လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေန ပထမအႀကိမ္ RSPO တရုတ္ဖိုရမ္က်င္းပ စားအုန္းဆီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈက႑တြင္ ယူနန္လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ ပထမေနရာေရာက္ရွိ ပထမဘ႑ာႏွစ္ဝက္အတြင္း တန္ခ်ိန္ (၁) သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ GDP ၆.၇%ျမင့္တက္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ တည္ၿငိမ္၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းမွ တိုးတက္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေန အရည္အေသြးျမင့့္ေျပာင္းဖူးေစ်းႏႈန္းမ်ား သိိသိသာသာ ျပန္ေကာင္းလာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းေစ်းကြက္ လြန္စြာ ျဖစ္ထြန္း ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဥေရာပရွိ ကုမၸဏီ ၁၆၄ ခု ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ရွယ္ယာ၀င္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ဂ်ာမဏီႏို္င္ငံသည္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ မိခင္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေစ်းကြက္ ေရာင္းအားေကာင္းေန ယြမ္ေငြ ခုႏွစ္ေသာင္းေက်ာ္္တန္ စပ်စ္ခိုင္ ၂၅ရာခိုင္ႏႈန္းထိ ျမင့္တက္ခဲ့ေသာ ေရႊေစ်းႏႈန္း ဒုတိယ ႏွစ္၀က္တြင္လည္း ဆက္လက္ျမင့္တက္ႏိုင္ ျမန္ႏႈန္းျမင့္မီးရထားေခတ္သို႔ ၀င္ေရာက္ေတာ့မည့္ ယူနန္ျပည္နယ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေႏြဦးလက္ဖက္ထုတ္လုပ္မႈပံုမွန္တိုးတက္ေန ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္လုပ္မႈပမာဏ တန္ဖိုး ယြမ္ေငြ (၁၀၀)ဘီလီယံ စံခ်ိန္ခ်ိဳး ပန္းမန္ထုတ္ကုန္တိုးတက္သည့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈၿမိဳ႔႕အျဖစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေရႊလီၿမိဳ႔ ျမႇင့္တင္လုပ္ေဆာင္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ လက္ဖက္ကုန္ထုတ္လုပ္ငန္းကို ဆန္းစစ္သံုးသပ္ျခင္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ မိုေပါင္း၆၀၀၀ဧရိယာအက်ယ္တြင္ ခ်ဴကဗၺလာသီးမ်ား အဆင့္ျမင့္သစ္သီးစိုက္ပ်ိဳးမႈအေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္သြားမည္
Top