ေရႊလီၿမိဳ႕အစိုးရမွ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္

瑞丽市政府将严厉打击偷越国(边)境等犯罪行为

2017-09-24

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႕ျပည္သူ႔အစိုးရမွ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈအေပၚ ထိ ေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ဟုျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္ခဲ့ၿပီး တ႐ုတ္ႏို္င္ငံရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တရားမဝင္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ သတၳဳတူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရႊက်င္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ထြက္ပစၥည္းသယ္ယူ ပို႔ေဆာင္ျခင္း စသည့္လုပ္ရပ္မ်ားအေပၚ ဥပေဒႏွင့္အညီ ျပင္းျပင္းထန္ထန္အေရးယူသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳး စီးပြား ကိုထိခိုက္ေစမည့္ လုပ္ေဆာင္မႈမ်ားအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းေဖာ္ျပထားပါသည္။

  အေသးစိတ္အေၾကာင္းအရာမ်ားမွာ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈႏွင့္ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး သတၳဳ တူးေဖာ္ျခင္း၊ ေရႊက်င္ျခင္း၊ သစ္ခုတ္ျခင္း၊ သစ္ထြက္ပစၥည္းသယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္းစသည့္လုပ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ျပည္ပတြင္ ႏိုင္ငံေတာ္အက်ိဳးစီးပြားကို ထိခုိက္ေစမည့္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို တားျမစ္ျခင္း၊ မည္သည့္လုပ္ငန္းဌာန(သို႔မဟုတ္) တစ္ဦးခ်င္းစီမွ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ျခင္း သို႔မဟုတ္ တပါးသူမ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းပူးေပါင္းကာ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈ ကို ျပင္းထန္စြာတားျမစ္ျခင္း၊ ျပည္ပတြင္ ေလာင္းကစား႐ံုထူေထာင္ျခင္း၊ ေလာင္းကစားျပဳျခင္းမ်ားကို ျပင္းထန္စြာတား ျမစ္ျခင္းတို႔ ျဖစ္ပါသည္။ ထုတ္ျပန္ေၾကျငာခ်က္တြင္ အထက္ေဖာ္ျပပါ ျပစ္မႈဆိုင္ရာလုပ္ရပ္မ်ား က်ဴးလြန္ျပဳလုပ္ခဲ့ပါက သက္ဆိုင္ရာရဲတပ္ဖြဲ႔မွ ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top