ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ယခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း(၁၀)ခုအတည္ျပဳ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၄ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထား

估算投资443.24亿元 瑞丽试验区今年10大项目出炉

2017-08-29

  ေရႊလီစီးပြားေရး စမ္းသပ္ဇုန္စီမံကိန္း တည္ေဆာက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား ျမွင့္တင္ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ အေျခခံအ ေဆာက္အအံုဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္မႈခိုင္မာလာေစရန္အတြက္ ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္စီမံခန္႔ခြဲမႈေကာ္မတီသည္ ၂၀၁၇ခု ႏွစ ္အတြင္း အေလးေပးအေကာင္အထည္ေဖာ္ တည္ေဆာက္သြားမည့္ စီမံကိန္း (၁၀)ခုကို အတည္ျပဳ သတ္မွတ္ခဲ့ၿပီး တရုတ္ယြမ္ေငြ (၄၄.၃၂၄)ဘီလီယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထားေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္အတြင္း ယြမ္ေငြ (၈.၆၉၉)ဘီလီ ယံခန္႔ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကို ၿပီးစီးလုပ္ေဆာင္သြားရန္ စီစဥ္ထားေၾကာင္း ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္အေထြေထြဌာနမွ မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက သိရွိရပါသည္။

  အတည္ျပဳသတ္မွတ္ခဲ့ေသာ စီမံကိန္း(၁၀)ခုမွာ ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ၿမိဳ႔ျပအေထြေထြသရုပ္ျပစင္တာ၊ ေရႊလီၿမိဳ႕သံလမ္းဓာတ္ရထားစီမံကိန္း၊ ပီကင္းေမာ္ေတာ္ယာဥ္ ယူနန္ေရႊလီထုတ္လုပ္မႈစီမံကိန္း၊ တာေရႊမီးရထားလမ္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲလမ္းပိုင္း၊ ထိန္ခ်ံဳး-လံုခၽြမ္းအေ၀းေျပးလမ္းမ၊ လံုခၽြမ္းအေထြေထြေလဆိပ္၊ လံုခၽြမ္းကုန္းျပင္ျမင့္ အထူးသစ္သီး၀လံ စက္မႈလယ္ယာထုတ္ကုန္တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊ လံုခၽြမ္းမာလိပါးဆည္ေျမာင္းေရကာတာဇုန္ တည္ ေဆာက္မႈစီမံကိန္း၊ မန္စီစားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္ေရး စက္မႈဥယ်ာဥ္အေျခခံအေဆာက္အအံုတည္ေဆာက္မႈ စီမံကိန္း၊ယူနန္ထ်န္းရုပ္သိပၸံနည္းပညာ ဒုတိယအဆင့္ GMPက်န္းမားေရးညီညြတ္ေသာ စားေသာက္ကုန္းလုပ္ငန္း တည္ေဆာက္မႈစီမံကိန္းမ်ား ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္၏ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ အေသးစိတ္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအျဖစ္ အဆိုပါစီမံကိန္း(၁၀)ခု ႏွင့္အတူ ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ဘက္စံုသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးကြန္ယက္၊ ေလေၾကာင္း လိုင္းမ်ား၊ စက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုန္ တည္ေဆာက္မႈမ်ား၊ ထုတ္လုပ္္မႈဖြ႔ံၿဖိဳးတိုးတက္ေရးစင္ျမင့္တည္ေဆာက္မႈမ်ား စသည့္ က႑မ်ိဳးစံုလည္း အေကာင္အ ထည္ ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  (cpc.dehong.gov.cnမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။)

Top