လႈပ္ရွားမႈမ်ား atmufwkdbmvrSpjyD; oufMuD;axmufyHhaMu;aiG avSsmufxm;vkdY& တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ လွ်ပ္စစ္ပစၥည္း၊ ယဥ္ေက်းမႈထုတ္ကုန္မ်ား၏ ပို႔ကုန္အခြန္ျပန္အမ္းေငြႏႈန္းထား ျမႇင့္တင္သြားမည္ စတုတၳအႀကိမ္ေျမာက္ ဟိမဝႏၲာျဖတ္ေက်ာ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈဖိုရမ္ စက္တင္ဘာလတြင္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ က်င္းပျပဳလုပ္ yxrOD;qkH;okawoejyKazmfxkwfxm;onfhudk,fcHtm;usqif;ul;pufa&m*gumuG,faq; xkwfvkyfcGifh&&Sd w&kwfa&TvDvkyfief;onf w&kwf?jrefrm0efxrf;rsm; aoG;vSL'gef;Ekdif&efarwÅmpdwfESifhpDpOfay; w½kwfEdkifiH,leefjynfe,f\ jrefrmEdkifiHa&ab;u,fq,fa&;vkyfief;rsm; a'ocHjynfolrsm ဆင္းရဲမႈေလွ်ာ့ခ်ေရးစီမံကိန္းအတြက္ မန္စီၿမိဳ႕တြင္ ပိုးမွ်င္ေကာင္ထုတ္လုပ္လုပ္ငန္း လက္မွတ္ေရးထိုး အစြန္းေရာက္ရာသီဥတုေၾကာင့္ ကမာၻတစ္ဝန္းရွိ စိုက္ပ်ိဳးေရးထုတ္ကုန္ပစၥည္းေဈးႏႈန္း ျမင့္တက္ ယူနန္ျပည္နယ္ Ruili Airlines ကူမင္း-ဖႏြမ္းပင္ ေလေၾကာင္းလိုင္းသစ္ေျပးဆြဲ ျပည္သူ႔လံုၿခံဳေရး ယာဥ္ထိန္းရဲတပ္ဖြဲ႔မွ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲတြင္ အလိုအေလ်ာက္ျပည္သူ႔အက်ိဳးျပဳ စူပါမားကတ္ေဖာ္ေဆာင္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ပထမႏွစ္ဝက္ စိုက္ပ်ိဳးစီးပြားမွ ေကာင္းမြန္ေသာအေျခအေနေဖာ္ျပ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအေကာက္ခြန္ဌာနမွ ဗီယက္နမ္ထြက္ေသာ လိုက္ခ်ီးသီးမ်ား လ်င္ျမန္စြာ တင္သြင္းႏုိင္ရန္ ကူညီေပးေန ယူနန္-ျမန္မာစီးပြားေရးႏွင့္ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အရိွန္အဟုန္ျမႇင့္တက္ ယူနန္ကုမၸဏီႏွင့္ျမန္မာႏုိင္ငံ ပူးေပါင္း၍ နည္းပညာဥယ်ာဥ္ဇုန္တည္ေဆာက္မည ယူနန္ျပည္နယ္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ တိုက္႐ိုယ္ဝယ္ယူျခင္းလမ္းေၾကာင္း စတင္ဖြင့္လွစ္
Top