လႈပ္ရွားမႈမ်ား တစ္ကမာၻလံုးတြင္ ေဆးကုသမႈနည္းပညာဆိုင္ရာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ေလးႏွစ္တာကာလအတြင္း သံုးဆတိုးလာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးအသံုးစရိတ္ GDP ၏၁၆%ရွိ ေဒသအသီးသီးရွိ အျမန္လမ္းမျဖတ္သန္းခမ်ား ေလ်ာ့ခ်ေပး တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ က်န္းမာေရးအသံုးစရိတ္ သိသာစြာ ႀကီးထြားလာ က်န္းမာေရးအစားအေသာက္ေစ်းကြက္မ်ား ေရပန္းစားေန တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ ေက်ာက္မီးေသြးလုပ္ငန္းမ်ားထုတ္လုပ္မႈေလ်ာ့ခ်ရန္ လမ္းၫႊန္သြားမည္ ကမၻာ့ပထမဦးဆံုးအေပါ့ပါးဆံုး 3D Printed Motorcycle တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲေတာင္ေပၚလက္ဖက္မ်ား ေတာင္အာရွေဒသမ်ားသို႕ ပ်ံ႕ႏွံ႕ေရာက္ရွိ အာရွတိုက္၏ အႀကီးမားဆံုး ေျမေအာက္ေရျပန္လည္သန္႔စင္စက္ရံုတည္ေဆာက္မည တရုတ္၀က္သား တင္သြင္းမႈပမာဏ စံခ်ိန္တင္ျမႇင့္တက္ ျပည္တြင္းေစ်းႏႈန္းထက္ ေလ်ာ့နည္း အာရွႏိုင္ငံမ်ားသည္ ေဆာ္ဒီအာေရဗ်၏ အဓိက ေရနံတင္ပို႔ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား ျဖစ္လာ China Radio and Television ကုမၸဏီသည္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ စတုတၳေျမာက္ အေျခခံဆက္သြယ္ေရး ေအာ္ပေရတာ တရားဝင္ျဖစ္လာ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ဆားလက္လီလက္ကားေစ်းႏႈန္း လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေျဖေလွ်ာ့ေပးမည္ လက္ရွိကာလသည္ ေရနံႏွင့္သဘာဝဓာတ္ေငြ႔လုပ္ငန္း၌ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ အေကာင္းဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း စီးပြားေရးလုပ္ငန္းအသိုင္းအ၀ိုင္းသံုးသပ္ တရုတ္မိုဘိုင္းဖုန္းေစ်းကြက္ အႀကီးအက်ယ္ေျပာင္းလဲေန လယ္ယာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေမာင္းသူမဲ့့ေလယာဥ္မ်ား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မႈရိွလာ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ ငါးႏွစ္အတြင္း ယြမ္ေငြ ေလးဘီလီယံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံကာ လွ်ပ္စစ္ေမာ္ေတာ္ကား အားသြင္းအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္မည္
Top