တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းအသီးသီးမွ ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္လာ ေဈးကြက္ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၅ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေန

中国乳制品企业纷纷做起了羊奶粉 市场规模已超50亿

2018-03-25

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ႏုိ႔မႈန္႔လုပ္ငန္းအေပၚ ေစာင့္ၾကပ္မႈတင္းၾကပ္လာသည္ႏွင့္အမွ် ေမြးကင္းစႏုိ႔တိုက္ကေလးအတြက္ ႏို႔မႈန္႕ေဖာ္ျမဴလာ မွတ္ပုံတင္ျခင္းကို ေဖာ္ေဆာင္ခဲ့ျပီး တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ ႏုိ႔မႈန္႔ေဈးကြက္သည္ တဖန္ေျပာင္းလဲျခင္း ျဖစ္စဥ္ကို ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။ ႏုိင္ငံျခားရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားကုန္အမွတ္တံဆိပ္မ်ား လံုးဝရယူထားျခင္းမ႐ွိေသးေသာ ဆိတ္ ႏို႔မႈန္႔ေဈးကြက္သည္ ႏုိ႔လုပ္ငန္းအမ်ားစု အေသးစိတ္ ယွဥ္ျပိဳင္ျပင္ဆင္လာသည့္ က႑တစ္ခု ျဖစ္လာခဲ့သည္။

  တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ၏ ဆိတ္ႏုိ႔မႈန္႔ထုတ္လုပ္မႈသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္တြင္ စတင္ခဲ့ျပီး ၁၀ႏွစ္တာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္လာခဲ့သည္။ ဆိတ္ႏုိ႔ႏွင့္ ႏြားႏို႔ထဲ႐ွိ Lactose ပါဝင္မႈ မတူညီျခင္းေၾကာင့္ ႏြားႏုိ႔ထက္ ဆိတ္ႏို႔ကို ေသာက္သုံးျခင္းသည္ Lactose intolerance ျဖစ္ပြားေခ် ပို၍ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ျပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔ ထုတ္လုပ္ေသာ ကုမၸဏီမ်ားက ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔ကို ေသာက္သုံးျခင္းျဖင့္ ရ႐ွိႏုိင္ေသာ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားကို ဆက္လက္ေျပာဆိုေၾကျငာခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ ေဈးကြက္တြင္ ဆိတ္ႏုိ႔မႈန္႔ေပၚ႐ွိ သိျမင္နားလည္လာမႈမွာ သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

  ေဈးကြက္လိုအပ္ခ်က္ တိုးျမႇင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔သည္ ႏွစ္စဥ္ ေဈးကြက္တိုးတက္ႏႈန္း ၂၅%အထက္ ႐ွိသည္။ စာရင္းမ်ားအရ ၂၀၁၄ခုႏွစ္တြင္ ဆိတ္ႏုိ႔မႈန္႔၏ေဈးကြက္ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ၃.၅ဘီလီယံသာ႐ွိျပီး ၂၀၁၆ခုႏွစ္ တြင္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ေဖာ္ျမဴလာဆိတ္ႏို႔မႈန္႔တစ္မ်ိဳးတည္း၏ ေဈးကြက္ပမာဏသည္ ယြမ္ေငြ ၅ ဘီလီယံေက်ာ္႐ွိ ခဲ့သည္။ ၂၀၂၀ခုႏွစ္တြင္္ ေမြးကင္းစကေလးငယ္ ေဖာ္ျမဴလာ ႏုိ႔မႈန္႔၏ ေဈးကြက္ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၁၀ဘီလီယံခန္႔ ေရာက္႐ွိမည္ဟု ခန္႔မွန္းထားေၾကာင္း သိရသည္။

  www.jiemian.com မွေကာက္ႏုတ္ေဖာ္ျပသည္။

Top