မည္သည့္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသနည္း

哪些商品进口需要特殊物品审批?

2017-09-17

  ၂၀၁၄ ခုႏွစ္၊ ဇန္နဝါရီလ၊ ၄ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ ေရးဌာနသည္ HS Code 3006200000၊ 3006300000 ၊ 3822001000 ၊ 3822009000 ႏွင့္ပတ္သက္သည့္ အထူးကုန္စည္မ်ားအေပၚ နယ္စပ္ဝင္ထြက္က်န္းမာေရးပိုးမႊားကင္းစင္မႈစစ္ေဆးႀကီးၾကပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ ေဆာင္ လ်က္ ရိွပါသည္။ ေအာက္ပါကုန္စည္မ်ားကို တင္သြင္းလိုသည့္လုပ္ငန္းမ်ားသည္ တင္သြင္းမႈမျပဳလုပ္မီစစ္ေဆးမႈ ခံယူ သြားရမည္ျဖစ္သည္။ စစ္ေဆးမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို သက္ဆိုင္ရာ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ ေရးဌာနသို႔ သြားေရာက္ေမးျမန္းရမည္ျဖစ္သည္။

  အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ားဆိုသည္မွာ ဗိုင္းရပ္စ္မ်ား၊ဘက္တီးရီးယား၊ ဖန္းဂတ္စ္မိႈပိုးမႊားမ်ား၊ actinomycetes၊ Rickettsia ၊ Leptospira ၊ Chlamydia ၊ Mycoplasma စသည့္ ေဆးဘက္ဆိုင္ရာ အဏုဇီဝပိုးမႊားမ်ား၊ နမူနာမ်ား၊ ကပ္ပါး ေကာင္မ်ား၊ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးဆိုင္ရာ အဏုဇီဝေဆးမ်ား ျဖစ္ပါသည္။

  လူ႔ခႏၶာအဖြဲ႔အစည္းမ်ားဆိုသည္မွာ Human Cells၊ Cell Lines၊ Embryos၊ Organs၊ Tissues၊ Bone Marrow၊ Secretions၊ Excreta စသည္တို႔ျဖစ္ပါသည္။

  ဇီဝထုတ္ကုန္မ်ားဆိုသည္မွာ Human medicine ႏွင့္ Life Science ကာကြယ္ေဆးမ်ား၊ အဆိပ္ အေတာက္ေျဖေဆးမ်ား၊ ေရာဂါစစ္တမ္း သံုးဓာတ္စမ္းပစၥည္း၊ဆဲလ္ဆခြဲကိန္း၊ အက္ဇိုင္းဓာတ္ႏွင့္ ထုတ္လုပ္ပစၥည္း၊ အဆိပ္ဓာတ္၊ အင္တီဂ်င္၊ allengen (ဓာတ္ မတည့္မႈ)၊ အင္တီေဘာတီ၊ အင္တီေဘာတီ-အင္တဂ်င္ေပါင္းစပ္ပစၥည္း၊ ႏ်ဴကလီအစ္အက္စစ္၊ကိုယ္ခံအားထိန္းညိႇေဆး၊ အဏုဇီဝထုတ္လုပ္ပစၥည္းစသည့္ ဇီဝထုတ္လုပ္ပစၥည္းမ်ား ပါဝင္ ပါသည္။

  ေသြးႏွင့္ ၄င္း၏ထုတ္ကုန္မ်ားမွာ လူ႔ေသြး၊ ေသြးရည္ၾကည္ပါဝင္မႈႏွင့္ အထူးေသြးပါဝင္မႈ၊ ေသြးရည္ၾကည္ပ႐ိုတိန္း ထုတ္ကုန္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဆိုလို ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.cnexpnet.comမွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top