ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄တြင္ ကူမင္း၌ က်င္းပမည္

第二届澜沧江-湄公河次区域国家商品博览会11月24日在昆开幕

2017-11-04

  စက္တင္ဘာ ၁၅ ရက္ေန႔က ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းကုန္စည္ျပပြဲ သတင္း စာရွင္းလင္းပြဲကို ကူမင္းအျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျပပြဲစင္တာ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ ယခုအႀကိမ္က်င္းပျပဳလုပ္ ေသာ ျပပြဲကို ႏိုဝင္ဘာလ၊ ၂၄ ရက္ေန႔မွ ၂၉ ရက္ေန႔အထိ ယူနန္ျပည္နယ္ကူမင္းၿမိဳ႕ ကူမင္းအျပည္ျပည္ဆုိင္ရာျပပြဲစင္ တာတြင္ က်င္းပျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းသိရပါသည္။

  ျပပဲြကုိ တစ္ျမစ္တည္းေရ အတူေသာက္၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အတူတကြ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ ႏိုင္ငံတကာစံခ်ိန္မီ ျပခန္းေပါင္း(၃၆၀၀)ေက်ာ္တည္ေဆာက္ႏိုင္ခဲ့သည္။ ကုန္စည္ျပသမႈ၊ ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားႏွင့္ ေခါင္း စဥ္ဖိုရမ္၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈေဆြးေႏြးျခင္း၊ အမ်ားျပည္သူစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းတီထြင္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းလႈပ္ရွားမႈ၊ ယဥ္ ေက်းမႈဖလွယ္မႈျပသျခင္းစသည့္ေခါင္းစဥ္ငယ္မ်ားျဖင့္ ဖြဲ႔စည္းထားသည္။ ယခုအႀကိမ္ျပပြဲမွာ အမ်ားျပည္သူစြန္႔ဦး လုပ္ ငန္းတီထြင္ျခင္း၊ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းကို အထူးေဆာက္လုပ္ထားၿပီး အမ်ားျပည္သူစြန္႔ဦးလုပ္ငန္းတီထြင္ျခင္းႏွင့္ ဆန္းသစ္တီထြင္ျခင္းဟူေသာ ခံယူခ်က္ကို တက္ႂကြစြာေဖာ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး လုပ္ငန္းစြန္႔ဦးတီထြင္သူႏွင့္ လုပ္ငန္း တီထြင္မႈအတြက္ စင္ျမင့္တစ္ခုအေနျဖင့္ ေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ တိုင္းရင္းသားျပည္သူ႔ အႏုပညာ ျပတိုက္၊ အထူးစိုက္ပ်ိဳးေရး ျပတိုက္၊ ယူနန္နာမည္ေက်ာ္အမွတ္တံဆိပ္ျပတိုက္၊ လက္ဖက္ေျခာက္ျပတိုက္ စသည္ တို႔ တြင္ ယူနန္ျပည္နယ္အထူးစီးပြားေရး ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈပံုရိပ္ႏွင့္ ထူးျခားေသာ တိုင္းရင္းသား ဓေလ့႐ိုးရာ ယဥ္ေက်းမႈမ်ား ကို စုေပါင္းျပသသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ဦးစီးက်င္းပသည့္ကုမၸဏီ၏ မိတ္ဆက္ေျပာၾကားမႈအရ သိရသည္။

  www.kunming.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top