လႈပ္ရွားမႈမ်ား တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနေဖာ္ျပ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေကာက္ခြန္ဌာနမွ ဗီယက္နမ္ထြက္ေသာ လိုက္ခ်ီးသီးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ကူညီေပးေန ယူနန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တက္ ယူနန္ကုမၸဏီႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာဥယ်ာဥ္ဇုန္တည္ေဆာက္မည ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္႐ိုယ္ဝယ္ယူျခင္းလမ္းေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္ ယူနန္ျပည္နယ္ရထားလမ္းမွ ခရီးသြားသီးသန္႔ရထားေျပးဆြဲ မီးရထားစီးနင္းကာ ရွင္းက်န္း၊ ကြမ္တံု ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခရီးလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၅)ရပ္ ထုတ္ျပန္ တစ္ကမၻာလံုးစပါးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရေခၽြတာေသာ ဂ်ံဳမ်ိဳးသစ္ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏ သန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ရွိ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ (၆)စကၠန္႔အတြင္း ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္း(၈)ခု ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္္ ယူနန္ျပည္နယ္ပထမဆံုးေသာေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ မန္စီၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ တ႐ုတ္ငါးမ်ား အာဖရိကေစ်းကြက္တြင္ ေနရာယူ တီလားဗီးယားငါး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၀၀)ခန္႔ျမႇင့္တက
Top