လႈပ္ရွားမႈမ်ား w½kwfoHtrwfBuD;w½kwfEdkifiHMuufajceDtoif;udk,fpm; jrefrmEdkifiHMuufajceDtoif;odkYa&ab;u,fq,fa&;vSL'gef;aiGvTJajymif;ay;tyf xdkif;EdkifiHrS jrefrmEdkifiHa0;vHacgif;zsm;a'orsm;wGif tao;pm;wefzdk;enf; vQyfppf"gwftm;ay;puf½HkpDrHudef;azmfaqmifoGm;rnf opfMum;oD;u OD;aESmufESifhrSwfOmPfukd tm;jznfhay;Ekdifygovm; urÇmhtBuD;qHk;pdefwpfyGifh tmqD,H ausmif;om;tm;upm;yGJwGif jrefrmEkdifiHu qkwHqdyf 5 ck qGwfcl;&& a[mhayghtESpfwGif bdef;aphcGHaygif;xnfhxkwfvkyf pm;aomufukefvHkNcHKa&;xdcdkufjcif;aMumifh jypf'PfcsrSwfcH& တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီးပြားကူးသန္းဝန္ႀကီးဌာနသတင္းအရ ဇန္နဝါရီလမွ ၾသဂုတ္လအတြင္း သြင္းကုန္ပို႔ကုန္စုစုေပါင္းပမာဏ တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၁၉၄၃၀)သိန္းဘီလီယံရိွ ESpf0uftwGif; jynfyodkYoGm;a&muftvkyfvkyfudkifaom jrefrmvkyfom; (1) odef;ausmf&Sd umvwlxuf 50%cefYwdk;jrifY w&kwfEkdifiH wuf[kefESifh jrefrmEkdifiH\2018 ckESpf v,f,mvkyfief; yl;aygif; aqmif&GufrI pDrHudef;wGif xl;jcm;tm;omcsufrsm;yg&Sd iSufaysmoD;rSm 0rf;rSefaponf[laom ajymMum;csufrrSefyg armifaqGodef;atmif w½kwfjynfwGiftcGefaqmifudpövkyf vufawGYavhvmcHpm;csuf rlq,fa'owGif a&tm;vSsyfppf "mwftm;ay;puf&kH wnfaqmufrnf urÇmhhukvor*¾\ jrefrmEkdifiH uav;oli,frsm;apmifha&Smufa&;tpDtpOfpwif &efukefjrdKU\yxrqkH;acwfrDbwfpfum;rSwfwkdifpwiftokH;jyK atmufwkdbmvrSpjyD; oufMuD;axmufyHhaMu;aiG avSsmufxm;vkdY&
Top