နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြအတုတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲစင္တာခြဲ ထူေထာင္

德宏州跨境反假货币工作德宏分中心成立

2017-11-30

  နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြအတုတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း တက္ဟုန္းစင္တာခြဲကို ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၃ ရက္ေန႔က တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ ဆိုင္းဘုတ္တင္ဖြင့္လွစ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ စင္တာဖြင့္လွစ္ထူေထာင္ၿပီးေနာက္ နယ္စပ္ ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြအတုတိုက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း၏ စနစ္က်မႈ၊ သိပၸံနည္းက်မႈႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတို႔ကို ျမႇင့္တင္ ေပး ႏိုင္မည့္အျပင္ ျပည္တြင္းျပည္ပရိွ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ ကိုင္ေဆာင္သူမ်ား၏ အက်ိဳးစီးပြားမ်ားအတြက္လည္း ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္းေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရး အရွိန္အဟုန္ျမင့္ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခု၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္-တ႐ုတ္-အိႏၵိယ-ျမန္မာစီးပြားေရးစႀကႍလမ္းမ၏ စီမံခ်က္ႏွင့္ အေကာင္အထည္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္အတူ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြတန္ဖိုးမွာ ဆက္လက္ခုိင္မာတည္ၿငိမ္လ်က္ရိွကာ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံမ်ားအေပၚ သက္ေရာက္မႈ မ်ား အဆက္မျပတ္ ခ်ဲ႕ထြင္လ်က္ရိွသည္။ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ၏ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံနယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္တြင္ အားသာခ်က္မ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား သိသာထင္ရွားလာၿပီး တ႐ုတ္-ျမန္မာနယ္စပ္ေဒသ၏ ခိုင္မာေသာ ေငြေၾကး ျဖစ္ လာခဲ့သည္။ နယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံကုန္သည္မ်ားႏွင့္ ေဒသခံမ်ားမွာ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြကို ကိုင္ေဆာင္ ရန္ ပိုမိုသေဘာတူ လိုလားၾကၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြသံုး ေဒသအျဖစ္၊ ပတ္ဝန္းက်င္အျဖစ္ ၊ ႏိုင္ငံတကာအ ဆင့္အျဖစ္ အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္ တိုးတက္လာခဲ့သည္။ စင္တာထူေထာင္ဖြင့္လွစ္ၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္-ျမန္မာႏွစ္ႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကး အတုအပ တိုက္ဖ်က္ဆန္႔က်င္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို တစ္ဆင့္ပိုမိုျမႇင့္တင္ႏိုင္ကာ ေငြအတုအပထုတ္လုပ္သည့္ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈမ်ားကို တိုက္ဖ်က္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ၏ ႏိုင္ငံတကာပံုရိပ္ႏွင့္ ကိုင္ေဆာင္သူ၏ အက်ိဳး စီးပြားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တက္ဟုန္းျပည္သူ႔အစုိးရကြန္ယက္မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top