လႈပ္ရွားမႈမ်ား iSufaysmoD;rSm 0rf;rSefaponf[laom ajymMum;csufrrSefyg armifaqGodef;atmif w½kwfjynfwGiftcGefaqmifudpövkyf vufawGYavhvmcHpm;csuf rlq,fa'owGif a&tm;vSsyfppf "mwftm;ay;puf&kH wnfaqmufrnf urÇmhhukvor*¾\ jrefrmEkdifiH uav;oli,frsm;apmifha&Smufa&;tpDtpOfpwif &efukefjrdKU\yxrqkH;acwfrDbwfpfum;rSwfwkdifpwiftokH;jyK atmufwkdbmvrSpjyD; oufMuD;axmufyHhaMu;aiG avSsmufxm;vkdY& တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထုတ္ကုန္မ်ား၏ ပို႔ကုန္အခြန္ျပန္အမ္းေငြႏႈန္းထား ျမႇင့္တင္သြားမည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဟိမဝႏၲာျဖတ္ေက်ာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖိုရမ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ yxrOD;qkH;okawoejyKazmfxkwfxm;onfhudk,fcHtm;usqif;ul;pufa&m*gumuG,faq; xkwfvkyfcGifh&&Sd w&kwfa&TvDvkyfief;onf w&kwf?jrefrm0efxrf;rsm; aoG;vSL'gef;Ekdif&efarwÅmpdwfESifhpDpOfay; w½kwfEdkifiH,leefjynfe,f\ jrefrmEdkifiHa&ab;u,fq,fa&;vkyfief;rsm; a'ocHjynfolrsm ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းအတြက္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ ပိုးမွ်င္ေကာင္ထုတ္လုပ္လုပ္ငန္း လက္မွတ္ေရးထိုး အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ ယူနန္ျပည္နယ္ Ruili Airlines ကူမင္း-ဖႏြမ္းပင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ေျပးဆြဲ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စူပါမားကတ္ေဖာ္ေဆာင္
Top