လႈပ္ရွားမႈမ်ား Louis Vuitton ဇိမ္ခံပစၥည္း ကုမၸဏီ တရုတ္ႏိုင္ငံတြင္း အေရာင္းဆိုင္မ်ား ပိတ္သိမ္းေသာ္လည္း တရုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းမည္ မဟုတ္ေၾကာင္းေျပာၾကား တ႐ုတ္အမ်ိဳးသမီးေဘာလံုးအသင္း အိုလံပစ္ၿပိဳင္ပြဲတြင္ ပါ၀င္ကစားသြားရမည တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားေသာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းခ်ခြင့္ျပဳထားေသာ မ်ိဳး႐ိုးဗီဇျပဳျပင္ေျပာင္းလဲစိုက္ပ်ိဳေရးထုတ္ကုန္မ်ား w½kwfEdkifiH,leefjynfe,f\ jrefrmEdkifiHa&ab;u,fq,fa&;vkyfief;rsm; a'ocHjynfolrsm jrefrmEdkifiH wdkif;a'oBuD;ESifhjynfe,fwpfckcsif;pDwGif Trade Centre rsm; wnfaqm rEÅav;NrdKUwGif yxrqHk;&if;ESD;jr§KyfESHrIjyyGJjyKvkyfrnf yxrtMudrf [dr0EÅmjzwfausmfzGGHYNzdK;wdk;wufrIzdk&rf (The 1st Trans-Himalaya Dev jrefrmEdkifiH ucsifjynfe,fjrpfBuD;em;NrdKUwGif w½kwfjynf wuf[kef;jynfe,fcGJukefo tifwmeufpmrsufESmay:rS aEG;axG;rIudk cspfjrwfEdk;aom w½kwfjrefrme,fpyfa'o qif;&J ,aeYhprf;oyfZkefudk 0rf;ajrmuf*kPf,lpGmMunfh½Ijcif; 2014ckESpfw½kwfjynfwuf[kef; w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJrefpDNrdKUwGif w½kwf-jrefrme,fpyfa'owGif ESpfEdkif cspfBunfa&;ydkrdkcdkifNrJum yl;aygif;aqmif&GufrIrsm;wdk;yGm; w½kwfEdkifiHwuf[ke w½kwfEdkifiHwuf[kef;jynfe,fcGJa&TvDNrdKUw½kwfudk,fpm;vS,ftzGJU jrefrmEdkifiHvGwf w½kwfjrefrma&eHESifhobm0"gwfaiGUydkufvdkif; wefzdk;jr§ifhtcGefaiG(Value Added-Ta
Top