ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခ်ိဳဆံုးႀကံအမ်ိဳးအစားကုိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့

云南省育出全国最“甜”甘蔗品种

2017-08-29

  ယူနန္ျပည္နယ္ သိပၸံနည္းပညာအႀကီးစားအထူးစီမံကိန္း ႀကံသၾကားထုတ္လုပ္ေရးအရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈ နည္း ပညာသုေတသနႏွင့္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းပံုစံအသံုးျပဳျခင္း ေထာက္ပံ့မႈေအာက္တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ စိုက္ပ်ိဳးေရး သိပၸံ ေကာလိပ္ ႀကံပင္သုေတသနဌာန၏ ႀကိဳးပမ္းမႈျဖင့္ ႀကံသၾကားပါဝင္မႈ ၁၉.၂%ရိွသည့္ တစ္ႏိုင္ငံလံုးအခ်ိဳဆံုးႀကံ အ မ်ိဳးအစားျဖစ္သည့္ ယူနန္သၾကား ၀၈-၁၆၀၅ကို ထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ဤကဲ့သုိ႔ေသာ အမ်ိဳးအစားသစ္ ထုတ္ လုပ္ႏိုင္ျခင္းမွာ ယူနန္ျပည္နယ္သာမက တ႐ုတ္ႏိုင္ငံႀကံသၾကားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင့္ ႀကံသၾကား ေတာင္သူမ်ားအတြက္ ထြက္ႏႈန္းျမႇင့္တင္ရန္အတြက္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အသစ္မ်ား သယ္ေဆာင္ေပးႏိုင္ခဲ့ၿပီး ယခုလက္ရိွ တြင္ တ႐ုတ္ႀကံစိုက္ေဒသမ်ားတြင္ စတင္ျဖန္႔ျဖဴးလ်က္ရိွၿပီျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.chuxiong.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top