၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမူ၀ါဒသစ္

2017年中国减税新政策

2017-03-26

  (မူ၀ါဒ) ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီလ၊ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ သြင္းကုန္၊ ပို႔ကုန္ဆိုင္ရာ အခြန္ ေကာက္ခံမႈအပိုင္းတြင္ ညိႇႏိႈင္းမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ တူနာငါး၊ အာတိတ္ပုဇြန္၊ Cranberry စသည့္ အထူးစားေသာက္ ကုန္ႏွင့္ ပန္းပုမူရင္းပစၥည္း စသည့္ ယဥ္ေက်းမႈဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အေကာက္ခြန္ႏႈန္းထားကို ေလ်ာ့ခ်ေပးခဲ့ ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ကင္ဆာကုသေဆးထုတ္လုပ္ရာတြင္လိုအပ္ေသာ ထင္း႐ႈးညိဳအေခါက္၊ အရြက္ႏွင့္အကိုင္းအ ခတ္မ်ား၊ ဆီးခ်ိဳေရာဂါကုသေဆးထုတ္လုပ္ရာတြင္ လိုအပ္ေသာ Acarbose Hydrate တို႔၏ တင္သြင္းအခြန္ကိုလည္း ေလ်ာ့ခ်ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တင္သြင္းခြန္မ်ားကိုေလ်ာ့ခ်လိုက္ေသာ္လည္း အထက္ပါကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ေစ်းႏႈန္းမွာ ခ်က္ခ်င္းေစ်းက်သြားမည္ မဟုတ္ေပ။ သုိ႔ေသာ္ ေရရွည္ၾကည့္႐ႈပါက သက္ဆိုင္ရာ ကုန္ပစၥည္းေစ်းႏႈန္းမွာ က်ဆင္းႏိုင္မည့္ အခြင့္အလမ္းရိွ ေၾကာင္း၊ ဤသို႔အားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္သူျပည္သားမ်ားအတြက္ ေစ်း၀ယ္ေရြးခ်ယ္မႈႂကြယ္၀ေစႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ စားသံုးသူမ်ားကိုလည္း ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစႏိုင္ေစ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (finance.sina.com.cnမွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top