လႈပ္ရွားမႈမ်ား ရာသီမဟုတ္ ျမန္မာ့ဖရဲ ထြက္ကုန္ မလံုေလာက္ျခင္းေၾကာင့္ ေစ်းကြက္တြင္း ေစ်းႏႈန္း ျမင့္တက္မႈျဖစ္ေန တ႐ုတ္-ျမန္မာ စိုက္ပ်ိဳးေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွတစ္ဆင့္ ‘ေပါက္ေဖာ္ခ်စ္ၾကည္ေရး’ဆက္လက္ေဖာ္ေဆာင္ေန တ႐ုတ္ႏုိင္ငံႏို႔ထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္းအသီးသီးမွ ဆိတ္ႏို႔မႈန္႔မ်ား ထုတ္လုပ္လာ ေဈးကြက္ပမာဏမွာ ယြမ္ေငြ ၅ဘီလီယံေက်ာ္ရွိေန ယူနန္တက္ဟုန္း မွ ေျမဆီလႊာအပူဓာတ္ျဖင့္ လွ်ပ္စစ္ထုတ္ယူသည့္စမ္းသပ္မႈ ေအာင္ျမင္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပန္းမာန္လုပ္ငန္း ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ထိုးေဖာက္ လီလီပန္းမ်ားစိုက္ပ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံ စားသံုးသူေရးရာဦးစီးဌာနကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခဲြသို႔ ေလ့လာေရးခရီးစဥ္ သြားေရာက္ ယူနန္ဆိပ္ကမ္းဂိတ္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား ေျဖေလ်ာ့ေပးေန စကၠန္႔ပိုင္းအတြင္း ျဖတ္သန္းလာႏိုင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတာင္ဘက္ပိုင္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ကူညီသြားမည္ ယူနန္ျပည္နယ္ေရႊလီျပည္ဝင္ထြက္ အရည္အေသြးႀကီးၾကပ္စစ္ေဆးေရးႏွင့္ပိုးမႊားကင္းစင္ေရးဌာနမွ ႏိုင္ငံျခားကုန္သြယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ား အရည္အေသြးျမႇင့္တိုးတက္အေကာင္အထည္ေဖာ္ႏိုင္ေရး ဝန္ေဆ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ မန္စီၿမိဳ႕ကို အာရွေကာ္ဖီႏွစ္ပတ္လည္ညီလာခံ အၿမဲတမ္းက်င္းပသည့္ေဒသအျဖစ္ သတ္မွတ္ခံရ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ ရင္က်န္းခ႐ိုင္က ေရႊျဖစ္တဲ့ ဝါး မေလးရွားမွ တ႐ုတ္နည္းပညာျဖင့္ စြန္ပလြံပင္႐ိုးရွင္းလင္း စီးပြားျဖစ္လုပ္ေဆာင္ Raspberry ထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း ေစ်းကြက္အလားအလာက်ယ္ျပန္႔ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ဝဥအမ်ိဳးအစားသစ္ေတြ႔ရိွ အရသာမွာ ကန္စြန္းဥကဲ့သို႔ ခ်ိဳၿမိန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံလွ်ပ္စစ္လုပ္ငန္းမွ ျမန္မာႏိုင္ငံ ေျမာက္ပိုင္းလွ်ပ္စစ္ဓာတ္အား ေတာင္ဘက္ပိုင္း ပို႔ေဆာင္မႈအတြက္ ကူညီသြားမည္
Top