စီးပြားေရးရာ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွထုတ္ျပန္ေသာ ဆန္စပါးဝယ္ယူမႈအနိမ့္ဆုံးေဈး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ေဈးထက္ ပုိနိမ့္က်ေန ျမန္မာ့ဂဏန္း/ငါးအ႐ွင္မ်ား တ႐ုတ္ျပည္္ ဝမ္တင္းမွတစ္ဆင့္ ျပည္တြင္းသို႔ ျဖန္႕ျဖဴးပို႔ေဆာင္ေရာင္းခ် ယူနန္ျပည္နယ္ Quinoa စက္မႈလယ္ယာလုပ္ငန္း တျဖည္းျဖည္း တိုးတက္ လူမႈစီးပြားဖြံံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္မႈအတြက္ ျမႇင့္တင္လာႏိုင္ေတာ့မည္ ၾကက္ဇာမဏီ ေမြးျမဴေရးလုပ္ငန္း ဝင္ေငြေကာင္းေန ခ်ံဳခ်င့္သည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာေကာ္ဖီလက္ငင္းေရာင္းဝယ္ေရးေဒသျဖစ္လာ လန္ခ်န္း-မဲေခါင္ျမစ္ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အနာဂတ္(၅)ႏွစ္ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈစီမံကိန္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ အထည္ခ်ဳပ္လုပ္ငန္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ဦးစားေပးက႑တစ္ခုျဖစ္လာႏိုင္ ယူနန္ျပည္နယ္ယမန္ႏွစ္၏ ပို႔ကုန္သြင္းကုန္ပမာဏ ကာလတူထက္ ၁၉.၉% ျမႇင့္တက္ အေရွ႕ေတာင္အာရွ သစ္သီးမ်ားသာလွ်င္ တင္သြင္းျခင္းမဟုတ္ေတာ့ဘဲ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံထြက္ သစ္သီးမ်ားလည္း အေရွ႕ေတာင္အာရွႏိုင္ငံသို႔ တင္ပို႔မႈမ်ားလာ ေရႊလီၿမိဳ႕၏ သားသတ္႐ံုစီမံကိန္းေဆာက္လုပ္ၿပီးေနာက္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ အသားစားႏြားအေကာင္ေရ (၅)သိန္းခန္႔ သားသတ္ႏိုင္ေတာ့မည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ပထမဆံုးေသာ အသားတင္သြင္းဂိတ္မွာ က်င္ဟုန္ဆိပ္ကမ္းျဖစ္ေၾကာင္း အတည္ျပဳ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ သစ္သီးတင္သြင္းမႈ အေရအတြက္ႏွင့္ပမာဏတန္ဖိုး ယမန္ႏွစ္ထက္ ျမႇင့္တက္ခဲ့ ႏွစ္ႏိုင္ငံေက်ာ္ျဖတ္ေက်ာ္ E- Commerce လုပ္ကိုင္ႏိုင္သည့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျမန္မာႏိုင္ငံ ဥေရာပအာရွကုမၸဏီအုပ္စုမွ ေရႊလီၿမိဳ႕သို႔ သြားေရာက္ေလ့လာ ေရႊလီၿမိဳ႕၌္ စက္မႈဥယ်ာဥ္တည္ေဆာက္ရန္ ရည္မွန္း ကြမ္ရွီးကိုယ္ပိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရေဒသသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အႀကီးမားဆံုးေသာ သရက္သီးအေျခစိုက္စခန္းျဖစ္လာ ျဖဴေကာင္ကို အထူးေမြးျမဴျခင္းျဖင့္ ဝင္ေငြတိုးပြားႏိုင္မည္လား။ ျဖဴေကာင္ေမြးျမဴေရးအလားအလာ သံုးသပ္ခ်က္
Top