တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးအပ္

德宏州颁发首张《外国人工作许可证》

2017-10-05

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ဆရာအတတ္သင္အဆင့္ျမင့္ေကာလိပ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသား ဆရာမ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေဒၚႏွင္းႏွင္းၾကည္သည္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွေပးအပ္ေသာ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ကို လက္ခံရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ႏိုင္ငံျခားသားျပည္ဝင္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္တြင္း လုပ္ငန္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ျပဳခ်က္လက္မွတ္ နွစ္ခု ေပါင္းကို ႏိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္ ျပည္တြြင္းလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္အျဖစ္ ေပါင္းစပ္လိုက္ၿပီးေနာက္ တက္ဟုန္း ျပည္နယ္ခြဲမွ ႏိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္ျပည္တြင္း လာေရာက္လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳမႈစနစ္၏ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အြန္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေလွ်ာက္ထားျခင္း ဝန္္ေဆာင္မႈကို အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ ၿပီးစီးေဆာင္ရြက္ႏိုင္ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ယခုအႀကိမ္ေလွ်ာက္ထားျခင္းကို အလုပ္အကိုင္ခန္႔အပ္သည့္ဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားသားတ႐ုတ္ျပည္တြင္းလုပ္ငန္း လုပ္ ကိုင္ ႀကီးၾကပ္ဝန္ေဆာင္မႈစနစ္သို႔ မွတ္ပံုတင္ေလွ်ာက္ထားရျခင္းျဖစ္ၿပီး တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ လူ႔အရင္းအျမစ္ႏွင့္ လူမႈေရး အာမခံဌာန(ျပည္နယ္ခြဲႏိုင္ငံျခားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ဌာန)မွ သတ္မွတ္ကာလအတြင္း ႀကိဳတင္စစ္ေဆးမႈ၊ လက္ ခံေဆာင္ရြက္မႈ၊ေလ့လာမႈမ်ားျပဳလုပ္ၿပီးေနာက္ အတည္ျပဳခြင့္ျပဳခ်က္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အခ်က္အလက္ စတင္ လက္ခံခ်ိန္မွ အေထာက္အထားစာရြက္စာတမ္းမ်ား ရရိွခ်ိန္အထိ ရက္ေပါင္း(၃)ရက္သာ ၾကာျမင့္ပါ သည္။ ႏိုင္ငံျခား သားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳလက္မွတ္ပံုစံသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသားမွတ္ပံုတင္ကဒ္ျဖင့္ တူညီပါသည္။ ကဒ္အတြင္း ထိ ေတြ႔မရေသာ Chip ကတ္ မ်ားရိွၿပီး ညာဘက္ေအာက္ပိုင္းတြင္ QR Code ရိွကာ Wechat ျဖင့္ Scan ဖတ္ လိုက္ျခင္းအားျဖင့္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏အမည္၊ က်ားမ၊ ေမြးေန႔သကၠရာဇ္၊ လူမ်ိဳး၊ အလုပ္ဌာန၊ ႏိုင္ငံျခားလုပ္ငန္းခြင့္ျပဳ လက္မွတ္ကုဒ္နံပါတ္၊ အမ်ိဳးအစား၊ လက္မွတ္ထုတ္ေပးသည့္ရက္စြဲ၊ သက္တမ္းကာလစသည့္ ပုဂၢိဳလ္ေရး အေျခခံ အ ခ်က္အလက္မ်ားကို ၾကည့္႐ႈစစ္ေဆးႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္သည္ ႏိုင္ငံျခား သားမ်ားအား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၌ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ တရားဝင္အေထာက္အထားတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ တစ္ဦးလွ်င္ ကုဒ္နံပါတ္တစ္ခုျဖင့္ ရာသက္ပန္ေျပာင္းလဲမည္မဟုတ္ပါ။ ျမန္ဆန္ေျပာင္းလဲေနေသာစီမံႀကီးၾကပ္ျခင္းမွတ္တမ္းမ်ားမွ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ လုပ္ငန္းစီမံႀကီးၾကပ္မႈ၊ ဝန္ေဆာင္မႈႏွင့္ အေႂကြးဝယ္ ကတ္ျပားသံုးစြဲမႈစသည့္ အေျခအေနမ်ားကို မွတ္တမ္းတင္ထားေပးမည္ျဖစ္သည္။

  ယခုႏွစ္ ဧၿပီလ၊ ၁ ရက္ေန႔မွစတင္၍ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ႏိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္ျပည္သို႔ ဝင္ေရာက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳစနစ္ကို ဘက္ေပါင္းစံုမွအေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရွိရာ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားျခင္း၊ သာမန္ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္း၊ ကန္႔သတ္မႈ နိမ့္ခ်ျခင္းဟူေသာ အေျခခံနိယာမမ်ားျဖင့္ တ႐ုတ္ျပည္တြင္း လာေရာက္ လုပ္ငန္း လုပ္ကိုင္ ေသာ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားကို အဆင့္ျမင့္ထူးခၽြန္ပညာရွင္(A အမ်ိဳးအစား)၊ ႏိုင္ငံျခားသား ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္(B အမ်ိဳး အစား)ႏွင့္ ႏိုင္ငံျခားသားသာမန္အရပ္သား(Cအမ်ိဳးအစား)ဟူ၍ခြဲျခားထားသည့္အျပင္ ႏိုင္ငံျခားသား တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံသို႔ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္မႈအမ်ိဳးအစားစံႏႈန္းမ်ားျဖင့္ သတ္မွတ္ထားကာ အမ်ိဳးအစားအလိုက္ စီမံႀကီးၾကပ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲသည္ ႏိုင္ငံျခားသား လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္ျပဳ စနစ္ကို ဂ႐ုစိုက္ ေသခ်ာ စြာလုပ္ေဆာင္သြား မည္ျဖစ္ၿပီး အဖန္ဖန္ျပဳလုပ္ရေသာ ေလွ်ာက္ထားမႈလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ် ေပးသြားမည္ျဖစ္ သည္။ ကုဒ္နံပါတ္ (၁)ခုတည္းျဖင့္ေလွ်ာက္ထားႏိုင္ျခင္း၊ OSS ႐ံုးတစ္ခုတည္းျဖင့္ လက္ခံျခင္း၊ အြန္လိုင္းတစ္ခုမွ ေလွ်ာက္ထားျခင္း၊ စီမံ ခန္႔ခြဲမႈတစ္ခုတည္းျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ျခင္းစသည္တို႔ျဖင့္ လုပ္ငန္းထိေရာက္မႈကို ျမႇင့္တင္သြားမည္ ျဖစ္သည္။ အလုပ္ ခန္႔အပ္ေသာလုပ္ငန္းဌာနအတြက္ အင္တာနက္+ လ်င္ျမန္အဆင္ေျပသည့္ဝန္ေဆာင္မႈကို ေပးအပ္ ႏိုင္မည္ျဖစ္ေသာ ေၾကာင့္ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ႏိုင္ငံျခားသားကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္၊ ထူးခၽြန္ပညာရွင္မ်ား တက္ဟုန္းျပည္နယ္ ခြဲသို႔ လာေရာက္ လုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ရန္အတြက္ အေထာက္အကူျပဳမည္ျဖစ္ကာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏လုပ္ငန္းမ်ားကို ထပ္တစ္ဆင့္ ပိုမိုတိုးျမႇင့္လာရန္အတြက္ ေဆာင္ၾကဥ္းေပးႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.dhrs.yn.gov.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top