စီးပြားေရးရာ rkefYvsefe,fpyf*dwf ]]ukefpnfjyyGJ}}usif;yNyD; e,fpyffzGHUNzdK;wdk;wuf&efoGef;tm;ay; ]yxrtBudrf vm;½Id;e,fpyfukefpnfjyyGJonf jrefrm-w½kwf ESpfEdkifiHpD;yGm;ukefoG,f yl;aygif;aqmif&GufrI tcGifhtvrf;opfudkzefwD;jcif;jzpf} jrefrmEdkifiH pD;yGm;a&;ESifhul;oef;a&mif;0,fa&;0efBuD;Xme jynfaxmifpk0efBuD;a'gufwmoef;jrifhESifhawGUqHkar;jref;jcif; ,leefjynfe,f\ jynfyukefoG,fa&; oGif;ukefxkwfukef ukefoG,frIyrmPonf yxrtMudrf ,Grf(200)bDvD,HausmfvGef ,leefjynfe,fa&TvDe,fpyf*dwfonf wpfEdkifiHvHk; w½kwfwdkif;&if;aq;0g;ukefMurf;taumufcGefjzwfoef;wifoGif;rIyrmP tBuD;qHk;*dwfpcef;jzpf jrefrmEdkifiH ukeftrSwfwHqdyfrlydkifcGifhpepf tBuD;pm;ajymif;vJrIjyKvkyf topfjyefvnfrSwfyHkwif&efvdk ,leefjynfe,f yxrqHk;aom ukefpnfo,f,lydkYaqmifrIuGif;quf aiG&Sif;vif;pifwm ulrif;NrdKUpD;yGm;a&;zGHYNzdK;wdk;wufrIZkefwGif tajcpdkufzGifhvSpf jrefrmEdkifiHrS w½kwfEdkifiH taumufcGefXmecsKyfodkY ig;? ykZGef(21)rsdK;w&m;0ifwifydkYEdkif&ef avQmuf xm; ,ckb@mESpf yxrudk;vwGif jrefrmEdkifiH\ jynfyukefoG,frI tenf;i,favsmhuscJh w½kwf-jrefrmESpfEdkifiHtMum; oMum;wifoGif;rI em;vnfrIpmcRefvTmvufrSwfa&;xdk; ig;vwmtwGif; jrefrmhoMum; wefcsdef (120000) wifoGif;rnfjzpf jrefrmEkdifiHwGif vufvDvufum;ta&mif;t0,fvkyfrnfqkdygu owfrSwfumvtwGif; vkyfief;vkdifpifavSsmufxm;&rnf 2018 ckESpf jrefrmEdkifiHausmufrsufjyyGJudk Edk0ifbmvwGif usif;yoGm;rnf aiGay;acsrIyHkpH BuD;rm;pGm ajymif;vJrIjzpfrnf yxrtBudrf w½kwfEdkifiHwumoGif;ukef ukefpnfjyyGJudk 2018 ckESpf Edk0ifbmv 5 &ufaeYrS 10 &ufaeYtxd &Sef[dkif;NrdKUü usif;yjyKvkyfrnfjzpf jrefrmw½kwfESpfEdkifiHrS a&eHESifhobm0"mwfaiGU yl;aygif;aqmif&GufzGHYNzdK;wdk;wufrI tvm;tvmaqGaEG; ,leefESifhjrefrmEdkifiH\ ukefoG,f pD;yGm; yl;aygif;aqmif&GufrI tqufrjywfeuf½Idif;vm jrefrmEdkifiHrS oMum;ESifhpufoHk;qD jyefvnfwifydkYcGifh ,m,D&yfqdkif;xm;
Top