တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ Super ေရစပါးကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့

中国科学家“组装”出超级水稻

2017-12-24

  ေရစပါးရင္းျမစ္ေဒသတြင္ ေခတ္မီမ်ိဳး႐ိုးဗီဇေပါင္းစပ္မႈနည္းပညာမွာ ေရွးက်ေသာစိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံ၏အနာဂတ္ကို လံုး ဝေျပာင္းလဲေပးသြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သိပၸံပညာရွင္မ်ားသည္ သစ္သားတံုးဆင့္သည့္အတိုင္း ထုတ္လုပ္ မႈျမင့္မားေသာ၊ အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ေသာ ခုခံအားျမႇင့္ေသာ ေကာင္းမြန္သည့္မ်ိဳး႐ိုးဗီဇတံုးမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းထူ ေထာင္ကာ ယခင္က မေတြ႔ဖူးေသးေသာ အဆင့္ျမင့္ Super ေရစပါးကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ေအာက္တိုဘာလ ၃၁-ရက္ေန႔က က်န္းစူးျပည္နယ္ စုရန္ခ႐ိုင္ ခ်င္ရီးဟူစိုက္ပ်ိဳးေရးျခံတြင္ အမွတ္(၁) ၾကား႐ုန္း က်ံဳးခဲဟုအမည္ရိွေသာ Superေရစပါးကို ပမာဏအမ်ားအျပား ရိတ္သိမ္းႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ သုေသတနအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ သိပၸံအကယ္ဒမီ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇႏွင့္ ဇီဝေမြးျမဴသုေသတနဌာန လက္ေထာက္သုေသသီ မစၥတာလွ်ံဳဖုေကြ႔တို႔ သည္ ေရစပါးခင္း၏ ရိတ္သိမ္းမႈႏွင့္ ထြက္ႏႈန္းတိုင္းတာျခင္းမ်ားကို စိတ္လႈပ္ရွားစြာ ႀကီးၾကပ္ကြပ္ကဲခဲ့ပါသည္။ သူသည္ ၄င္းေရစပါးကို တစ္မိုလွ်င္ (၈၅၀)ကီလိုဂရမ္ထြက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ ၎ေဒသတြင္ စိုက္ပ်ိဳးေလ့႐ွိေသာ စပါး အမ်ိဳးအစားထက္ ထြက္ႏႈန္း ၃၀% ျမင့္ပါသည္။ ထြက္ႏႈန္းတိုင္းတာရရိွမႈရလဒ္မွာ သူ႔အား ဝမ္းေျမႇာက္ေစခဲ့ပါသည္။ ႐ိုးရာေကာက္စိုက္ျခင္း သို႔မ ဟုတ္ လူအားပိုမိုသက္သာေသာ တိုက္႐ိုက္မ်ိဳးႀကဲျခင္းျဖင့္ စိုက္ပ်ိဳးပါက တစ္မိုလွ်င္ ပွ်မ္းမွ် ထြက္ႏႈန္းမွာ(၉၀၀)ကီလိုဂရမ္အထက္တြင္ ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွ အမွတ္(၁) က်ားယြမ္က်ံဳးခဲမွာ ေဒသအသီးသီးတြင္ တိုးခ်ဲ႔စိုက္ပ်ိဳးေနၿပီျဖစ္သည္။ ထိုသုေတသနတာဝန္ခံ၊ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသိပၸံအကယ္ဒမီေကာလိပ္ သုေတသီ မစၥတာ လီက်ားရန္က ဤထိုးေဖာက္မႈရိွေသာ နည္းပညာမွ စိုက္ပ်ိဳး ရရိွသည့္စပါးအမ်ိဳးအစားသစ္မွာ ေရွ႔ေဆာင္တစ္ခုျဖစ္ၿပီး အနာဂတ္စိုက္ပ်ိဳးသီးႏွံမ်ား၏ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈ၊ ႏိုင္ငံေတာ္စားေသာက္ကုန္လံုၿခံဳေရးအာမခံမႈအတြက္ အေရးပါေသာ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ အဓိပၸာယ္ရိွေၾကာင္း သိရ ပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပထားသည္။

Top