရထားလမ္း ပိုင္းတစ္ခုလံုး၌ ဘူတာရံု (၃၂) ခုရွိပါသည္။ ခန္႔မွန္းတည္ေဆာက္ေရးကာလမွာ ၅ ႏွစ္ ျဖစ္ၿပီး စုစုေပါင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမွာ ယြမ္ေငြ(၄၀)ဘီလီယံရွိၿပီး တည္ေဆာက္မႈစုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၇၀ % မွာ တရုတ္ႏိုင္ငံမွျဖစ္ၿပီး ၃၀ % မွာလာအိုႏိုင္ငံမွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ထိုမီးရထားလမ္းသည္ တရုတ္ ဘက္မွ အဓိကရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံ တည္ ေဆာက္ၿပီး ပူးေပါင္းလည္ပတ္ေသာ ပထမဦးဆံုးရထားလမ္းျဖစ္ၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ ရထားလမ္းကြန္ယက္ႏွင့္ တိုက္ရိုက္ ဆက္သြယ္ထားေသာ ျပည္နယ္ျပင္ပရထားလမ္းစီမံကိန္းျဖစ္ကာ လမ္းပိုင္းတစ္ခုလံုးသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံနည္းပညာ စံခ်ိန္စံညႊန္း၊ တရုတ္စက္ကိရိယာပစၥည္းမ်ားျဖင့္ အသံုးျပဳ တည္ေဆာက္ထားျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (ယူနန္ေန႔စဥ္သတင္းစာမွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top