၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖ်ာ္ရည္ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ား အုန္းေရသည္ သဘာဝက်န္းမာေရးေဖ်ာ္ရည္္သစ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနွ

2017饮料市场新变化,椰子水引领天然健康新潮流

2017-11-30

  အာလီဘာဘာ၏ကိန္းဂဏန္းေဖာ္ျပခ်က္မ်ားအရ First Finanical Business Dataတြင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အြန္လုိင္းမွ ေဖ်ာ္ရည္ေရာင္းခ်မႈသုေတသနျပဳလုပ္ခ်က္ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ရာ Pure Fruit Vegetable Juicesႏွင့္ Concentrated Juices တို႔၏ ေရာင္းခ်မႈပမာဏကို ႏိႈင္းယွဥ္ၾကည့္ပါက ေရာင္းအားေကာင္းေသာကာလ ေဖ်ာ္ရည္ႏွစ္မ်ိဳး၏ေစ်းကြက္ ကြာဟ မႈနည္းေသာအေျခအေနေအာက္တြင္္ ပိုမိုက်န္းမာေရးႏွင့္ ပိုမိုကိုက္ညီေသာ Pure Fruit Vegetable Juices ေရာင္းအားမွာ တည္ၿငိမ္လ်က္ရိွသည္။ ဤသို႔အားျဖင့္ အမ်ားျပည္သူမ်ားသည္ ပိုမိုကိုက္ညီေသာ Pure Fruit Vegetable Juices အေပၚ တည္ၿငိမ္ေသာေတာင္းဆိုမႈရိွေၾကာင္း ျမင္ေတြ႔ႏိုင္ၿပီး ထိုမွတစ္ဆင့္ ေစ်းကြက္ေတာင္းဆိုမႈ၏ တည္ၿငိမ္မႈကို ထင္ဟပ္ေပၚလြင္လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရသည္။

  အုန္းသီးသည္ သဘာဝတရားတြင္ တစ္ခုတည္းေသာ တိုက္႐ိုက္ ေသာက္သံုးႏိုင္ သည့္ သစ္သီးျဖစ္ၿပီး သဘာဝ က်ၿပီး က်န္းမာသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ သာမန္အားျဖင့္ အုန္းေရထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းစဥ္တြင္ အရည္ႀကိတ္သည့္ ၾကား အဆင့္မရိွပဲ အုန္းေရ၏ပင္ကိုယ္သဘာဝအာဟာရကို ထိန္းသိမ္းေပးထားႏိုင္သည္။ အုန္းေရသည္၎၏ပင္ ကိုယ္ အားသာခ်က္မ်ားျဖင့္ ယခုႏွစ္ပိုင္းတြင္ ေစ်းကြက္စြမ္းေဆာင္ရည္ အလြန္အားေကာင္းလ်က္ရိွပါသည္။ ေစ်းကြက္ သုေတသန အစီရင္ခံစာမ်ားအရ ယမန္ႏွစ္ အုန္းေရ၏တစ္ကမၻာလံုးစုစုေပါင္းေရာင္းခ်မႈပမာဏမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာ (၂.၃)ဘီလီယံရိွၿပီး ၂၀၂၀ ခုႏွစ္တြင္ တစ္ကမၻာလံုးအုန္းေရေစ်းကြက္မွာ ၂၆.၇၅% ေပါင္းစပ္ျမႇင့္တက္ႏႈန္းအရ ဆက္ လက္တိုးျမႇင့္လ်က္ရိွမည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ အုန္းေရသည္ သစ္သီးႏွင့္ဟင္းသီးဟင္းရြက္ေဖ်ာ္ရည္မ်ားတြင္ အႀကီးမား ဆံုးေသာ ေစ်းကြက္သစ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနသည္ဟုဆိုႏိုင္ပါသည္။

  www.china.com.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top