ခ်က္တရုတ္ 'Green Card' အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းက မည္သို႔ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလာသနည္း မ်ားရွိလာသနည္း

中国“绿卡”升级释放了什么信号

2017-08-29

 မၾကာေသးမီရက္ပုိင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 'ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္' ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး 'တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ Green Card' အမွတ္သေကၤတကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ တရားဝင္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို တရုတ္ 'Green Card' အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေခၚဆိုၿပီး အၿမဲ တမ္းေနထိုင္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္တြင္း၏ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ အေထာက္ အထားျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ 'Green Card' ကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြငး္ ေနထိုင္သည့္ကာလကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ 'Green Card' ကိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖင့္ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ၿပီး ဗီဇာထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။

 အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ သက္ေရာက္မႈအဆင့္ အဆက္မျပတ္တိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုမ်ားျပားေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမူဝါဒေပၚလစီအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပီကင္း၊ရွန္ဟိုင္း၊ ကြမ္တံုး၊ ဖူက်င့္ စသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာရွင္ေလွ်ာက္ထား မႈေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား တရုတ္လူမ်ိဳးဦးစားေပးေပၚလစီ၊ မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားေျပာင္းလဲျခင္းစနစ္၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စနစ္စသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ပိုမို လြယ္ကူေသာ ပညာရွင္မ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေနရာေဒသအသီးသီး ဆန္းသစ္တီထြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အားေပးေထာက္ခံမႈ လြယ္ကူေသာ မူဝါဒေပၚလစီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ 'အဝင္မ်ားအထြက္နည္း' ဟူေသာ ပညာရွင္သမိုင္း အလွည့္ အေျပာင္း ကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး ကမ႓ာ့အႀကီးဆံုးပညာရွင္စီးဆင္းမႈႏိုင္ငံမွ အဓိကပညာရွင္မ်ားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ဝင္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရသိရွိ ရပါသည္။ တရုတ္ 'Green Card' သည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ 'One Belt and One Road' စီမံကိန္းအတြက္ ပညာရွင္ 'သံလိုက္စက္ကြင္း' ဖန္တီး တည္ေဆာက္မႈကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 (ဆင္ဟြာကြန္ယက္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)မၾကာေသးမီရက္ပုိင္းက တရုတ္ႏိုင္ငံ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရးဝန္ႀကီးဌာနသည္ 'ႏိုင္ငံျခားသား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္ လက္မွတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရးစီမံခ်က္' ကို ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ၿပီး 'တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ Green Card' အမွတ္သေကၤတကို ပံ့ပိုးကူညီျခင္း ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားျဖင့္ တရားဝင္စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။

 ႏိုင္ငံျခားသားမ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို တရုတ္ 'Green Card' အျဖစ္ သတ္ မွတ္ေခၚဆိုၿပီး အၿမဲ တမ္းေနထိုင္ခြင့္ရ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားအတြက္ တရုတ္ျပည္တြင္း၏ တရားဝင္မွတ္ပံုတင္ အေထာက္ အထားျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ 'Green Card' ကို ကိုင္ေဆာင္ထားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံအတြငး္ ေနထိုင္သည့္ကာလကို ကန္႔သတ္ထားျခင္းမရွိပါ၊ ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ႏွင့္ 'Green Card' ကိုင္ဆိုင္ထားျခင္းျဖင့္ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ ဝင္ထြက္သြားလာႏိုင္ၿပီး ဗီဇာထပ္မံေလွ်ာက္ထားရန္ မလိုအပ္ပါေၾကာင္း သိရပါသည္။

 အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္စနစ္သည္ ႏိုင္ငံတကာမွ ပညာရွင္မ်ား ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ၏ အေရးပါေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္ ျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈစနစ္ အဓိကလုပ္ေဆာင္ခ်က္လည္းျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံတကာ သက္ေရာက္မႈအဆင့္ အဆက္မျပတ္တိုးျမင့္ျခင္းႏွင့္အတူ ပိုမိုမ်ားျပားေသာႏိုင္ငံျခားသားမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္းသို႔ လာေရာက္ ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံလုပ္ကိုင္ျခင္း၊ေနထိုင္ျခင္းမ်ားကို ဆြဲေဆာင္လ်က္ရွိၿပီး တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ အၿမဲတမ္း ေနထိုင္ေသာ အေျခအေနကို ေျပာင္းလဲျခင္းပင္ ျဖစ္ပါသည္။

 ယခုႏွစ္ပိုင္းမ်ားတြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ ျပည္ဝင္ျပည္ထြက္စီမံခန္႔ခြဲမႈမူဝါဒေပၚလစီအေပၚ စဥ္ဆက္မျပတ္ တီထြင္ ဆန္းသစ္မႈမ်ားျပဳလုပ္လ်က္ရွိၿပီး ပီကင္း၊ရွန္ဟိုင္း၊ ကြမ္တံုး၊ ဖူက်င့္ စသည့္ေနရာေဒသမ်ားတြင္ ပညာရွင္ေလွ်ာက္ထား မႈေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္း ရွာေဖြမႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ျခင္း၊ ႏိုင္ငံျခားသား တရုတ္လူမ်ိဳးဦးစားေပးေပၚလစီ၊ မည္သူ မည္၀ါျဖစ္ေၾကာင္းအေထာက္အထားေျပာင္းလဲျခင္းစနစ္၊ ၿပီးျပည့္စံုေသာဆန္းစစ္အကဲျဖတ္စနစ္စသည့္ ေျပာင္းလဲမႈ ပိုမို လြယ္ကူေသာ ပညာရွင္မ်ား အၿမဲတမ္းေနထိုင္ခြင့္စနစ္ကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ခဲ့ၿပီး ေနရာေဒသအသီးသီး ဆန္းသစ္တီထြင္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းစဥ္ အားေပးေထာက္ခံမႈ လြယ္ကူေသာ မူဝါဒေပၚလစီလုပ္ေဆာင္ခ်က္ကို တိုးျမင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 လာမည့္ငါးႏွစ္အတြင္း တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ 'အဝင္မ်ားအထြက္နည္း' ဟူေသာ ပညာရွင္သမိုင္း အလွည့္ အေျပာင္း ကို သယ္ေဆာင္လာႏိုင္ၿပီး ကမ႓ာ့အႀကီးဆံုးပညာရွင္စီးဆင္းမႈႏိုင္ငံမွ အဓိကပညာရွင္မ်ားႏိုင္ငံသို႔ ျပန္ဝင္ျခင္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲရန္ျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား၏ ခန္႔မွန္းခ်က္အရသိရွိ ရပါသည္။ တရုတ္ 'Green Card' သည္ အခ်ိန္ကာလႏွင့္အညီ 'One Belt and One Road' စီမံကိန္းအတြက္ ပညာရွင္ 'သံလိုက္စက္ကြင္း' ဖန္တီး တည္ေဆာက္မႈကို ကူညီပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္အတြက္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

 (ဆင္ဟြာကြန္ယက္မွ ေကာက္ႏႈတ္ေဖာ္ျပသည္)

Top