ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္သိပၸံေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ

缅甸教育科技考察团到德宏职业学院考察交流

2017-11-30

  ေအာက္တိုဘာလ၊ ၁၇ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းတြင္ မႏၲေလးနည္ပညာတကၠသိုလ္ပါေမာကၡခ်ဳပ္ ေဒါက္တာဆင့္စိုး၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ ပညာေရးဌာန သက္ေမြးပညာဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴး ေဒါက္တာသိမ့္သိမ့္ေအး ဦးေဆာင္ေသာ ျမန္မာ ႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္သိပၸံနည္းပညာေလ့လာေရးအဖြဲ႔သည္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္သို႔သြားေရာက္ ကာ သက္ေမြးပညာေရးဆိုင္ရာလုပ္ငန္းအေျခအေနမ်ားကို ေလ့လာခဲ့ၾကၿပီး ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ ပညာေရး၊ သိပၸံနွင့္ နည္းပညာအပိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ေဆြးေႏြးဖလွယ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္မွ မိမိတို႔၏ေက်ာင္းထူေထာင္ထားျခင္းႏွင့္ပတ္သက္သည့္ ကိစၥမ်ားႏွင့္ ထူးျခားမႈ မ်ားကို မိတ္ဆက္ေျပာၾကားခဲ့ၾကၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံမွ အေလးထားေသာ ကၽြမ္းက်င္ေဆာက္လုပ္ေရး၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ား၏ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္းမ်ား၊ ဆရာ၊ ဆရာမအသိအမွတ္ျပဳအသင္းအဖြဲ႔မ်ားထူေထာင္ရန္စသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးမႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၾကပါသည္။ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဆရာ၊ ဆရာမႏွင့္ ေက်ာင္းသားေက်ာင္းသူမ်ား အျပန္အလွန္ေစလႊတ္ကာ ပူးေပါင္းဖလွယ္မႈ ႏွင့္ တ႐ုတ္-ျမန္မာပညာေရးႏွင့္သိပၸံနည္းပညာ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးတူ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ျမႇင့္တင္သြားလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

Top