တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္က ေရႊျဖစ္တဲ့ ဝါး

德宏州盈江县:竹编编出“聚宝盆”

2018-01-30

  ယူနန္ျပည္နယ္ႏိုင္ငံတကာယဥ္ေက်းမႈထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းျပပြဲတြင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္ျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္း ခ႐ိုင္ Kingdom of Vientiane E-Commerce ကုမၸဏီလီမိတက္၏ ႐ိုးရာဝါးႏွီးရက္လုပ္မႈထုတ္ကုန္ကို တ႐ုတ္ ယြမ္ေငြ(၃)သိန္းနီးပါး တန္ဖိုး ေအာ္ဒါအမွာစာကို ရရိွခဲ့ၿပီး တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲျပခန္းဇုန္၏ နာမည္ႀကီးေသာ ထုတ္ကုန္ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။

  ရင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ ေဒသခံမ်ားသည္ ဝါးမ်ားျဖင့္ ထုတ္ကုန္မ်ားကို ရက္လုပ္ၾကရာတြင္ အမ်ားအားျဖင့္ ေန႔စဥ္ သံုးထုတ္ ကုန္မ်ားျဖစ္ပါသည္။ သို႔ေသာ္ ရင္က်န္းတြင္ ထြက္ရိွပမာဏနည္းပါးျခင္း၊ ေရာင္းအားမေကာင္းျခင္း၊ ေစ်းႏႈန္းနိမ့္က်ျခင္းတို႔မွာ ဝါးႏွီးရက္လုပ္မႈထုတ္ကုန္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ကန္႔သတ္သည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္လာခဲ့ပါသည္။

  လက္ရိွတြင္ ကုမၸဏီမွ ေတာင္သူမ်ားကို ဖြဲ႔စည္းကာ သင္တန္းေပးလ်က္ရိွၿပီး ဝယ္ယူသူမ်ားးေထာက္ပံ့ေသာ ဒီဇီုင္း သို႔မဟုတ္ ပံုစံအတိုင္း ထုတ္လုပ္လ်က္ရိွကာ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးမီေၾကာင္း စစ္ေဆးၿပီးေနာက္ ဝယ္ယူသူထံ သို႔ တိုက္ ႐ိုက္ပို႔ေပးျခင္းမွတစ္ဆင့္ ေရာင္းခ်မႈလမ္းေၾကာင္းကို အာမခံေပးလ်က္ရိွပါသည္။ လက္ရိွအခ်ိန္ထိ ရင္က်န္းခ႐ိုင္တြင္ သင္တန္း ေပါင္း(၇)ခုျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ေတာင္သူေပါင္း(၅၀၀)ေက်ာ္ကို သင္တန္းေပးပို႔ႏိုင္ခဲ့ၿပီး ေက်းရြာ(၂၂)ခုကို ဝါးႏွီးရက္လုပ္ထုတ္ကုန္ လုပ္ငန္းလုပ္ေဆာင္ရန္ တိုက္တြန္းအားေပးႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ ေဒသႏၲရေက်းရြာအုပ္စု ဝင္ေငြတိုးတက္ၿပီး ခ်မ္းသာႂကြယ္ဝလာေစ ရန္ အတြက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရိွေသာ နည္းလမ္းတစ္မ်ိဳးပင္ျဖစ္ပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top