လႈပ္ရွားမႈမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ေရေခၽြတာေသာ ဂ်ံဳမ်ိဳးသစ္ ထုတ္လုပ္စိုက္ပ်ိဳး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေျမာက္ပိုင္း ေျမေအာက္ေရခ်ိဳ႕တဲ့မႈျပႆနာကို ေျဖရွင္းေပးႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ တင္ပို႔ေသာ သဘာဝဓာတ္ေငြ႔အသံုးျပဳမႈပမာဏ သန္း(၉၀၀)ကုဗမီတာခန္႔ရွိ ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္ ျဖတ္သန္းေရးစနစ္ အဆင့္ျမႇင့္တင္ (၆)စကၠန္႔အတြင္း ကဒ္စနစ္ျဖင့္ ျဖတ္သန္းႏိုင္ၿပီျဖစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံေတာင္ပိုင္းၿမိဳ႕မ်ားရွိ ဆိပ္ကမ္း(၈)ခု ေက်ာက္မီးေသြးတင္သြင္းမႈ ကန္႔သတ္္ ယူနန္ျပည္နယ္ပထမဆံုးေသာေရစပါးပ်ိဳးပင္ပ်ိဳးေထာင္မႈစင္တာ မန္စီၿမိဳ႕ ေဆာက္လုပ္ တ႐ုတ္ငါးမ်ား အာဖရိကေစ်းကြက္တြင္ ေနရာယူ တီလားဗီးယားငါး လူႀကိဳက္အမ်ားဆံုးျဖစ္ စြန္႔ပစ္စကၠဴေစ်းႏႈန္း တစ္တန္လွ်င္တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ(၂၀၀)ခန္႔ျမႇင့္တက တ႐ုတ္ဘက္ထရီစက္ဘီး ဂ်ာမနီဆုရရိွ ဥေရာပေစ်းကြက္တိုးခ်ဲ႕မႈ အရိွန္ျမင့္တင္သြားမည္ တ႐ုတ္-ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံတကာရထားလမ္းေၾကာင္းတြင္ အေအးကြင္းဆက္သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးရထားေျပးဆြဲ ျခင္းေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွသစ္သီးစားသံုးရန္ အဆင္ေျပလာေတာ့မည္ျဖစ္ ေမာင္းသူမဲ့လယ္ထြန္စက္အသံုးျပဳျခင္းက လူအားအဆေပါင္းမ်ားစြာ သက္သာ လူပ်င္းစပါး- တစ္ႀကိမ္စိုက္ပ်ိဳးျခင္းျဖင့္ ႏွစ္မ်ားစြာ ရိတ္သိမ္းခူးဆြတ္ႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ စပ္မ်ိဳးစပါး တစ္ကမၻာလံုးတြင္ပ်ံ႕ႏွံ႔ ရာသီမဟုတ္ ျမန္မာ့ဖရဲ ထြက္ကုန္ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈျဖစ္ေန တ႐ုတ္-ျမန္မာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ‘ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး’ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းအသီးသီးမွ ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္လာ ေဈးကြက္ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၅ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေန
Top