လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယူနန္ျပည္နယ္ရထားလမ္းမွ ခရီးသြားသီးသန္႔ရထားေျပးဆြဲ မီးရထားစီးနင္းကာ ရွင္းက်န္း၊ ကြမ္တံု ျပည္နယ္မ်ားသို႔ ခရီးလည္ပတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ လယ္ယာထြက္ကုန္ေရာင္းအားက်ဆင္းျခင္းျပႆနာေျဖရွင္းရန္ ယူနန္ျပည္နယ္မွ လုပ္ေဆာင္ခ်က္(၅)ရပ္ ထုတ္ျပန္ တစ္ကမၻာလံုးစပါးသီးႏွံထုတ္လုပ္မႈပမာဏႏွင့္ သိုေလွာင္မႈပမာဏ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရေခၽြတာေသာ ဂ်ံဳမ်ိဳးသစ္ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏ သန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ရွိ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ (၆)စကၠန္႔အတြင္း ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္း(၈)ခု ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္္ ယူနန္ျပည္နယ္ပထမဆံုးေသာေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ မန္စီၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ တ႐ုတ္ငါးမ်ား အာဖရိကေစ်းကြက္တြင္ ေနရာယူ တီလားဗီးယားငါး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၀၀)ခန္႔ျမႇင့္တက တ႐ုတ္ဘက္ထရီစက္ဘီး ဂ်ာမနီဆုရရိွ ဥေရာပေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕မႈ အရိွန္ျမင့္တင္သြားမည္ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတကာရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေအးကြင္းဆက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရထားေျပးဆြဲ ျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသစ္သီးစားသံုးရန္ အဆင္ေျပလာေတာ့မည္ျဖစ္ ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္အသံုးျပဳျခင္းက လူအားအဆေပါင္းမ်ားစြာ သက္သာ လူပ်င္းစပါး- တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္ႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စပ္မ်ိဳးစပါး တစ္ကမၻာလံုးတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔
Top