တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတာင္ဘက္ပိုင္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ကူညီသြားမည္

中国电力企业助力缅甸“北电南送”

2017-12-24

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားနည္းပညာစက္ကိရိယာကုမၸဏီလီမိတက္မွ ယခုရက္ပိုင္းတြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စစ္ကိုင္း တိုင္းေဒသႀကီးေရႊေပါင္ဓာတ္အားခြဲ႐ံုမွ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားဆက္သြယ္ပို႔ေဆာင္မႈစီမံကိန္း စတင္လုပ္ေဆာင္မႈအခမ္း အ နားကို က်င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားကို ေျမာက္ဘက္မွ ေတာင္ဘက္ပိုင္းသို႔ ပို႔ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း မ်ားတြင္ ကူညီေထာက္ပံ့သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ဤသည္မွာ တ႐ုတ္-ျမန္မာလွ်ပ္စစ္ အရင္းအျမစ္ က႑ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ အေရးပါေသာဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈရရိွႏိုင္မည္ကို ရည္ၫႊန္းေနျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဤလွ်ပ္စစ္ဆက္သြယ္ေရးစီမံကိန္းတြင္ အသစ္ေဆာက္လုပ္ေသာ (၃၀၀)ကီလိုမီတာရွည္လ်ားသည့္ လွ်ပ္စစ္ပို႔ ေဆာင္မႈဓာတ္ႀကိဳး၊ လွ်ပ္ေျပာင္းဓာတ္အားခြဲ႐ံုသစ္တစ္ခုေဆာက္လုပ္ၿပီး တစ္ခုကိုတိုးခ်ဲ႕ေဆာက္လုပ္သြားမည္ျဖစ္ သည္။ ဒီဇိုင္းႏွင့္ကိရိယာစံႏႈန္းကို တ႐ုတ္စံႏႈန္းအတိုင္းအသံုးျပဳလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္သည္။ စီမံကိန္းကို ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တြင္ ေဆာက္လုပ္လည္ပတ္သြားရန္ စီစဥ္ထားၿပီး တစ္ႏွစ္လွ်ပ္အားပို႔ေဆာင္ႏိုင္မႈပမာဏမွာ ကီလိုဝပ္(၃)သိန္းရိွၿပီး ျမန္ မာႏိုင္ငံ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း သိန္း(၅၀)၏ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားလိုအပ္ခ်က္ကို ျဖည့္ဆည္းေပးႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  ဤစီမံကိန္းကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားစက္ကိရိယာကုမၸဏီမွ ေဆာက္လုပ္မႈကန္ထ႐ိုက္ပံုစံျဖင့္ အေကာင္ အထည္ေဖာ္သြားမည္ျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီအေထြေထြမန္ေနဂ်ာ ေကာရိခ်ိဳင္က စီမံကိန္းမွာ ရပ္ဝန္းတစ္ခု၊ လမ္းေၾကာင္း တစ္ခုေဆာက္လုပ္မႈကိုျမႇင့္တင္ျခင္း၊ တစ္ကမၻာလံုးလွ်ပ္စစ္အရင္းအျမစ္အင္တာနက္အဆိုျပဳခ်က္ႏွင့္ ႏိုင္ငံတကာထုတ္ လုပ္ႏိုင္စြမ္းပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈတိုးခ်ဲ႕ျခင္း၏ အေရးပါေသာလက္ေတြ႔စမ္းသပ္မႈမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သြား မည္ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏွင့္ျမန္မာႏိုင္ငံ ပတ္၀န္းက်င္ႏိုင္ငံမ်ား၏ လွ်ပ္စစ္အျပန္အလွန္ဆက္သြယ္မႈေျခလွမ္းကို အရိွန္ျမႇင့္ တင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top