စီးပြားေရးရာ puFmylpD;yGm;a&;vkyfief;u jrefrmEdkifiHwGif ta&SUawmiftm&S trsm;qHk;jzpf&ef pDpOfae jrefrmEkdifiHrS 0g;jzifh,ufxm;vkyfaom vufrIypönf;rsm;ukd EkdifiHjcm;odkYwifykdY&ef pDpOf jrefrmEdkdifiHrS vufvDvufum;vkyfief;rsm;ü EdkifiHjcm;&if;ESD;jr§KyfESHrIcGifhjyKrnfhtpDtpOf acwåqdkif;iHh jrefrmEkdifiH ukrÜPDrsm; Oya'opf pwif touf0if w&kwfjrefrmESpfEdkifiH\ukrÜPDESpfckyl;aygif;í jrefrmEdkifiHwGif ukrÜPDwpfck yl;aygif;zGifhvSpfrnf jrefrmEkdifiHuyk*¾vdu pkdufcif;Zkefrsm;rSopfukefMurf;rsm;ukdwifykdYcGifhjyK jrefrmEkdifiH ukrÜPDrsm; Oya'opft& jrefrmEkdifiHtwGif;&Sd ukrÜPDrsm;tm;vkH; jyefvnfrSwfykHwif&rnf w½kwf-jrefrmvQyfppfyl;aygif;aqmif&GufrIrS ta&;ygaomzGHYNzdK;wdk;wufrIxyfrH&&dS usif;ydkifa&TtkyfpkESifh jrefrmukrÜPDwdkY pkpkaygif;yrmP(1)bDvD,H&dSaom r[mAsL[majrmufyl;aygif; aqmif&GufrIoabmwlpmcsKyf vufrSwfa&;xdk; w½kwfEdkifiHa&csdKpifwmrS jrefrmEdkifiH a&xGufukefarG;jrLa&;enf;ynmoifwef; wm0ef,lusif;y ausmufjzLqdyfurf;pDrHudef;ESifhpyfvsOf;í jrefrmEkdifiHuw&kwfukrÜPDESifhnSdEIdif;aqG;aEG; jrefrmEdkifiHrS oMum; wifoGif;cGifhjyKjcif;aMumifh tvkyftudkiftcGifhtvrf;ydkrdk&&Sdvm ulrif;jynfyukefoG,frI wkd;jrifhvm&m 5 v qufwkduf wpfEkdifiHvkH;\ eHygwfwpf ae&mwGif&Sdae ျမန္မာကုန္သည္မ်ား တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ဝူခ်ိန္သို႔သြားေရာက္ င႐ုတ္ကုန္သြယ္မႈပူးေပါင္းရန္သေဘာတူညီမႈရရွိခဲ့ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ စက္႐ုံတည္ေဆာက္သြားမည္ jrefrm rS w½kwfodkY oGm;a&mufavhvm r[mAsL[majrmufyl;aygif;aqmif&GufrIoabmwlnDcsuf vufrSwfa&;xdk; tnma'oxGuf xef;oD;qHrsm; w½kwfEdkifiHodkY yxrOD;qHk;wifydkYrnf
Top