လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျမန္မာႏိုင္ငံပညာေရးႏွင့္သိပၸံေလ့လာေရးအဖြဲ႔ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ သက္ေမြးပညာေကာလိပ္သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ေငြအတုတုိက္ဖ်က္ေရးလုပ္ငန္း တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲစင္တာခြဲ ထူေထာင္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေဖ်ာ္ရည္ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲမႈအသစ္မ်ား အုန္းေရသည္ သဘာဝက်န္းမာေရးေဖ်ာ္ရည္္သစ္အျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနွ ဒုတိယအႀကိမ္ လန္ခ်န္းျမစ္-မဲေခါင္ျမစ္ မဟာမဲေခါင္ေဒသတြင္း ကုန္စည္ျပပြဲ ႏိုဝင္ဘာ ၂၄တြင္ ကူမင္း၌ က်င္းပမည္ တ႐ုတ္-ျမန္မာေရနံပိုက္လိုင္းကို (၄)လခန္႔ လည္ပတ္တင္ပို႔ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသို႔ ပိုက္လုိင္းမွ ေရနံတန္ခ်ိန္ (၂.၂၈)သန္းခန္႔တင္သြင္းႏိုင္ခဲ့ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၏ ျပည္ပပို႔ကုန္စနစ္ အေလးထားထုတ္လုပ္မႈလုပ္ငန္း အေျခစိုက္စခန္း အဆက္ မျပတ္ခ်ဲ႕ထြင္ႀကီးမားလာ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲမွ ပထမဦးဆံုးေသာ ႏိုင္ငံျခားသားလုပ္ငန္းလုပ္ကိုင္ခြင့္လက္မွတ္ ေပးအပ္ ယူနန္ျပည္နယ္ ေဆးဝါးကုသမႈအဖြဲ႔ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ အလင္းေရာင္စီမံကိန္းေဖာ္ေဆာင္ မ်က္လံုးအတြင္းတိမ္ခြဲစိတ္မႈေပါင္း(၂၀၀)ေက်ာ္ ျပဳလုပ္သြားမည္ျဖစ္ ေရႊလီၿမိဳ႕အစိုးရမွ တရားမဝင္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္မႈအေပၚ ထိေရာက္စြာ အေရးယူသြားမည္ မည္သည့္သြင္းကုန္ပစၥည္းမ်ားသည္ အထူးကုန္စည္ခြင့္ျပဳခ်က္ လိုအပ္ပါသနည္း China Pacific Property Insurance Co.,Ltd တက္ဟုန္းရံုးခြဲမွ ျမန္မာကုန္တင္ယာဥ္မ်ားအတြက္ ကာလတိုအာမခံလုပ္ငန္း စတင္ ေရႊလီစီးပြားေရးစမ္းသပ္ဇုန္ ယခုႏွစ္အတြင္း စီမံကိန္း(၁၀)ခုအတည္ျပဳ တရုတ္ယြမ္ေငြ ၄၄ဘီလီယံေက်ာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသြားရန္ လ်ာထား ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခ်ိဳဆံုးႀကံအမ်ိဳးအစားကုိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ ခ်က္တရုတ္ 'Green Card' အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းက မည္သို႔ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလာသနည္း မ်ားရွိလာသနည္း ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေၾကာင္း လန္ခ်န္းျမစ္ေရေၾကာင္းလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္သြားကာ တန္၅၀၀ သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္
Top