မေလးရွားမွ တ႐ုတ္နည္းပညာျဖင့္ စြန္ပလြံပင္႐ိုးရွင္းလင္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္

马来西亚引进中国技术处理棕榈秸秆

2018-01-04

  တ႐ုတ္သတင္းဌာန၏ မၾကာေသးမီက သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ မေလးရွားႏိုင္ငံ တီထြင္ဆန္းသစ္မႈစင္တာႏွင့္ ေဟးလံုက်န္း ရွင့္ဖူရိွန္ ဇီဝေပါင္းစပ္မႈသစ္ေစးသိပၸံနည္းပညာဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကုမၸဏီလီမိတက္တို႔မွ ၿပိဳကြဲႏိုင္ေသာ ဇီဝ သစ္ေစး နည္းပညာတင္သြင္းမႈသေဘာတူညီခ်က္ႏွင့္ ကုန္ၾကမ္းဝယ္ယူမႈသေဘာတူခ်က္ကို လက္မွတ္ေရးထိုး ခ်ဳပ္ဆို ႏိုင္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟားအယ္ပင္းမွ ဤနည္းလမ္းသည္ မေလးရွားႏိုင္ငံ၏ စြန္ပလြံပင္႐ိုးတန္ခ်ိန္(၅၀၀၀)တန္ကို ႏွစ္စဥ္ ေျဖရွင္းေပးႏိုင္သည့္အျပင္ ၎နည္းပညာျဖင့္ ထုတ္လုပ္ေသာ ထုတ္ကုန္မွာ မေလးရွားျပည္တြင္း၏ ေရနံထြက္ပစၥည္း ကို အစားထိုးႏိုင္လိမ့္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ထားေၾကာင္း သိရပါသည္။ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဟားအယ္ပင္းၿမိဳ႕ စီးပြားေရးနည္းပညာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဇုန္ သက္ဆိုင္ရာဝန္ထမ္း၏ မိတ္ဆက္ေပးခ်က္အရ ဤနည္းပညာသည္ တ႐ုတ္သိပၸံနည္းပညာ ေကာလိပ္ႏွင့္ ရွင့္ဖူရိန္အုပ္စုတို႔မွ ပူးေပါင္းတီထြင္ထုတ္လုပ္ထားျခင္းျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုး တက္မႈ သီးျခားမူပိုင္ခြင့္ကို ရရိွခဲ့ပါသည္။ ဤနည္းပညာမွာ ပင္႐ိုးကို အဓိကကုန္ၾကမ္းအျဖစ္ ထားရိွကာ ၿပိဳကြဲႏိုင္ေသာ ေပါင္းစပ္သစ္ေစးထုတ္လုပ္ၿပီး တနည္းအားျဖင့္ ေရနံထြက္ပစၥည္းကို အစားထိုးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသ၏ နာမည္ေက်ာ္ခရီးသြားႏိုင္ငံတစ္ခုျဖစ္ေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ေခတ္အဆက္ဆက္ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို အေလးထားေဆာင္ရြက္လ်က္ရိွၿပီး စြန္ပလြံပင္ကို အဓိက လယ္ ယာသီးႏွံအျဖစ္ စိုက္ပ်ိဳးေသာ မေလးရွားႏိုင္ငံသည္ ႏွစ္စဥ္ စြန္ပလြံပင္ ပင္႐ိုးအမ်ားအျပားထုတ္လုပ္လ်က္ရိွရာ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံနည္းပညာမ်ားဝင္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ထိုပင္႐ိုးမ်ားမွာ စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမွ အဖိုးတန္ရတနာမ်ားျဖစ္လာခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.comnews.cn မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top