လႈပ္ရွားမႈမ်ား ယူနန္ျပည္နယ္သည္ တစ္ႏိုင္ငံလံုး အခ်ိဳဆံုးႀကံအမ်ိဳးအစားကုိ စိုက္ပ်ိဳးထုတ္လုပ္ႏိုင္ခဲ့ ခ်က္တရုတ္ 'Green Card' အဆင့္ျမင့္တင္ျခင္းက မည္သို႔ေသာ ထူးျခားခ်က္မ်ားရွိလာသနည္း မ်ားရွိလာသနည္း ႏိုင္ငံတကာျမစ္ေၾကာင္း လန္ခ်န္းျမစ္ေရေၾကာင္းလမ္းအဆင့္ျမႇင့္တင္သြားကာ တန္၅၀၀ သေဘၤာမ်ား တစ္ႏွစ္ပတ္လံုး သြားလာႏိုင္ေတာ့မည္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔ ရွိ ATM ေငြထုတ္စက္မ်ားတြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း"နည္းစနစ္ စတင္အသံုးျပဳ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမူ၀ါဒသစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ "ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း" ျဖစ္သည့္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းအီလက္ထေရာနစ္ဖန္သားျပင္ျဖင့္ တရား၀င္သတင္းမ်ားျပသ တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားနပ္ရိကၡာအြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္ျမင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏို္င္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆို ယူနန္ျပည္နယ္ မီတုခ႐ိုင္တြင္ ပံုးအရွင္မ်ားျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးနည္းပညာသစ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ မုေယာစပါးကို က်န္းမာေရးအထူးျပဳထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ၂၀၁၇ တရုတ္ႏို္င္ငံလန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားႏွင့္စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းျပပြဲ စက္႐ုပ္မ်ားတိုးတက္လာမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားေနရာ အစားထိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတိုးပြားလာႏိုင္
Top