ယူနန္တက္ဟုန္း မွ ေျမဆီလႊာအပူဓာတ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္

云南德宏:地热发电试验成功

2018-03-19

  ဇန္နဝါရီလ၊ ၁၃ ရက္ေန႔က ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရွမ္းတိုင္းရင္းသား ဂ်ိန္းေဖာ့တိုင္းရင္းသား ကိုယ္ပိုင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ Di Mei Te ေရႊလီ ေျမဆီလႊာအပူဓာတ္အသံုးျပဳ ဓာတ္အားေပးစခန္းအတြင္း ျဖန္႔ေဝမႈပံုစံ ေျမဆီလႊာအပူဓာတ္သံုးလွ်ပ္စစ္ထုတ္လုပ္မႈကြန္တိန္နာတပ္ဆင္အဖြဲ႔စီမံကိန္း၏ ပထမအဆင့္ေဆာက္လုပ္ မႈျဖစ္ေသာ ဓာတ္အားေပးကိရိယာ(၄)ခု၏ ဓာတ္အားထုတ္လုပ္မႈစမ္းသပ္ျခင္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈရရိွခဲ့ေၾကာင္း သိရွိ ရပါသည္။ ျဖန္႔ေဝမႈပံုစံ ေျမဆီလႊာကြန္တိန္နာတပ္ဆင္ဖြဲ႔စည္းသည့္စီမံကိန္းသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕မွ ေဒသခံေျမဆီလႊာ အပူ ဓာတ္အရင္းအျမစ္ ေပါမ်ားသည့္ အထူးလကၡဏာအရ တင္သြင္းေသာ စြမ္းအင္သစ္စီမံကိန္းျဖစ္ပါသည္။ ဤ သည္မွာ ေျမဆီလႊာအပူဓာတ္သံုး ဓာတ္အားေပးစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ စက္ကိရိယာမ်ား၏ထုတ္လုပ္ႏိုင္မႈ ပမာဏမွာ (၁၀) မဂၢါဝပ္ရိွေၾကာင္း သိရပါသည္။

  www.gmw.cn မွ ေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top