တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းကို (၄)လခန္႔ လည္ပတ္တင္ပို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုက္လုိင္းမွ ေရနံတန္ခ်ိန္ (၂.၂၈)သန္းခန္႔တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့

中缅原油管道投产4个月 中国进口管输原油228万吨

2017-11-02

  ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီျပည္ဝင္ျပည္ထြက္အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာန၏သတင္း ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ေမလ၊ ၁၉ ရက္မွစတင္၍ တ႐ုတ္-ျမန္မာပိုက္လိုင္းမွ တစ္ဆင့္ ေရနံစိမ္းမ်ား အဆင္ ေျပေခ်ာေမြ႔စြာ တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း ေရႊလီအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာနမွ စစ္ ေဆးႀကီးၾကပ္ခဲ့ေသာ ပိုက္လိုင္းမွတစ္ဆင့္ တင္သြင္းသည့္ေရနံစိမ္းတန္ခ်ိန္(၂.၂၈)သန္းရိွၿပီး တန္ဖိုးအေမရိကန္ ေဒၚ လာ သန္း(၈၆၀)ခန္႔ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

  လက္ရိွ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းလည္ပတ္ထုတ္လုပ္မႈပထမအပိုင္း ေအာင္ျမင္ၿပီးစီးသြားၿပီျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ပထမဆံုးဂိတ္ျဖစ္ေသာ မေဒးကၽြန္းတြင္ ေရနံအရည္အေသြး၊ မူရင္းထုတ္လုပ္ေဒသ၊ ကုန္သြယ္သည့္ႏိုင္ငံ၊ အေလးခ်ိန္ ပမာဏႏွင့္ တင္သြင္းပိုက္လိုင္း၏ ေပါင္းစပ္မႈအခ်ိဳးအစားအေျခအေနကို တတိယစစ္ေဆးသည့္အဖြဲ႔မွ ပံုမွန္ စစ္ေဆးၿပီး ေရႊလီအရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာနသို႔ တင္ျပေပးပို႔လ်က္ရိွသည္။ ျပည္ပ ေနာက္ဆံုး ဂိတ္ျဖစ္ေသာ နမ့္ခမ္းဂိတ္ႏွင့္ ျပည္တြင္းပထမဆံုးဂိတ္ျဖစ္ေသာ ေရႊလီဂိတ္၏အေျခအေနတြက္ခ်က္မႈစနစ္မွာ စစ္ေဆး မႈၿပီးစီးၿပီးေနာက္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ၾသဂုတ္လ၊ ၁၁ ရက္ေန႔တြင္ စတင္လည္ပတ္လုပ္ကိုင္ လ်က္ ရိွၿပီျဖစ္ကာ ဆိပ္ကမ္း ေရာက္တြက္ခ်က္မႈပံုစံရပ္နားခဲ့ၿပီး ပိုက္လိုင္းေရာက္တြက္ခ်က္မႈစနစ္ျဖင့္ စတင္ကာ ေရနံပိုက္လိုင္းမွ တင္ပို႔စီးဆင္း လည္ပတ္မႈသည္ အဆင္ေျပ ေခ်ာေမြ႔လာေတာ့မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

  www.comnews.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top