ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔ ရွိ ATM ေငြထုတ္စက္မ်ားတြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း"နည္းစနစ္ စတင္အသံုးျပဳ

2017-03-26

  ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔၏ အခ်ိဳ႔ေသာ ATMေငြထုတ္စက္တြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း" လုပ္ ေဆာင္ခ်က္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ATMေငြထုတ္စက္၏ ဖန္သားမ်က္ ႏွာျပင္ေပၚတြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း" ကို ေရြးရန္ႏွိပ္လိုက္ပါ။ ထုိ႔အခါ ေငြထုတ္စက္မွ လုပ္ေဆာင္သူ၏ မ်က္ႏွာ ကို အလုိအေလ်ာက္ ဓာတ္ပံု႐ိုက္ကူးသြားကာ ဘဏ္သို႔မဟုတ္ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးစနစ္၏ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ ဓာတ္ပံု ျဖင့္ ႏိႈင္းယွဥ္စစ္ေဆးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္။ စစ္ေဆးအတည္ျပဳၿပီးေနာက္ ဖုန္းနံပါတ္႐ိုက္ထည့္ကာ မိမိ၏ကိုယ္ေရး အေထာက္အထားမ်ားကို ထပ္မံအတည္ျပဳစစ္ေဆးလိုက္ၿပီး မိမိ၏ေငြထုတ္စက္လွ်ိဳ႔၀ွက္ကုဒ္နံပါတ္ကို ႐ိုက္ထည့္လိုက္ ပါက ေငြထုတ္ႏိုင္ၿပီျဖစ္ပါသည္။ အေစာပိုင္းသတင္းအရ ပိုမိုသက္ေရာက္ေသာ ကိုယ္ေရးအေထာက္အထားစစ္ေဆး ျခင္းစနစ္တစ္ခုျဖစ္ေသာ မ်က္ႏွာအသိအမွတ္ျပဳစနစ္ စစ္ေဆးအကဲျဖတ္မႈနည္းပညာမွာ လက္ေတြ႔အသံုးျပဳမႈမ်ားတြင္ တစ္ျဖည္းျဖည္းပါ၀င္ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုလက္ရိွတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေငြေၾကးႏွင့္ လံုၿခံဳေရးက႑တြင္ Face Scan နည္းပညာ၏ လိုအပ္မႈမွာ အေရးပါ လ်က္ရိွၿပီး အဆုိပါနည္းပညာထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းမွာလည္း တစ္ဟုန္ထိုးတိုးတက္ဖြံ႔ၿဖိဳးမႈကာလသို႔ ေရာက္ရိွလာေတာ့ မည္ျဖစ္ပါသည္။ ေနာင္(၁၀)ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏွစ္လွ်င္ ေရာင္းခ်မႈပမာဏ ဘီလီယံရာေက်ာ္ခန္႔ရရိွႏိုင္မည့္ ေစ်းကြက္ အေနအထားတြင္ရိွမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (eastday.comမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top