တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေထာပတ္သီးထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္စခန္းမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အႀကီးမားဆံုး ခူးဆြတ္ရရိွ

中国主要牛油果生产基地首次规模化收获

2017-12-24

  ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ မုံလ်န္ရွမ္းတိုင္းရင္းသား လာဟူးတိုင္းရင္းသား၊ ဝတိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရခ႐ိုင္တြင္ တည္ရိွေသာ ေထာပတ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခစိုက္စခန္းတြင္ ႀကီးမားေသာ ခူးဆြတ္ ကာလကို ပထမဆံုးအႀကိမ္ေရာက္ရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  လက္ရိွ မုံလ်န္ခ႐ိုင္မွ ေထာပတ္သီးစံျပစိုက္ပ်ိဳးၿခံေပါင္း(၇၅၀၀)မိုရိွၿပီျဖစ္ၿပီး စိုက္ပ်ိဳးမႈဧရိယာမွာ တစ္ႏိုင္ငံလံုး ထိပ္တန္းတြင္ျဖစ္ပါသည္။ မုံလ်န္ခ႐ိုင္ မံရွင့္ၿမိဳ႕နယ္ မံရွင့္ေက်းရြာတြင္ ေထာပတ္သီး စိုက္ပ်ိဳးမႈ ဧရိယာ ေပါင္း(၂၀၀၀)မို တြင္ ေထာပတ္သီးမ်ားအျပည့္သီးပြင့္ေနၿပီး လုပ္သားမ်ားမွ ခူးဆြတ္ လ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူ ျဖစ္ေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ လုရင္စိုက္ပ်ိဳးေရးဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ဥကၠဌ မစၥတာ ခ်ီက်ားက်ဴ႕က ယခုႏွစ္ မုံလ်န္ခ႐ိုင္ေထာပတ္သီးထြက္ရွိမႈပမာဏမွာ တန္ခ်ိန္(၂၀၀) အထိရိွႏိုင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းထားၿပီး သစ္သီးၿခံအမ်ားအျပား ထြက္ႏႈန္းျမင့္ကာလသို႔ ေရာက္ရိွလာသည္ႏွင့္အမွ် ေနာက္ႏွစ္တြင္ ထြက္ႏႈန္းမွာ တန္ခ်ိန္(၂၀၀၀)အထိ ျမႇင့္တက္ သြား ႏိုင္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။

  ၂၀၀၇ ခုႏွစ္မွစတင္၍ လုရင္ကုမၸဏီသည္ အစၥေရးစသည့္ႏိုင္ငံမွ ေခတ္မီနည္းပညာမ်ားျဖင့္ ေဒသအမ်ားအျပား တြင္ လက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ားျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ေနာက္ဆံုးတြင္ မုံလ်န္ေဒသသည္ Hass ေထာပတ္သီး အမ်ိဳးအစား စိုက္ပ်ိဳးရန္ အသင့္ေတာ္ဆံုးေဒသျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၲရစီမံခ်က္မ်ားအရ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ မုံလ်န္ ခ႐ိုင္၌ ေထာပတ္သီး စိုက္ပ်ိဳးမႈဧက (၁)သိန္းမိုအထိ တိုးခ်ဲ႕သြားႏိုင္ကာ ေဒသခံေတာင္သူလယ္သမားမ်ားအား ဆင္းရဲမြဲေတမႈေလ်ာ့ခ်ရန္အတြက္လည္း ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္သြားႏိုင္မည္ျဖစ္သည့္အျပင္ အျခားခ႐ိုင္မ်ားတြင္လည္း တိုးခ်ဲ႕စုိက္ပ်ိဳး သြားႏိုင္မည္ျဖစ္ကာ ဖူအယ္ၿမိဳ႕ကို အာရွေထာပတ္သီးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္လာရန္ တည္ေထာင္သြားမည္ျဖစ္ ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.xinhuanet.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top