လႈပ္ရွားမႈမ်ား တရုတ္-ျမန္မာ ဖက္စပ္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံသည့္ သဘာဝဓာတ္ေငြ႕သံုးဓာတ္အားေပးစက္ရံု ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ပထမအဆင့္စီမံကိန္း စတင္ ယူနန္ျပည္နယ္ တက္ဟုန္းျပည္နယ္ခြဲ၌ ျပည္တြင္းပထမဦးဆံုး ဒန္႔သလြန္အင္ဇိုင္းမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံထုတ္လုပ္ ရာသီေပၚသစ္သီးမ်ားေစ်းကြက္သို႔ေရာက္ရွိ၊ သရက္သီးႏွင့္နာနတ္သီးမ်ား အႀကိဳက္ေတြ႔ေန တရုတ္ႏိုင္ငံသို႔ တင္သြင္းသည့္ ျမန္မာ့ဂဏန္းမ်ားေရာင္းအားေကာင္းေန ဘလူးဘယ္ရီသီး Blueberry ဧကေထာင္ခ်ီ ယူနန္ျပည္နယ္တြင္ စိုက္ပ်ိဳးမည္ ယူနန္ ၀ိန္စန္းထြက္ ဆန္းခ်ိ ေခၚ ႐ႈဒိုဂ်င္စင္း(Pseudo-ginseng) တစ္ကီလို ယြမ္ေငြ(၆၀)ခန္႔ ျမႇင့္တက္ အာလူးသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အဓိကစားေသာက္ကုန္ျဖစ္လာ Facebook မွ တီထြင္ထားေသာ Software သစ္ ကေလးပံုျပင္မ်ား နားလည္သေဘာေပါက္ ပဲေတာင့္ရွည္ပ်ိဳးပင္ေပါက္ စိုက္ပ်ိဳးနည္း Xiaomi ရဲ႕ ပထမဆံုးထုတ္ QiCycle စမတ္စက္ဘီး ယူနန္ျပည္နယ္၊ ကူမင္းၿမိဳ႕ေရာက္ ျမန္မာ့ဂဏန္း တစ္ကီလိုလွ်င္ (၆၀) ယြမ္ျမင့္တက္လ်က္ရွိ မဲေခါင္ျမစ္တြင္း ေျပးဆြဲေနေသာ သေဘၤာမ်ား တစ္ေန႔တစ္ျခား ပိုမိုေဘးကင္းလံုၿခံဳလာ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ပထမဆံုးေသာ EV71 HFMD Vaccine ကာကြယ္ေဆးတီထြင္ တရုတ္ကြမ္းတံုျပည္နယ္Zhenrong စြမ္းအင္ ကုမၸဏီ တန္ခ်ိန္ငါးသန္း ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ေရနံခ်က္စက္႐ံုစီမံကိန္း ျမန္မာႏိုင္ငံရင္းႏွီးျမႇဳပ္မႈေကာ္မရွင္ ခြင့္ျပဳခ်က္ရရိွ Endive အရြက္မ်ားေစ်းကြက္အလားအလာေကာင္းမြန္ေန
Top