လႈပ္ရွားမႈမ်ား vm&Id;tajcpkduf w&kwfEkdifiH wuf[kef jynfy ulnDaxmufyHha&;&kH;rS vm;&Id;Ak'¨bmompmoifausmif;rSomraPrsm;tm; OD;a&jym;ta&jym;a&m*g ukoay; jrefrmw½kwfyl;aygif;aom ]tvif;a&mifc&D;pOf} aemufxyfc&D;pOfopf xyfrHa&muf&Sd w&kwf-jrefrm e,fpyfpD;yGm;a&; yl;aygif;aqmif&GufrIZkef wnfae&ma&G;cs,fNyD;pD;awmhrnfjzpf&m wif'gac:&efpwifawmhrnfjzpf jrefrmjynfwGif;ü w½kwf[Gmcsdefum;rsm; wyfqifxkwfvkyfawmhrnf ,leef-jrefrmta0;ajy;vrf;rBuD;,mOfjzwfoef;oGm;vmrI ESpf(80)jynfhtxdrf;trSwf ,leefjynfe,frS vIyf&Sm;rIyGJrsm; usif;yjyKvkyf a&TvDusif;csdefaq;½Hkudk ,ckESpf 'DZifbmvü w&m;0ifzGifhvSpfrnfjzpf jrefrmEkdifiHpDrHudef;ESifhb@ma&;0efBuD;Xme &if;ESD;jrKyfESHrIESifhukrÜPDrsm;nTefMum;rIOD;pD;XmewGif w&kwfbmompum;rGrf;rHoifwef;pwif jrefrmEkdifiHtrsdK;orD;a&;&mwm0ef&Sdolrsm;ESifh ESD;aESmzvS,fyJGtm; ulrif;jrdKhwGifzGifhvSpf wwd,tMudrfajrmuf w&kwf-tmqD,H v,f,mu@EkdifiHwumyl;aygif;aqmif&Gufa&;jyyGJ eefeif;wGif usif;y w½kwfEdkifiH qif;&JEGrf;yg;rIavsmhcsa&;azmifa';&Sif;rS jrefrmEdkifiHrSjynfol (40000)OD;twGuftusdK; cHpm;&&SdapcJh w&kwf-jrefrmpD;yGm;a&;pMuFef twlvufwGJwnfaqmufa&; em;vnfrIpmcGsefvTm vufrSwfa&;xkd; w&kwf-jrefrm aqGrsdK;aygufazmf aysmf&TifyGJtm; atmufwkdbmv 1 &ufaeY w&kwftrsdK;om;aeYwGif a&TvDNrdKUüusif;y wuf[kefjynfe,frS jrefrmEdkifiHvm&dI;jrdKYtwGuf u,fq,fa&;ypönf;rsm;tm; ay;ydkYvSL'gef; w&kwfukrÜPDrS jrefrmEdkifiH obm0ywf0ef;usifxdef;odrf;a&;qdkif&mtwGuf tar&duefa':vm (57)oef;toHk;jyKcJh w&kwfEkdifiH 0ifaiGcGefOya'opfukd vmrnfhESpfwGif bufpkHpwifusifhokH;rnf tajccHvpm0ifaiGcGefukd vpm,Grf 5000 rS pwifaumufcHrnfhpepftm; ,ckESpf atmufwkdbmvwGif pwif&ef cefYrSef;xm;
Top