ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းမာန္လုပ္ငန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ထိုးေဖာက္ လီလီပန္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့

云南花企赴缅甸 种植百合获突破

2018-03-17

  ကူမင္း တ်န္႔ဟြမ္ပန္းမံကုမၸဏီလီမိတက္သည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ စိုက္ပ်ိဳးေရးဝန္ႀကီးဌာန၏ အထူးဖိတ္ေခၚၾကားအရ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ ရန္ကုန္ပန္းမာန္ျပပြဲသုိ႔ လာေရာက္ ပါဝင္ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရပါသည္။ ဤသည္မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံသည္ ဘက္ေပါင္းစံုမွ အဆိုပါကုမၸဏီ၏ ပန္းမာန္စိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းပညာအေပၚ အသိအမွတ္ျပဳလိုက္ျခင္းပင္ျဖစ္ပါသည္။

  ၂၀၁၅ ခုႏွစ္က အဆိုပါကုမၸဏီသည္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ အက်ယ္(၁၃)ဧကရိွေသာ ပန္းမာန္ စိုက္ပ်ိဳးေရး စမ္းသပ္ အေျခစိုက္စခန္းကို ေဆာက္လုပ္ခဲ့ၿပီး လီလီ၊ ကာေနးရွင္း၊ ႏွင္းဆီစသည္ပန္းမာန္တုိ႔ကို စိုက္ပ်ိဳးခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ရာသီဥတု၊ ေျမဆီလႊာစသည့္ ဘက္ေပါင္းစံု၏သက္ေရာက္မႈေၾကာင့္ စိုက္ပ်ိဳးလိုက္ေသာ လီလီပန္းပင္မ်ားမွာ သာမန္ အားျဖင့္ အကိုင္းအခတ္မ်ား တိုေတာင္းေနၿပီး အပင္နိမ့္မ်ားသာေပါက္ေရာက္လ်က္ရိွကာ ေစ်းကြက္ယွဥ္ၿပိဳင္မႈ အား နည္းေနခဲ့သည္။ ထုိျပႆနာကို ေျဖရွင္းႏိုင္ရန္အတြက္ ကုမၸဏီ၏ သိပၸံသုေတသနျပဳလုပ္သူမ်ားမွ သတ္မွတ္ သုေတသနျပဳဆန္းစစ္မႈမ်ားလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္ ျပည္တြင္းပန္းမာန္စိုက္ပ်ိဳးေရးက႑မွ သုေတ သနပညာရွင္မ်ားကိုလည္း ပူးေပါင္းပါဝင္ရန္ ဖိတ္ေခၚခဲ့သည္။ (၂)ႏွစ္ၾကာ စစ္ေဆးမႈႏွင့္လက္ေတြ႔စမ္းသပ္ခ်က္မႈမ်ား အရ လီလီပန္းစိုက္ပ်ိဳးမႈနည္းပညာမွာ ထိုးေဖာက္မႈမ်ားရရိွခဲ့ပါသည္။ လက္ရိွ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ စိုက္ပ်ိဳးထားေသာ လီလီ ပန္းမ်ား၏အကိုင္းအခက္မ်ားမွာ (၁.၄)မီတာအထိရွည္ၿပီး အပြင့္အဖူးမ်ားႀကီးမားၿပီး ပြင့္ဖက္ထူထပ္ကာ အေရာင္ ေတာက္ပ လွပေသာေၾကာင့္ ေဒသခံဝယ္ယူသံုးစြဲသူတို႔၏ ႀကိဳက္ႏွစ္သက္မႈကို လက္ခံရရိွခဲ့ပါ သည္။ ဤထိုးေဖာက္မႈ သည္ တ်န္႔ဝမ္ပန္းမာန္ကုမၸဏီကို ျမန္မာႏိုင္ငံပန္းမာန္စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း၏ ဦးေဆာင္သူအျဖစ္ ျဖစ္ေစခဲ့ေၾကာင္း သိရပါ သည္။

  www.yunnan.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top