လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ ရွန္ဟိုင္းၿမိဳ႔ ရွိ ATM ေငြထုတ္စက္မ်ားတြင္ "Face Scan ေငြထုတ္ျခင္း"နည္းစနစ္ စတင္အသံုးျပဳ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ အေကာက္ခြန္ေလ်ာ့ခ်မႈမူ၀ါဒသစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ "ဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းသတင္းထုတ္လႊင့္မႈေဆာက္လုပ္ေရးစီမံကိန္း" ျဖစ္သည့္ ေရႊလီဆိပ္ကမ္းဂိတ္စခန္းအီလက္ထေရာနစ္ဖန္သားျပင္ျဖင့္ တရား၀င္သတင္းမ်ားျပသ တရုတ္-လာအို မီးရထားလမ္း စတင္ေဖာက္လုပ္ျခင္း အခမ္းအနားက်င္းပျပဳလုပ္ တရုတ္-ဗီယက္နမ္-လာအိုသံုးႏိုင္ငံ အေဝးေျပးလမ္းႏွင့္ရထားလမ္း ပူးတြဲပို႔ေဆာင္ေရးလုပ္ငန္း ပံုစံသစ္ျဖင့္ ဖြင့္လွစ္ တရုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဦးဆံုးႏိုင္ငံေတာ္အဆင့္ စားနပ္ရိကၡာအြန္လိုင္းေရာင္းဝယ္ေရးစင္ျမင့္ စတင္လုပ္ေဆာင္ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏို္င္ငံ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ လီခဲ့ခ်န္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ တစ္ကမၻာလံုးတြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ အေကာင္းဆံုးႏိုင္ငံျဖစ္သည္ဟုဆို ယူနန္ျပည္နယ္ မီတုခ႐ိုင္တြင္ ပံုးအရွင္မ်ားျဖင့္ ပ်ားေမြးျမဴေရးနည္းပညာသစ္မ်ား ျဖန္႔ေ၀ ယူနန္ျပည္နယ္ထြက္ မုေယာစပါးကို က်န္းမာေရးအထူးျပဳထုတ္ကုန္အျဖစ္ ထုတ္လုပ္သြားမည္ ၂၀၁၇ တရုတ္ႏို္င္ငံလန္ဖန္ၿမိဳ႔ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္းသံုးစက္ယႏၲရားႏွင့္စက္ကိရိယာအပိုပစၥည္းျပပြဲ စက္႐ုပ္မ်ားတိုးတက္လာမႈက ဖြံ႔ၿဖိဳးဆဲႏိုင္ငံမ်ား၏ လုပ္သားမ်ားေနရာ အစားထိုးလာႏိုင္ဖြယ္ရွိ သည့္အတြက္ အလုပ္လက္မဲ့ဦးေရတိုးပြားလာႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲနယ္စပ္ေဒသတစ္ေလွ်ာက္ေငြေၾကးျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈသည္ ေရႊလီ-မူဆယ္နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္စီးပြားေရးပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္မႈကို တြန္းအားေပး ေဆာင္ ယူနန္ေရႊလီနယ္စပ္ဂိတ္တြင္ စာရြက္စာတမ္းမလိုအပ္ေသာ အေကာက္ခြန္ေပးေဆာင္မႈစနစ္က်င့္သံုး တ႐ုတ္အာလူးအဓိကစားကုန္မ်ားအား လယ္ယာထြက္ကုန္ေခ်ာထုတ္လုပ္မႈတန္ဖိုး ယြမ္ေငြ(၃၀၀)ဘီလီယံခန္႔အထိ ျမႇင့္တင္ေပးႏိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္
Top