လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရုတ္၀က္သား တင္သြင္းမႈပမာဏ စံခ်ိန္တင္ျမႇင့္တက္ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ အဓိက ေရနံတင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာ China Radio and Television ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တရားဝင္ျဖစ္လာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆားလက္လီလက္ကားေစ်းႏႈန္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ လက္ရွိကာလသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းသံုးသပ္ တရုတ္မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေန လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေမာင္းသူမဲ့့ေလယာဥ္မ်ား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရိွလာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ယြမ္ေငြ ေလးဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကား အားသြင္းအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမအဆင့္စီမံကိန္း စတင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ ျပည္တြင္းပထမဦးဆံုး ဒန္႔သလြန္အင္ဇိုင္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထုတ္လုပ္ ရာသီေပၚသစ္သီးမ်ားေစ်းကြက္သို႔ေရာက္ရွိ၊ သရက္သီးႏွင့္နာနတ္သီးမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ေန တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာ့ဂဏန္းမ်ားေရာင္းအားေကာင္းေန ဘလူးဘယ္ရီသီး Blueberry ဧကေထာင္ခ်ီ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ ယူနန္ ၀ိန္စန္းထြက္ ဆန္းခ်ိ ေခၚ ႐ႈဒိုဂ်င္စင္း(Pseudo-ginseng) တစ္ကီလို ယြမ္ေငြ(၆၀)ခန္႔ ျမႇင့္တက္ အာလူးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကစားေသာက္ကုန္ျဖစ္လာ
Top