ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဝဥအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရိွ အရသာမွာ ကန္စြန္းဥကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္

云南现新品种魔芋 味甘甜如番薯

2017-12-24

  မၾကာေသးမီရက္ပိုင္းက ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴက်င္ၿမိဳ႕ ဖူယြမ္ခ႐ိုင္အတြင္း တိုက္႐ုိက္စားသံုးႏိုင္ေသာ Araceae ဝဥအမ်ိဳးအစားမ်ား ပ်ံ႕ႏွ႔ံေပါက္ေရာက္ေနၿပီး ဤအမ်ိဳးအစားမွာ ထိုေဒသတြင္းေတြ႔ရိွရေလ့ရိွေသာ ဝဥအမ်ိဳးအစားႏွင့္ မတူသည့္အမ်ိဳးအစားသစ္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေဒသတြင္း ေတြ႔ရိွရေလ့ရိွေသာ ဝဥအမ်ိဳးအစားမွာ တိုက္႐ိုက္စား သံုးႏိုင္ျခင္းမရိွဘဲ အေခ်ာကိုင္ထုတ္လုပ္ၿပီးမွသာလွ်င္ စားသံုးႏိုင္သည္။ သို႔ရာတြင္ ယခုေတြ႔ရွိခဲ့ေသာ Araceae ဝဥ အမ်ိဳးအစား၏ အကိုင္းအရြက္ႏွင့္အသီးမ်ားသည္ တိုက္႐ိုက္စား သံုးႏိုင္သည့္အျပင္ အရသာမွာလည္း ကန္စြန္းဥ ကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  ဤAraceae ဝဥအမ်ိဳးအစားကို ဝဥခ်ိဳဟုေခၚဆိုျပီး Araceae ဝဥအမ်ိဳးအစားတစ္မ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။ Araceae ဝဥ အမ်ိဳးအစားသည္ ေယဘုယ်အားျဖင့္ လက္ရိွတြင္ အမ်ိဳးအစားေပါင္း (၁၆၀)ေက်ာ္ရိွသည္။ အမ်ားစုမွာ အယ္လကာ လြိဳက္ႏွင့္အျခား အဆိပ္ရိွေသာပစၥည္းမ်ားပါဝင္ေသာေၾကာင့္ တိုက္႐ိုက္စားသံုးရန္ မသင့္ေလ်ာ္ေပ။ မ်က္ေမွာက္ ကာလ တြင္ စားသံုးႏိုင္ေသာ ဝဥအေရအတြက္ လြန္စြာ နည္းပါးေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တိုက္႐ိုက္စားသံုးႏိုင္ေသာ ဝဥသည္ ကစီမႈန္႔ပံုစံ ဝဥခ်ိဳျဖစ္ပါသည္။ သစ္ဖုသစ္ဥမ်ားအား သန္႔စင္ေအာင္ ေဆး ေၾကာျဖတ္ေတာက္လိုက္ပါက အတြင္းအေရာင္မွာ ၾကက္ဥႏွစ္ေရာင္ျဖစ္ၿပီး တိုက္႐ိုက္ျပဳတ္စားျခင္း သို႔မဟုတ္ ေၾကာ္ စားျခင္း မ်ားျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။ ကန္စြန္းဥအရသာကဲ့သို႔ အနည္းငယ္ရိွပါသည္။ အစိမ္းေရာင္အရြက္မွာ တိုက္႐ိုက္ ျပဳတ္စားႏိုင္ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ခ်ဴက်င္ ဖူယြမ္ခ႐ိုင္၏ ဝဥသည္လည္း Acraceaeအမ်ိဳးအစားဝင္မ်ားျဖစ္ၿပီး မတူညီ ေသာ အမ်ိဳးအစား(၂)မ်ိဳးျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.bj7cyn.com/info-5-c.html မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top