လႈပ္ရွားမႈမ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံက (၁၃)ႏွစ္ကာလအတြင္း ေျပာင္းဖူးစိုက္ဧက ပထမဆံုးအႀကိမ္ေလ်ာ့ခ် ဂ်ပန္ႏိုင္ငံတြင္ တ႐ုတ္ၾကက္သြန္ျဖဴေစ်းႏႈန္းမ်ားျမင့္တက္ေန ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ပထမႏွစ္ဝက္ တရုတ္ႏိုင္ငံသစ္သီးကုန္သြယ္မႈတြင္ တင္ပို႔မႈျမင့္တက္ေနၿပီး တင္သြင္းမႈက်ဆင္းေန လာအိုႏိုင္ငံ၌ ယူနန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းရွင္မ်ားမွ အာရွတိုက္အႀကီးဆံုးေကာ္ဖီအေျခစိုက္စခန္း တည္ေဆာက္မည္ ပထမအႀကိမ္ လင္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္းႏိုင္ငံမ်ားကုန္စည္ျပပြဲကို စည္းကားသိုက္ၿမိဳက္စြာ က်င္းပမည္ ေျမပဲေစ်းႏႈန္း ေစ်းကြက္ေအးေန တရုတ္လမုန္႔ပဲြေတာ္မတိုင္မီအထိ ေစ်းက်ဆင္းအံုးေနမည္ တရုတ္ျပည္တြင္း၌ ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဘယ္ေၾကာင့္ မေလ်ာ့နည္းရသနည္း တရုတ္ႏိုင္ငံ ေတာင္ပိုင္းေဒသတြင္ ေရႀကီးမႈေၾကာင့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္အထြက္ႏႈန္းေလ်ာ့က်ၿပီး ေစ်းႏႈန္းမ်ား ႀကီးျမင့္ေန ပထမအႀကိမ္ RSPO တရုတ္ဖိုရမ္က်င္းပ စားအုန္းဆီဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈလုပ္ငန္းမ်ား တိုးျမႇင့္ေဆာင္ရြက္ သစ္သီးတင္ပို႔မႈက႑တြင္ ယူနန္လယ္ယာထြက္ကုန္ပစၥည္း တင္ပို႔မႈ ပထမေနရာေရာက္ရွိ ပထမဘ႑ာႏွစ္ဝက္အတြင္း တန္ခ်ိန္ (၁) သိန္းေက်ာ္တင္ပို႔ႏိုင္ခဲ့ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ပထမႏွစ္၀က္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ GDP ၆.၇%ျမင့္တက္ စီးပြားေရးလည္ပတ္မႈ တည္ၿငိမ္၊ တည္ၿငိမ္ျခင္းမွ တိုးတက္ျခင္းသို႔ ဦးတည္ေန အရည္အေသြးျမင့့္ေျပာင္းဖူးေစ်းႏႈန္းမ်ား သိိသိသာသာ ျပန္ေကာင္းလာ စားေသာက္ဖြယ္ရာ ပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ်ျခင္းေစ်းကြက္ လြန္စြာ ျဖစ္ထြန္း ေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန တ႐ုတ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသူမ်ား ဥေရာပရွိ ကုမၸဏီ ၁၆၄ ခု ကို ၀ယ္ယူျခင္း၊ရွယ္ယာ၀င္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ ဂ်ာမဏီႏို္င္ငံသည္ တရုတ္၏ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ အဓိက ပစ္မွတ္ျဖစ္လာ မိခင္ႏွင့္ကေလးအသံုးအေဆာင္ပစၥည္းေစ်းကြက္ ေရာင္းအားေကာင္းေန
Top