စီးပြားေရးရာ 2018 ckESpf jrefrmEdkifiHausmufrsufjyyGJudk Edk0ifbmvwGif usif;yoGm;rnf aiGay;acsrIyHkpH BuD;rm;pGm ajymif;vJrIjzpfrnf yxrtBudrf w½kwfEdkifiHwumoGif;ukef ukefpnfjyyGJudk 2018 ckESpf Edk0ifbmv 5 &ufaeYrS 10 &ufaeYtxd &Sef[dkif;NrdKUü usif;yjyKvkyfrnfjzpf jrefrmw½kwfESpfEdkifiHrS a&eHESifhobm0"mwfaiGU yl;aygif;aqmif&GufzGHYNzdK;wdk;wufrI tvm;tvmaqGaEG; ,leefESifhjrefrmEdkifiH\ ukefoG,f pD;yGm; yl;aygif;aqmif&GufrI tqufrjywfeuf½Idif;vm jrefrmEdkifiHrS oMum;ESifhpufoHk;qD jyefvnfwifydkYcGifh ,m,D&yfqdkif;xm; jrefrmEdkifiHwGif udk;&D;,m;um;rsm; aps;avsmha&mif;rnf jrefrmEdkifiHrS e,fpyf*dwfpcef;ESpfck topfxyfwdk;zGifhvSpf 2019 ckESpfwGif jrefrmEdkifiHrS w½kwfESifhtdE´d,aps;uGufodkY a&Twefcsdef (20) wifydkY&efpDpOfae jrefrmEdkifiHü trSwfw&ypönf;qdkifrsm;wGif rsdK;okOf;aysmufuG,fvkeD;yg;ESifh&ifqdkifae&onfh awm½dkif;wd&pämefrsm;\ tpdwftydkif;rsm; a&mif;csaerI wm;jrpfydwfyif တ႐ုတ္ယြမ္ေငြ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာျဖစ္လာျခင္းက အာဖရိကတြင္ ေျခလွမ္း ပိုမိုလ်င္ျမန္ puFmylpD;yGm;a&;vkyfief;u jrefrmEdkifiHwGif ta&SUawmiftm&S trsm;qHk;jzpf&ef pDpOfae jrefrmEkdifiHrS 0g;jzifh,ufxm;vkyfaom vufrIypönf;rsm;ukd EkdifiHjcm;odkYwifykdY&ef pDpOf jrefrmEdkdifiHrS vufvDvufum;vkyfief;rsm;ü EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIcGifhjyKrnfhtpDtpOf acwåqdkif;iHh jrefrmEkdifiH ukrÜPDrsm; Oya'opf pwif touf0if w&kwfjrefrmESpfEdkifiH\ukrÜPDESpfckyl;aygif;í jrefrmEdkifiHwGif ukrÜPDwpfck yl;aygif;zGifhvSpfrnf
Top