ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီျပည္ဝင္ထြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တိုးတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ဝန္ေဆ

云南瑞丽出入境检验检疫部门实施质量提升行动服务外贸企业

2018-02-03

  ယူနန္ျပည္နယ္မွ ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔ေနသည့္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း စဥ္ဆက္မျပတ္ ႀကံ့ခိုင္ ဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီျပည္ဝင္ထြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊား ကင္းစင္ ေရးဌာနသည္ စီမံခ်က္မ်ားျဖင့္ အျပဳသေဘာေဆာင္ တက္ႂကြစြာ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွၿပီး ပို႔ကုန္ဆိုင္ကယ္မ်ား၏ အရည္အေသြးျမႇင့္တင္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေဒသခံစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ေထာက္ပံ့ကူညီေပးလ်က္ရိွေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  ေရႊလီစက္မႈဥယ်ာဥ္ဇုန္တြင္ တည္ရိွေသာ ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္ရွန္ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ထုတ္လုပ္မႈကုမၸဏီလီမိတက္ သည္ ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္၊ ဆိုင္ကယ္အင္ဂ်င္၊ လယ္ယာလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားႏွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ား တီထြင္ျခင္း၊ ထုတ္လုပ္ျခင္းႏွင့္ ေရာင္းခ်ျခင္းစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို အဓိကလုပ္ေဆာင္လ်က္ၿပီး ထုတ္ကုန္မ်ားကို အဓိကအားျဖင့္ ျမန္မာ၊ အိႏၵိယစသည့္ႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရာင္းခ်လ်က္ရိွကာ ၄င္းကုမၸဏီ၏ထုတ္ကုန္မ်ားသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ႀကီးမား ေသာ ေစ်းကြက္အလားအလာရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  တင္ပို႔မႈလုပ္ငန္းမ်ား တက္ႂကြစြာ ဝန္ေဆာင္မႈေပးအပ္ႏိုင္ရန္အတြက္ ေရႊလီျပည္ဝင္ထြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္ စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဦးစီးဌာနသည္ အထူးလုပ္ငန္းအဖြဲ႔ကို ထူေထာင္ဖြဲ႔စည္းခဲ့ၿပီး ယူနန္ျပည္နယ္ ရင္ရွန္ကုမၸဏီသို႔ ကူညီေထာက္ပံ့မႈမ်ား ပံုမွန္လုပ္ေဆာင္ေပးလ်က္ရိွပါသည္။ ထို႔အျပင္ ထိုဌာနသည္ ပို႔ကုန္ ပစၥည္း အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္ထိန္းခ်ဳပ္မႈပံုစံသစ္ကို ထူေထာင္ႏိုင္ခဲ့ပါသည္။ အရည္အေသြးစစ္ေဆးမႈကို ျမႇင့္ တင္ လုပ္ ေဆာင္ျခင္း၊ အရည္အေသြးထုတ္ယူစစ္ေဆးျခင္း၊ အရည္အေသြးေစာင့္ၾကည့္စစ္ေဆးျခင္းႏွင့္ အရည္အေသြး ႀကိဳတင္ သ တိေပးမႈမ်ားကိုျမႇင့္တင္ေဆာင္ရြက္ကာ အရည္အေသြးႏွင့္လံုၿခံဳေရးပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္သည့္ယႏၱရားကို ထူေထာင္ ခဲ့သည္။ ယူနန္ရင္ရွန္ကုမၸဏီကို တ႐ုတ္ပို႔ကုန္အရည္အေသြးႏွင့္ ေဘးကင္းလံုၿခံဳမႈစံျပလုပ္ငန္းအျဖစ္ တည္ေဆာက္ရန္ တက္ႂကြစြာ ေထာက္ပံ့ကူညီသြားမည္ျဖစ္သည္။ ေဒသတြင္း အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ ေရးႀကီး ၾကပ္စီမံခန္႔ခြဲမႈ၊ ထုတ္ကုန္အရည္အေသြးျပသမႈစင္တာ၊ ဗီဒီယိုေစာင့္ၾကည့္ထိန္းခ်ဳပ္စနစ္ စသည့္ ေဆာက္ လုပ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကို ၿပီးစီးေအာင္ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ကာ လုပ္ငန္းမ်ားအား စံျပလုပ္ငန္း ေလွ်ာက္ထား မႈ၏ စစ္ေဆးျပင္ဆင္မႈလုပ္ငန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးၿပီးေျမာက္ေစရန္ လမ္းညႊန္သြားမည္ျဖစ္သည္။

  ေရႊလီျပည္ဝင္ထြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာနတို႔သည္ ထပ္တစ္ဆင့့္တြင္ ေတာင္းဆိုခ်က္အတိုင္း ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္တင္ပို႔မႈအရည္အေသြးျမႇင့္တင္မႈအတြက္ သီးသန္႔စီမံကိန္းကို ဆက္တိုက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ကာ ေရႊလီပို႔ကုန္ေမာ္ေတာ္ဆိုင္ကယ္ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္းဆက္လက္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္၊ အရိွန္ ျမႇင့္တင္ရန္၊ က်န္းမာစြာ ဖံြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ရန္အတြက္ အာမခံလုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.xinhuanet.com မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top