လႈပ္ရွားမႈမ်ား တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏို္င္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆို ယူနန္ျပည္နယ္ မီတုခ႐ိုင္တြင္ ပံုးအရွင္မ်ားျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးနည္းပညာသစ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ မုေယာစပါးကို က်န္းမာေရးအထူးျပဳထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ၂၀၁၇ တရုတ္ႏို္င္ငံလန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားႏွင့္စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းျပပြဲ စက္႐ုပ္မ်ားတိုးတက္လာမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားေနရာ အစားထိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတိုးပြားလာႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ေငြေၾကးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေရႊလီ-မူဆယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ ယူနန္ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္မႈစနစ္က်င့္သံုး တ႐ုတ္အာလူးအဓိကစားကုန္မ်ားအား လယ္ယာထြက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၃၀၀)ဘီလီယံခန္႔အထိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္ ယခုႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ စန္းတံုးမွယူနန္ျပည္နယ္သို႔ ျမန္ႏႈန္းျမင့္အျမန္ရထား ေျပးဆြဲႏိုင္ေတာ့မည္ျဖစ္ က်ီနန္မွကူမင္းသို႔တိုက္ရိုက္ (၁၄) နာရီသာစီးရန္လို တရုတ္ႏို္င္ငံတြင္ ၁မိနစ္လွ်င္ (၆) ေကာင္ႏွင့္အထက္ခ်ည္ႏိုင္ေသာ ဂဏန္းႀကိဳးခ်ည္ဆရာ၏ တစ္လ၀င္ေငြ ယြမ္ေငြ ေသာင္းဂဏန္းႏွင့္အထက္ရရွိႏိုင္ အမႈိက္မွလွ်ပ္စစ္အျဖစ္ေျပာင္းလဲသည့္ တရုတ္ႏိုင္ငံနန္ဟိုင္စတိုင္သည္ ျပည္နယ္မ်ား၏ စံနမူနာျဖစ္လာ ယူနန္က်င္းဟုန္ဆိပ္ကမ္းသည္ ယူနန္ျပည္နယ္၏ တစ္ခုတည္းေသာ အသားမ်ိဳးစံုတင္သြင္းမႈဂိတ္စခန္းျဖစ္လာေတာ့မည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံစီခၽြမ္းျပည္နယ္မွ လာမည့္ႏွစ္တြင္ "ျမန္မာ့အမဲသား" စားႏိုင္ဖြယ္ရိွ "ယူနန္ျပည္နယ္နယ္စပ္ေဒသေန ျပည္သူမ်ား ျပည္၀င္ျပည္ထြက္ ဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္း(မူၾကမ္း)" အတြက္ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ေတာင္းဆို အာလူးသည္ တ႐ုတ္္ႏိုင္ငံ၏ တတိယေျမာက္ အဓိကစားကုန္ေစ်းကြက္သို႔ ၀င္ေရာက္လာေတာ့မည္
Top