စီးပြားေရးရာ ,leefjynfe,f yxrqHk;aom ukefpnfo,f,lydkYaqmifrIuGif;quf aiG&Sif;vif;pifwm ulrif;NrdKUpD;yGm;a&;zGHYNzdK;wdk;wufrIZkefwGif tajcpdkufzGifhvSpf jrefrmEdkifiHrS w½kwfEdkifiH taumufcGefXmecsKyfodkY ig;? ykZGef(21)rsdK;w&m;0ifwifydkYEdkif&ef avQmuf xm; ,ckb@mESpf yxrudk;vwGif jrefrmEdkifiH\ jynfyukefoG,frI tenf;i,favsmhuscJh w½kwf-jrefrmESpfEdkifiHtMum; oMum;wifoGif;rI em;vnfrIpmcRefvTmvufrSwfa&;xdk; ig;vwmtwGif; jrefrmhoMum; wefcsdef (120000) wifoGif;rnfjzpf jrefrmEkdifiHwGif vufvDvufum;ta&mif;t0,fvkyfrnfqkdygu owfrSwfumvtwGif; vkyfief;vkdifpifavSsmufxm;&rnf 2018 ckESpf jrefrmEdkifiHausmufrsufjyyGJudk Edk0ifbmvwGif usif;yoGm;rnf aiGay;acsrIyHkpH BuD;rm;pGm ajymif;vJrIjzpfrnf yxrtBudrf w½kwfEdkifiHwumoGif;ukef ukefpnfjyyGJudk 2018 ckESpf Edk0ifbmv 5 &ufaeYrS 10 &ufaeYtxd &Sef[dkif;NrdKUü usif;yjyKvkyfrnfjzpf jrefrmw½kwfESpfEdkifiHrS a&eHESifhobm0"mwfaiGU yl;aygif;aqmif&GufzGHYNzdK;wdk;wufrI tvm;tvmaqGaEG; ,leefESifhjrefrmEdkifiH\ ukefoG,f pD;yGm; yl;aygif;aqmif&GufrI tqufrjywfeuf½Idif;vm jrefrmEdkifiHrS oMum;ESifhpufoHk;qD jyefvnfwifydkYcGifh ,m,D&yfqdkif;xm; jrefrmEdkifiHwGif udk;&D;,m;um;rsm; aps;avsmha&mif;rnf jrefrmEdkifiHrS e,fpyf*dwfpcef;ESpfck topfxyfwdk;zGifhvSpf 2019 ckESpfwGif jrefrmEdkifiHrS w½kwfESifhtdE´d,aps;uGufodkY a&Twefcsdef (20) wifydkY&efpDpOfae jrefrmEdkifiHü trSwfw&ypönf;qdkifrsm;wGif rsdK;okOf;aysmufuG,fvkeD;yg;ESifh&ifqdkifae&onfh awm½dkif;wd&pämefrsm;\ tpdwftydkif;rsm; a&mif;csaerI wm;jrpfydwfyif တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖစ္လာျခင္းက အာဖရိကတြင္ ေျခလွမ္း ပိုမိုလ်င္ျမန္
Top