တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕ကို အာရွေကာ္ဖီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ အၿမဲတမ္းက်င္းပသည့္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ

德宏州芒市成为亚洲咖啡年会永久举办地

2018-01-30

  ႏိုဝင္ဘာလ(၂၇)ရက္ေန႔က အာရွတိုက္ေကာ္ဖီအသင္းထူေထာင္ျခင္းအခမ္းအနားႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွ ေကာ္ဖီ ႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕၌ က်

  င္းပျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရ ပါသည္။ ယခုအႀကိမ္ညီလာခံကို ပူးေပါင္းေဆြးေႏြး၊ ပူးေပါင္းတည္ေဆာက္၊ ပူးေပါင္း မွ်ေဝ ဟူေသာ ေခါင္းစဥ္ျဖင့္ က်င္းပခဲ့ၿပီး အာရွ ေကာ္ဖီအသင္းႏွင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ အာရွ ေကာ္ဖီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံမွသယ္ေဆာင္ေပးလာေသာ သည့္သမိုင္းအခြင့္အေရး၊ အာရွႏုိင္ငံအသီးသီး၏ ေကာ္ဖီ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းအားသာခ်က္မ်ားကုိ ထိေရာက္စြာ ျမင့္တင္သြားႏိုင္ရန္ ရည္ ရြယ္က်င္းပခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေကာ္ဖီထုတ္ကုန္လုပ္ငန္းမ်ား ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈကို အျပဳသေဘာေဆာင္ျမႇင့္တင္ သြားမည္ျဖစ္ကာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားၾကမည္။ စံညႊန္း တစ္ခု၊ ဘံုစကားသံတစ္ခုတည္းျဖင့္ သတင္း အခ်က္အလက္အျပန္အလွန္ဖလွယ္မွ်ေဝျခင္း၊ ထုတ္ကုန္လုပ္ငန္း ပူးေပါင္း ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ျခင္းျဖင့္ အာရွေကာ္ဖီထုတ္ကုန္ လုပ္ ငန္း၏ သာယာလွပေသာ အနာဂတ္သစ္ကို တည္ေဆာက္ သြားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  အာရွေကာ္ဖီအသင္းသည္ တ႐ုတ္၊ နီေပါ၊ သီရိလကၤာ၊ ဗီယက္နမ္၊ ထိုင္းစသည့္ အာရွႏိုင္ငံေပါင္း(၂၀)ေက်ာ္မွ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ မွစတင္ကာ ထူေထာင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္၊ ဇူလိုင္လတြင္ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘိုၿမိဳ႕၌ တရားဝင္ မွတ္ပံုတင္ခဲ့ေသာ အာရွေဒသ၏ ေကာ္ဖီလုပ္ငန္းအဖြဲ႔အစည္းတစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ မွတ္ပံုတင္လိပ္စာမွာ သီရိလကၤာႏိုင္ငံ ကိုလံဘုိၿမိဳ႕တြင္ ျဖစ္ကာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္ ကူမင္းၿမိဳ႕၌ တစ္ခုတည္းေသာကိုယ္စားလွယ္႐ံုး ဖြင့္လွစ္ထားရွိရာ အာရွေကာ္ဖီအသီး ႏွစ္ပတ္လည္ ညီလာခံအၿမဲတမ္းက်င္းပျပဳလုပ္မည့္ေနရာေဒသကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ယူနန္ျပည္နယ္၊ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ က်င္းပရန္ သတ္မွတ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top