လႈပ္ရွားမႈမ်ား တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္က ေရႊျဖစ္တဲ့ ဝါး မေလးရွားမွ တ႐ုတ္နည္းပညာျဖင့္ စြန္ပလြံပင္႐ိုးရွင္းလင္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္ Raspberry ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္အလားအလာက်ယ္ျပန္႔ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဝဥအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရိွ အရသာမွာ ကန္စြန္းဥကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတာင္ဘက္ပိုင္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ကူညီသြားမည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေထာပတ္သီးထုတ္လုပ္မႈအေျခစိုက္စခန္းမွ ပထမဆံုးအႀကိမ္ အႀကီးမားဆံုး ခူးဆြတ္ရရိွ တ႐ုတ္သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ အဆင့္ျမင့္ Super ေရစပါးကို ေမြးထုတ္ႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥေရာပအာရွကုမၸဏီအုပ္စုမွ ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ေရႊလီၿမိဳ႕၌္ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္း ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္သိပၸံေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြအတုတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲစင္တာခြဲ ထူေထာင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖ်ာ္ရည္ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ား အုန္းေရသည္ သဘာဝက်န္းမာေရးေဖ်ာ္ရည္္သစ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနွ ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄တြင္ ကူမင္း၌ က်င္းပမည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းကို (၄)လခန္႔ လည္ပတ္တင္ပို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုက္လုိင္းမွ ေရနံတန္ခ်ိန္ (၂.၂၈)သန္းခန္႔တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္စနစ္ အေလးထားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အေျခစိုက္စခန္း အဆက္ မျပတ္ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးမားလာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးအပ္
Top